Søg Close search

HjemVækstfonden og EKFs garantiordninger for udlån til store virksomheder

Vækstfonden og EKFs garantiordninger for udlån til store virksomheder

18. september 2020

Denne nyhed blev først publiceret den 19. marts 2020, men er blevet opdateret senest 18. september 2020 til at omfatte både Vækstfondens samt EKFs garantiordning

Vækstfonden og EKF etablerede tilbage i foråret to garantiordninger for store danske virksomheder, der i væsentlig grad er blevet påvirket af Covid-19. De to ordninger blev senest opdateret i juli 2020. Da Covid-19 igen er på fremmarch og ordningerne dækker omsætningstab i perioden fra 1. marts 2020 til 31. december 2020 genbesøger dette nyhedsbrev vilkårene for de to ordninger. Vækstfondens garantiordning for små og mellemstore virksomheder er beskrevet i vores nyhedsbrev af den 24. marts 2020.

Der blev som en del af Covid-19 støtteordningerne for dansk erhvervsliv i regi af henholdsvis EKF og Vækstfonden etableret to garantiordninger for store virksomheder.

Den eneste forskel mellem de to garantiordninger er, at EKF ordningen særligt er tiltænkt eksportvirksomheder. De øvrige vilkår er ens for de to ordninger. De er samtidig gensidigt udelukkende. Det er således ikke muligt at opnå garanti fra både EKF og Vækstfonden for kreditter, der skal dække det samme omsætningstab.

Rammerne for garantiordningerne er fastlagt i bekendtgørelse nr. 981/2020 (Vækstfonden) og bekendtgørelse nr. 1113/2020 (EKF).

Garantiordningerne er etableret som en kautionsmodel. Det er derfor en forudsætning for at kunne anvende ordningerne, at den pågældende virksomhed kan opnå tilsagn om en ny kreditfacilitet.

Garantiordningernes hovedpunkter er følgende:

1. Hvem kan bruge dem?

Virksomheder skal for at kunne bruge ordningerne opfylde følgende betingelser:

 1. Virksomheden skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller i Skràseting Føroya.
 2. Virksomheden må ikke være omfattet af EU’s definition af små og mellemstore virksomheder. Virksomheden skal derfor (i) beskæftige over 250 personer, og (ii) enten have en årlig omsætning på mere end 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på mere end 43 mio. EUR.
 3. Virksomheden skal enten have lidt eller forvente at lide omsætningstab på minimum 30 procent som følge af spredningen af Covid-19 i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2020, jf. pkt. 5 nedenfor.
 4. Virksomheden skal være kreditværdig, jf. pkt. 3 nedenfor.

EKF garantiordningen er endvidere alene tilgængelig for eksportvirksomheder, der opfylder et af følgende vilkår:

 1. Virksomhedens eksport i 2019 udgjorde mindst 10 pct. af virksomhedens omsætning i 2019, eller
 2. Virksomheden er underleverandør til en anden virksomhed, hvis eksport udgjorde mindst 10 pct. af denne virksomheds omsætning i 2019.

2. Hvordan bruger man ordningerne?

Vækstfonden og EKF kan efter ansøgning meddele tilsagn til et långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. om garanti for nye lån og driftskreditter, som såvel danske som udenlandske pengeinstitutter, leasingselskaber m.v. vil yde til en virksomhed. Uanset at det ikke direkte fremgår af vilkårene for ordningerne vil også kreditter ydet af liv-og pensionsselskaber kunne blive omfattet af en garanti.

Vækstfonden og EKF har offentliggjort standardansøgningsskemaer, der skal anvendes.

Ansøgningsprocessen for de to ordninger er ikke fuldstændig ens, idet Vækstfonden og EKF har forskellige standard skemaer og erklæringer, der skal anvendes. Fælles for ansøgningsprocesserne er, at materialet og dokumentationen skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomheden og virksomhedens kreditgiver(e).

