Søg Close search

HjemRådgivningPrivate Clients & Family OfficesBobehandling og fonde

Bobehandling og fonde

Vi beskæftiger os med håndtering af skilsmisseskifter, dødsboer og arvetvister samt etablering og rådgivning af almennyttige fonde

Vi rådgiver om alle juridiske forhold relateret til dødsfald, bobehandling og arveret, ligesom vi bistår ægtefæller i forbindelse med separation og skilsmisse. Vores rådgivning tager udgangspunkt i klientens individuelle situation og en erkendelse af, at der i forbindelse med skilsmisse og dødsfald ofte i høj grad skal ageres i en for klienterne svær situation. Det kan kræve en særlig hensyntagen i forbindelse med den juridiske rådgivning. Det er centralt for os, at sådanne sager behandles med ordentlighed og respekt for alle involverede.

Dødsbobehandling

Dødsbobehandling og dødsboskat kan være kompliceret. Hvis arven er lille, er dødsboet typisk helt skattefrit. Større dødsboer er derimod skattepligtige efter et regelsæt, der på mange punkter forekommer atypisk og afviger fra andre skatteprincipper.

Derudover er det karakteriserende for dødsbobeskatning, at der kan være mulighed for at få en lavere beskatning, hvis man træffer de rette dispositioner under dødsbobehandlingen. Det kan f.eks. i nogle situationer gøre en stor forskel for den samlede beskatning af et dødsbo, om værdierne i et anpartsselskab ejet af dødsboet udloddes som udbytte eller likvidationsprovenu.

I mange situationer kan det være en fordel at overveje forholdet i levende live og eksempelvis bruge en ægtepagt eller en successionsrækkefølge i et testamente til at reducere eller helt eliminere beskatningen i et senere dødsbo.

Et dødsbo kan behandles af arvingerne selv som et privat skifte, hvis de er enige herom. I et sådant skifte kan vi på arvingernes anmodning håndtere større eller mindre dele af bobehandlingen og sikre, at denne gennemføres med det mest gunstige resultat for arvingerne. Alternativt kan bobehandlingen håndteres af en bobestyrer, som på forhånd er angivet i afdødes testamente eller er udpeget af retten.

Vi ved, at klienter er forskellige, og vores rådgivning tager udgangspunkt i arvingernes konkrete ønske og behov, så der tilrettelægges og gennemføres den for arvingerne bedst mulige proces.

Hvis et testamente er utilstrækkeligt formuleret, kan der opstå en tvist mellem arvingerne. Vi er meget bevidste om at undgå dette ved sikker formulering af testamenter. Læs mere på vores side om formueplanlægning og -overgang samt formueoptimering. En arvetvist er skadende for arvingernes relation. Vi har erfaring med at bistå arvinger i arvetvister, som vi behandler ud fra vores grundværdier om ordentlighed, høj faglighed og værdiskabende rådgivning.

Almennyttige fonde

Som led i vores rådgivning af velhavende familier har vi erfaringer med at stifte almennyttige fonde, hvori en del af familiens formue indskydes i levende live eller ved død. Vi rådgiver også almennyttige fonde om deres løbende virke.

Fondslovgivningen i Danmark er umoderne og kompliceret. Når en klient ønsker at oprette en almennyttig fond, tilbyder vi derfor vigtig rådgivning for at afklare, om etablering af en fond i den konkrete situation er rette måde at placere og håndtere den formue, der skal anvendes til almennyttige formål. Henset til omkostningerne ved at drive en fond, bør der i udgangspunktet indskydes en betydelig formue, for at en etablering af en almennyttig fond er den mest hensigtsmæssige måde at håndtere og fordele midler til almennyttige formål.

Skilsmisse

Vi bistår klienter i forbindelse med separation og skilsmisse. Vi rådgiver både om formelle forhold ved skilsmisse samt bistår i forbindelse med forhandling og indgåelse af aftale om bodeling, deling af pensioner mv. Vi fokuserer på at sikre en ordentlig proces, samtidig med at vores klients interesser varetages på bedst mulig måde.

Vi er formentlig det advokatkontor i Danmark, der har de stærkeste internationale relationer og netværk. Derfor kan vi – i samarbejde med udenlandske advokater – bistå i skilsmissesager med internationale aspekter, for eksempel hvis aktiver befinder sig i udlandet, eller hvis ægtefællernes økonomiske forhold er reguleret af udenlandsk ret.

I relation til internationale forhold rådgiver vi også udlandsdanskere om danske økonomiske aspekter af deres ægteskab og eventuelle skilsmisse, herunder i forbindelse med indgåelse af ægtepagter underlagt udenlandsk ret.

Inden indgåelse af ægteskab bør det overvejes, om en ægtepagt skal oprettes for at sikre en passende regulering og fordeling i forbindelse med senere skilsmisse eller død. Det gælder, uanset om ægteskabet har internationale aspekter eller er et rent dansk anliggende. Dette forhold beskrives under emnet ‘ægteskab og andre private forhold‘.

Mere om vores erfaring

Køb og salg af private aktiver i Danmark og udlandet

Samt drift heraf, herunder ferieboliger, fly, yachts, skove, godser, herregårde, heste og kunst.

 

Læs mere

Family Offices og Family Constitution

Herunder etablering, beskyttelse af familieformue og virksomhed, investering og skatteoptimering samt sikring af familiens interesser.

 

Læs mere

Ægteskab og andre private forhold

Herunder oprettelse af ægtepagter, flytning til eller fra Danmark (herunder skatteretlige forhold og rådgivning om tilbageværende aktiver i Danmark/udlandet) og fremtidsfuldmagter.

 

Læs mere

Formueplanlægning og -overgang samt formueoptimering

Herunder skatteoptimering, generationsskifte i levende live og ved død, ejeraftaler, pension og forsikring, arveplanlægning og arveforskud (herunder relateret til aktiver i udlandet), testamenter, gaver og familielån.

 

Læs mere

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt