Som klient hos Gorrissen Federspiel er du altid tilknyttet en sagsansvarlig partner som har det overordnede ansvar for alle dine sager og transaktioner.

Når vi modtager en opgave, vurderer vi opgavens omfang, så vi kan tildele de rette ressourcer til opgavens løsning.

Du får altid tilknyttet en fast kontaktperson med kendskab til din virksomhed som skal sikre, at opgaven løses mest hensigtsmæssigt alt efter opgavens omfang og karakter. I takt med at vores samarbejde udvikler sig, får du naturligt også kontakt med de andre jurister, der behandler din sag.

Hvidvaskningsregler

Gorrissen Federspiel er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Vi har efter denne lov pligt til at indhente identitetsoplysninger og dokumentation fra både nye og eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Vores klienter skal ved oprettelse af en sag hos os derfor oplyse navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr.

Udenlandske klienter skal give andre oplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. for personer eller CVR-nr. for selskaber.

Identitetsoplysningerne opbevarer vi i henhold til loven i minimum fem år efter klientforholdets ophør.

Formelle forhold

Gorrissen Federspiel er organiseret som et advokatpartnerselskab og driver virksomhed fra kontorets adresser på:

Axeltorv 2, 1609 København V
Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C
CVR-nr. 38 05 24 97

Advokathververet

Advokater hos Gorrissen Federspiel er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Hos Gorrissen Federspiel er der også ansat personer med advokatbeskikkelse fra andre EU-lande. Disse personer er registreret i Advokatsamfundet og udøver advokatvirksomhed i Danmark under deres udenlandske titel.

Advokaterne hos os er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Fortrolighed og insiderregler

Alle oplysninger, som vi modtager fra klienter i forbindelse med vores rådgivning, er underlagt vores tavshedspligt som advokater, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed. Tavshedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder reglerne mod hvidvaskning og reglerne om indberetningspligtige grænseoverskridende skatteordninger.

Alle medarbejdere hos Gorrissen Federspiel har underskrevet en erklæring om tavshedspligt vedrørende vores klienters sager og øvrige forhold. Vores medarbejdere er også pålagt interne regler, som opfylder de krav, der stilles i Markedsmisbrugsforordningen om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Databeskyttelse

Som en del af kommunikationen og drøftelser med os, vil vi samle og behandle persondata vedrørende vores klienter. Du kan læse mere om Gorrissen Federspiels indsamling og behandling af persondata og dine rettigheder som datasubjekt i vores information om behandling af personoplysninger.