Det er Vækstfonden henholdsvis EKF, der træffer afgørelse om, hvorvidt der kan opnås garanti under den relevante ordning. Virksomheden og det långivende pengeinstitut, leasingselskab mv. har således ikke krav på at kunne bruge en af ordningerne. Det kræver en sædvanlig kreditvurderingsproces. Det er vores erfaring, at såvel EKF og Vækstfonden er meget interesserede i at deltage i en dialog i forbindelse med forberedelsen af ansøgningen, samt at den formelle godkendelse sker meget hurtigt når først den fuldstændige ansøgning er blevet indsendt.

Såvel EKF som Vækstfonden har offentliggjort et FAQ vedrørende ordningerne, som er tilgængelige via ovennævnte links.

Ansøgningen skal være indgivet senest den 15. december 2020.

3. Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at virksomheder kan bruge ordningerne?

Betingelserne for at kunne bruge ordningerne er i hovedtræk følgende:

 1. Virksomheden skal være kreditværdig, hvor der ved en kreditværdig virksomhed forstås en virksomhed, som det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v., er villig til at yde det pågældende lån med den tilknyttede garanti. Det betyder, at pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. forinden indsendelse af ansøgningen skal have foretaget en kreditvurdering af virksomheden efter pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. almindelige regler herfor. Denne kreditvurdering skal indsendes sammen med ansøgningen og den relevante kredit skal være endeligt bevilget. Såfremt der er flere kreditgivere skal samtlige kreditgivere indsende deres vurdering.
 2. Såfremt virksomheden var kriseramt som defineret i Forordning 651/2014 per den 31. december 2019 kan virksomheden ikke bruge ordningerne. Det betyder særligt, at følgende virksomheder ikke kan bruge ordningerne:
 1. Der er tale om et A/S, ApS eller tilsvarende selskab med begrænset ansvar og selskabet har tabt mere en halvdelen af aktier- eller anpartskapitalen. Denne undtagelser gælder ikke, hvis selskabet har bestået i mindre end tre år.
 2. Der er tale om en virksomhed, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld (typisk et interessentselskab eller et kommanditselskab), og over halvdelen af selskabets kapital som opført i selskabets regnskaber er tabt.
 3. Virksomheden er under konkursbehandling eller virksomheden er insolvent i konkurslovens forstand, dvs. den ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående.
 1. Der skal være tale om nye lån og driftskreditter, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. vil yde til en virksomhed. Der kan derfor ikke opnås kaution for allerede etablerede kreditfaciliteter.
 2. Der kan stilles garanti for lån eller driftskredit beregnet på grundlag af realiseret og forventet fremtidigt omsætningstab i en periode på minimum 14 dage med udgangspunkt i 1. marts 2020 som starttidspunkt. Virksomheden skal samtidig på ansøgningstidspunktet have realiseret et omsætningstab på minimum 30 pct. i minimum 14 dage inden for perioden 1. marts 2020 til 31. december 2020.
 3. Der kan maksimalt stilles garanti for lån eller driftskredit på grundlag af virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i en periode dækkende fra 1. marts 2020 til 31. december 2020.
 4. Der kan ikke ydes garanti for lånebeløb, der:

1) overstiger det dobbelte af virksomhedens årlige lønsum (inklusiv socialsikringsbidrag samt omkostninger til personale, der arbejder i virksomheden, men formelt aflønnes af underkontrahenter) for 2019 eller for det seneste tilgængelige år, eller, for nye virksomheder (dvs. virksomheder oprettet fra og med 1. januar 2019), estimatet for lønudgifter for de første to års drift, eller

2) overstiger 25 pct. af virksomhedens samlede omsætning i 2019.

 1. Der kan stilles garanti for lån eller driftskredit til samme virksomhed flere gange. Der kan dog ikke stilles garanti for lån til dækning af omsætningstab, der vedrører hele eller dele af samme periode, mere end én gang.

4. Hvad dækker ordningerne?

Et pengeinstitut, leasingselskab m.v. kan opnå garanti på 80 pct. af enkeltudlån ydet af pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. til virksomheder for lån og kreditter, der opfylder betingelserne for at være omfattet af ordningerne.

Ordningerne dækker alene et forventet omsætningstab. Der kan derfor ikke opnås garanti for lånebeløb, der overstiger det opgjorte omsætningstab.

Da ordningerne alene dækker omsætningstab er det en betingelse for at kunne bruge ordningerne, at det opnåede låneprovenu fra en garanteret facilitet ikke anvendes til at afdrage anden gæld til det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. i en periode på fem måneder fra garantien er trådt i kraft.

5. Hvordan opgøres et omsætningstab?

Realiserede omsætningstab opgøres som forskellen mellem virksomhedens omsætning i den realiserede del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet eventuel kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Såfremt omsætningstabet er lidt af flere selskaber i samme koncern kan omsætningstabet opgøres samlet for koncernen. Det vil for eksempel være relevant, hvis kreditfaciliteten bliver etableret i et moderselskab og skal være til rådighed for den samlede koncern.

Forventede omsætningstab opgøres som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti på baggrund af og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet forventet kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Virksomhederne skal være opmærksomme på, at der ved opgørelsen af omsætningstabet skal ske fradrag for anden forventet kompensation for tab, som virksomheden forventer at modtage fra en af de øvrige statslige ordninger etableret som følge af Covid-19.

Såfremt der enten ikke foreligger regnskabstal for virksomhedens omsætning i den relevante periode i 2019 eller hvor omsætningen i den relevante periode i 2019 ikke er retvisende

for den omsætning, som virksomheden forventeligt ville have haft efter 1. marts 2020, for eksempel fordi der er tale om en virksomhed i betydelig vækst, opgør pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skønsmæssigt virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.

Det realiserede og forventede omsætningstab på ansøgningstidspunktet skal udgøre minimum 30 pct. af omsætningen i referenceperioden i 2019 for at der kan opnås garanti.

6. Hvad er vilkårene for garantien?

Vækstfonden og EKF udsteder garantierne på baggrund af deres respektive standardvilkår, der ikke kan forhandles. Garantidokumentationen er tilgængelig via de links, der fremgår ovenfor under pkt. 2.

Garantien kan have en løbetid på op til 6 år. Garantien nedskrives over lånets, driftskredittens eller garantiens løbetid og følger pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. tilbagebetalingsprofil.

7. Hvad koster det?

Prissætningen for de to ordninger er ens og EKF og Vækstfonden har offentliggjort en fælles prisoversigt.

Der skal for alle garantier betales et stiftelsesgebyr på 250.000.

Der skal endvidere betales en løbende garantipræmie, som beregnes som en garantipræmiesats p.a. af det garanterede beløb. Garantiprovisionen beregnes og betales halvårligt forud.

Garantipræmien fastsættes med udgangspunkt i kreditgiver(ne)s ”All-in marginal”, der opsplittes i tre dele, (i) fundingmarginal, (ii) garantipræmiesats til EKF/Vækstfonden samt (iii) rentemarginal til kreditgiver(ne).

Der vil i tillæg her til forventeligt være omkostninger til det långivende pengeinstitut, leasingselskab mv., der vil skulle forhandles individuelt mellem virksomheden og kreditgiver(ne). Det skyldes, at der er tale om en delvis garanti for en af kreditgiver(ne) ydet kredit, der vil skulle prissættes på normal vis.

8. Hvad er næste skridt?

Såfremt virksomheden har eller forventes at lide et omsætningstab, der opfylder betingelserne for at bruge ordningerne, vil vi anbefale, at man hurtigst muligt drøfter med sin sædvanlige bankforbindelse om ordningerne kan være relevant.

Ordningerne bør af långivende pengeinstitutter og leasingselskaber samtidig overvejes som en relevant sikkerhed for nye lån til Covid-19 udfordrede virksomheder.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt