Søg Close search

HjemVækstfonden og EKFs garantiordninger for udlån til små og mellemstore virksomheder

Vækstfonden og EKFs garantiordninger for udlån til små og mellemstore virksomheder

21. september 2020

Denne nyhed blev først publiceret den 24. marts 2020, men er blevet opdateret senest 21. september 2020 til at omfatte både Vækstfondens samt EKFs garantiordning. 

Vækstfonden og EKF etablerede tilbage i foråret to garantiordninger for små og mellemstore danske virksomheder, der i væsentlig grad er blevet påvirket af Covid-19. De to ordninger blev senest opdateret i juli 2020. Da Covid-19 igen er på fremmarch og ordningerne dækker omsætningstab i perioden fra 1. marts 2020 til 31. december 2020 genbesøger dette nyhedsbrev vilkårene for de to ordninger.

Der blev som en del af Covid-19 støtteordningerne for dansk erhvervsliv i regi af henholdsvis EKF og Vækstfonden etableret to garantiordninger for små og mellemstore virksomheder.

EKF ordningen er særligt tiltænkt eksportvirksomheder. De øvrige vilkår er med enkelte forskelle reelt ens for de to ordninger. De er samtidig gensidigt udelukkende. Det er således ikke muligt at opnå garanti fra både EKF og Vækstfonden for kreditter, der skal dække det samme omsætningstab.

Rammerne for garantiordningerne er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1119/2020 (Vækstfonden) og bekendtgørelse nr. 1148/2020 (EKF).

Garantiordningerne er etableret som en kautionsmodel. Det er derfor en forudsætning for at kunne anvende ordningerne, at den pågældende virksomhed kan opnå tilsagn om en ny kreditfacilitet.

Garantiordningernes hovedpunkter er følgende:

1. Hvem kan bruge den?

Virksomheder skal for at kunne bruge ordningerne opfylde følgende betingelser:

 1. Virksomheden skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller i Skràseting Føroya.
 2. Virksomheden skal være omfattet af EU’s definition af små og mellemstore virksomheder. Virksomheden skal derfor (i) beskæftige under 250 personer, og (ii) enten have en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på ikke over 43 mio. EUR.
 3. Virksomheden skal enten have lidt eller forvente at lide omsætningstab på minimum 30 procent som følge af spredningen af Covid-19 i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 31. december 2020, jf. pkt. 5 nedenfor.
 4. Virksomheden skal være kreditværdig, jf. pkt. 3 nedenfor.

EKF garantiordningen er endvidere alene tilgængelig for eksportvirksomheder, der opfylder et af følgende vilkår:

 1. Virksomhedens eksport i 2019 udgjorde mindst 10 pct. af virksomhedens omsætning i 2019, eller
 2. Virksomheden er underleverandør til en anden virksomhed, hvis eksport udgjorde mindst 10 pct. af denne virksomheds omsætning i 2019.

2. Hvordan bruger man ordningerne?

Vækstfonden og EKF kan efter ansøgning meddele tilsagn til et långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. om garanti for nye lån og driftskreditter, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. vil yde til en virksomhed.

Ansøgningsprocessen for de to ordninger er ikke fuldstændig ens, idet Vækstfonden og EKF har forskellige standard skemaer og erklæringer, der skal anvendes. Fælles for ansøgningsprocesserne er, at materialet og dokumentationen skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomheden og virksomhedens kreditgiver(e).

Vækstfonden og EKF har offentliggjort standardansøgningsskemaer, der skal anvendes. Adgang til Vækstfondens ansøgningsskema kræver adgang til Vækstfondens portal for Vækstkaution.

Det er Vækstfonden henholdsvis EKF, der træffer afgørelse om, hvorvidt der kan opnås garanti under den relevante ordning. Virksomheden og det långivende pengeinstitut, leasingselskab mv. har således ikke krav på at kunne bruge en af ordningerne. Det kræver en sædvanlig kreditvurderingsproces. Det er vores erfaring, at såvel EKF og Vækstfonden er meget interesserede i at deltage i en dialog i forbindelse med forberedelsen af ansøgningen, samt at den formelle godkendelse sker meget hurtigt når først den fuldstændige ansøgning er blevet indsendt.

Såvel EKF som Vækstfonden har offentliggjort et FAQ vedrørende ordningerne, som er tilgængelige via ovennævnte links.

Ansøgningen skal være indgivet senest den 15. december 2020.

3. Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at virksomheder kan bruge ordningerne?

Betingelserne for at kunne bruge ordningerne er i hovedtræk følgende:

 1. Virksomheden skal være kreditværdig. Det betyder, at pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. forinden indsendelse af ansøgningen skal have foretaget en kreditvurdering af virksomheden efter pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. almindelige regler herfor. Pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skal således være villig til at yde den kredit, som der søges om garanti for.
 2. Virksomheden må ikke være kriseramt per 31. december 2019 i henhold til EU’s definition af kriseramte virksomheder. Det betyder særligt, at følgende virksomheder ikke kan bruge ordningerne:
 1. Der er tale om et A/S, ApS eller tilsvarende selskab med begrænset ansvar og selskabet har tabt mere en halvdelen af aktier- eller anpartskapitalen. Denne undtagelser gælder ikke, hvis selskabet har bestået i mindre end tre år.
 2. Der er tale om en virksomhed, hvor mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld (typisk et interessentselskab eller et kommanditselskab), og over halvdelen af selskabets kapital som opført i selskabets regnskaber er tabt.
 3. Virksomheden er under konkursbehandling eller virksomheden er insolvent i konkurslovens forstand, dvs. den ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående.
 1. Der kan ikke ydes garanti for lånebeløb, der

(i) overstiger det dobbelte af virksomhedens årlige lønsum (inklusiv socialsikringsbidrag samt omkostninger til personale, der arbejder i virksomheden, men formelt aflønnes af underkontrahenter) for 2019 eller for det seneste tilgængelige år, eller, for nye virksomheder (dvs. virksomheder oprettet fra og med 1. januar 2019), estimatet for lønudgifter for de første to års drift, eller

(ii) overstiger 25 pct. af virksomhedens samlede omsætning i 2019, eller

med behørig begrundelse og på grundlag af selvcertificering fra virksomheden af dennes likviditetsbehov til driftskapital og investeringsomkostninger kan beløbet forhøjes for at dække likviditetsbehov i de kommende 18 måneder, regnet fra ydelsestidspunktet.

 1. Der skal være tale om nye lån og driftskreditter, som pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. vil yde til en virksomhed. Der kan derfor ikke opnås kaution for allerede etablerede kreditfaciliteter.
 2. Der kan stilles garanti for lån eller driftskredit beregnet på grundlag af realiseret og forventet fremtidigt omsætningstab i en periode på minimum 14 dage med udgangspunkt i 1. marts 2020 som starttidspunkt.
 3. Der kan maksimalt stilles garanti for lån eller driftskredit på grundlag af virksomhedens realiserede og forventede omsætningstab i en periode dækkende fra 1. marts 2020 til 31. december 2020.
 4. Der kan stilles garanti for lån eller driftskredit til samme virksomhed flere gange. Der kan dog ikke stilles garanti for lån til dækning af omsætningstab, der vedrører hele eller dele af samme periode, mere end én gang.

4. Hvad dækker ordningerne?

Et pengeinstitut, leasingselskab m.v. kan opnå garanti på 80 pct. af enkeltudlån ydet af pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. til virksomheder for lån og kreditter, der opfylder betingelserne for at være omfattet af ordningerne.

Ordningerne dækker alene et forventet omsætningstab. Der kan derfor ikke opnås garanti for lånebeløb, der overstiger det opgjorte omsætningstab.

Da ordningerne alene dækker omsætningstab er det en betingelse for at kunne bruge ordningerne, at det opnåede låneprovenu fra en garanteret facilitet ikke anvendes til at afdrage anden gæld til det långivende pengeinstitut, leasingselskab m.v. i en periode på fem måneder fra garantien er trådt i kraft.

5. Hvordan opgøres et omsætningstab?

Realiserede omsætningstab opgøres som forskellen mellem virksomhedens omsætning i den realiserede del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet eventuel kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Forventede omsætningstab opgøres som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti på baggrund af og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet forventet kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

Såfremt omsætningstabet er lidt af flere selskaber i samme koncern kan omsætningstabet opgøres samlet for koncernen. Det vil for eksempel være relevant, hvis kreditfaciliteten bliver etableret i et moderselskab og skal være til rådighed for den samlede koncern.

Virksomhederne skal være opmærksomme på, at der ved opgørelsen af omsætningstabet skal ske fradrag for anden forventet kompensation for tab, som virksomheden forventer at modtage fra en af de øvrige statslige ordninger etableret som følge af Covid-19.

Såfremt der ikke foreligger regnskabstal for virksomhedens omsætning i den relevante periode i 2019, eller hvor omsætningen i den relevante periode i 2019 ikke er retvisende for den omsætning, som virksomheden forventeligt ville have haft efter den 1. marts 2020, f.eks. fordi der er tale om en virksomhed i betydelig vækst, opgør pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skønsmæssigt virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.

Det realiserede og forventede omsætningstab skal på ansøgningstidspunktet udgør minimum 30 pct. af omsætningen i referenceperioden i 2019 for at der kan opnås garanti.

Der kan ikke ydes garanti til virksomheder, der på ansøgningstidspunktet ikke har realiseret et omsætningstab på minimum 30 pct. i minimum 14 dage inden for perioden 1. marts 2020 til 31. december 2020.

6. Hvad er vilkårene for garantien?

Vækstfonden og EKF udsteder garantierne på baggrund af deres respektive standardvilkår, der ikke kan forhandles. Garantidokumentationen er tilgængelig via de links, der fremgår ovenfor under pkt. 2.

Garantien kan have en løbetid på op til 6 år.

Garantierne nedskrives forskelligt under de to ordninger. Vækstfondens garantier nedskrives lineært årligt over garantiperioden. Det er ikke et krav fra Vækstfonden, at afdragsprofilen på den garanterede facilitet følger garantien.  Det må derfor forventes, at det garanterede lån som udgangspunkt vil skulle nedbringes tilsvarende. EKFs garanti nedskrives over lånets, driftskredittens eller garantiens løbetid og følger pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. tilbagebetalingsprofil.

Det er en forudsætning for gyldighed og dermed Vækstfondens udbetaling under en garanti, at pengeinstituttet, leasingselskabet mv. ikke betinger sig nogen form for sikkerhedsstillelse og/eller anden afdækning af hverken virksomheden eller tredjemand end en garanti fra Vækstfonden for lån omfattet af garantiordningen. Pengeinstituttet, leasingselskabet mv. må samtidig ikke anvende eksisterende sikkerheder og/eller anden eksisterende afdækning (uanset om sådanne er stillet af virksomheden eller af tredjemand) til dækning af tab på lån omfattet af ordningen.

Der gælder ikke begrænsninger under EKFs ordning i forhold til andre sikkerheder.

7. Hvad koster det?

Der skal til Vækstfonden betales en stiftelsesprovision, der udgør 2.500 kr., samt en garantiprovision på 1 pct. af det resterende garantibeløb. Garantiprovision opkræves forud for et år ad gangen.

Der vil i tillæg her til forventeligt være omkostninger til det långivende pengeinstitut eller leasingselskab, der vil skulle forhandles individuelt mellem virksomheden og långiver. Det skyldes, at der er tale om en delvis garanti for en af långiver ydet kredit, der vil skulle prissættes på normal vis.

8. Hvad er næste skridt?

Såfremt virksomheden har eller forventes at lide et omsætningstab, der opfylder betingelserne for at bruge ordningerne, vil vi anbefale, at man hurtigst muligt drøfter med sin sædvanlige bankforbindelse om ordningerne kan være relevant.

Ordningerne bør af långivende pengeinstitutter og leasingselskaber samtidig overvejes som en relevant sikkerhed for nye lån til Covid-19 udfordrede virksomheder.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt