Søg Close search

HjemRådgivningPrivate Clients & Family OfficesÆgteskab og andre private forhold

Ægteskab og andre private forhold

Vi rådgiver om oprettelse af ægtepagter, flytning til eller fra Danmark (herunder skatteretlige forhold og rådgivning om tilbageværende aktiver i Danmark/udlandet) og fremtidsfuldmagter.

Formuende personer bør være opmærksomme på de juridiske problemer og andre aspekter, der kan følge ved indgåelse af ægteskab, flytning til eller fra Danmark, alvorlig sygdom mv. Ved enhver betydelig ændring i din personlige eller familiære situation vil det være relevant at drøfte med vores specialister, hvordan du er stillet, samt om der bør foretages juridiske tiltag. Det giver tryghed, og ubehagelige overraskelser undgås, hvis analysen er foretaget på forhånd, så risici er afdækket, og eventuelle forholdsregler er taget eller bevidst fravalgt.

Ægteskab og ægtepagt

Danmark er et af de lande i verden med den højeste grad af ligedeling af ægtefællers formue, når et ægteskab ophører i tilfælde af skilsmisse eller død. Dette gælder i udgangspunktet, selv om ægteskabet har været kort.

Derfor er det ved indgåelse af ægteskab relevant at overveje, om ægtefællerne ved oprettelse af ægtepagt skal fravige udgangspunktet om ligedeling for at skabe en mere balanceret løsning. Hvis den ene ægtefælle ejer en virksomhed, kan det for eksempel være relevant at sikre en løsning, hvor skilsmisse ikke kan presse virksomhedens likviditet og soliditet ved, at store midler skal udloddes og gå til den anden ægtefælle.

Ægtepagter kan også bruges – typisk sammen med testamenter – til at reducere eller eliminere afgifter eller til at sikre den efterlevende ægtefælle bedst muligt ved den anden ægtefælles død.

Hos Gorrissen Federspiel håndterer vi mange sager med internationale aspekter og bistår bl.a. udlandsdanskere, der skal giftes, eller klienter med bopæl i Danmark, der skal giftes med personer bosiddende i udlandet, med at afdække deres retsstilling. Det kan indebære afklaring af, i hvilket omfang ægteskabet reguleres af dansk eller udenlandsk ret, samt i relevant omfang at sikre rette juridiske regulering under hensyntagen hertil, for eksempel ved oprettelse af en dansk ægtepagt eller sikring af, at en udenlandsk ægtepagt anerkendes efter dansk ret (i relation til aktiver, der befinder sig i Danmark). Her er formålet også at undgå ubehagelige overraskelser og sikre den for klienten rette løsning.

Flytning til eller fra Danmark

Ved flytning til eller fra Danmark kan der opstå en række juridiske, og i særdeleshed skatteretlige, konsekvenser, som bør være afdækket og kendt på forhånd for at undgå ubehagelige overraskelser. Det samme kan være tilfældet, hvis en person bosiddende i udlandet ønsker at påtage sig arbejde i Danmark og i den forbindelse skal opholde sig i Danmark i betydeligt omfang. Vi kan bistå med denne analyse inden flytning til Danmark, ligesom vi kan håndtere de juridiske forhold, som en flytning til Danmark i øvrigt kan indebære.

I relation til flytning fra Danmark rådgiver vi bl.a. om håndtering af fraflytters faste ejendom i Danmark, urealiserede avancer på kapitalandele, omfanget af tilladt ophold i Danmark mv. Vores rådgivning kan sikre, at retsstillingen er kendt af fraflytteren, så ubehagelige overraskelser undgås.

Vores afdeling for skatteret kan i øvrigt bistå med alle tvister og problemstillinger relateret til personers skatteretlige forhold. Se nærmere herom.

Fremtidsfuldmagt

Før i tiden kunne det være nødvendigt med iværksættelse af værgemål, hvis en person blev dement eller af anden grund blev ude af stand til at varetage sine anliggender.

Siden 2017 har man i en fremtidsfuldmagt på forhånd kunne bestemme, hvem der skal handle på ens vegne, hvis man måtte ende i en sådan situation. I forhold til et værgemål er en fremtidsfuldmagt en langt mere enkel og fleksibel ordning. Derudover har man med fremtidsfuldmagten sikker indflydelse på, hvem der tillægges kompetencen til at handle for en, hvis man bliver syg.

De fleste får aldrig brug for en fremtidsfuldmagt, men den giver både fuldmagtsgiveren og dennes nærmeste en sikkerhed. Hvis demens eller anden svær sygdom indtræder, kan fremtidsfuldmagten gøre den juridiske side af den svære situation mere enkel.

For de fleste virksomhedsejere og formuende personer vil det være relevant og udtryk for rettidig omhu at oprette en fremtidsfuldmagt. Gorrissen Federspiel kan rådgive herom og bistå med oprettelsen.

Fremtidsfuldmagter kan være simple og standardiserede eller omfattende og individualiserede. De kan f.eks. begrænses til visse forhold, beføjelserne kan fordeles mellem forskellige personer, eller der kan etableres tilsyn og andre kontrolmekanismer, der begrænser den fuldmægtiges adgang til frit at disponere.

Mere om vores erfaring

Family Offices og Family Constitution

Herunder etablering, beskyttelse af familieformue og virksomhed, investering og skatteoptimering samt sikring af familiens interesser.

 

Læs mere

Formueplanlægning og -overgang samt formueoptimering

Herunder skatteoptimering, generationsskifte i levende live og ved død, ejeraftaler, pension og forsikring, arveplanlægning og arveforskud (herunder relateret til aktiver i udlandet), testamenter, gaver og familielån.

 

Læs mere

Bobehandling og fonde

Herunder håndtering af skilsmisseskifter, dødsboer og arvetvister samt etablering og rådgivning af almennyttige fonde.

 

Læs mere

Køb og salg af private aktiver i Danmark og udlandet

Samt drift heraf, herunder ferieboliger, fly, yachts, skove, godser, herregårde, heste og kunst.

 

Læs mere

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt