Søg Close search

HjemMidlertidige justeringer til ISS Inc. og Glass Lewis & Co. stemmeanbefalinger i lyset af COVID-19

Midlertidige justeringer til ISS Inc. og Glass Lewis & Co. stemmeanbefalinger i lyset af COVID-19

17. april 2020

De internationale proxy advisory firms, ISS Inc. og Glass Lewis & Co., har midlertidigt justeret deres stemmeanbefalinger for generalforsamlingssæsonen 2020 i lyset af COVID-19. Justeringerne omfatter blandt andet aflønning, udbytte, kapitalnedsættelser, aktietilbagekøb, udskydelse af generalforsamlingsdatoen og afholdelse af elektroniske generalforsamlinger.

ISS Inc. (“ISS”) og Glass Lewis & Co. (“Glass Lewis”) har justeret deres stemmeanbefalinger for generalforsamlingssæsonen 2020 i lyset af COVID-19. De konkrete opdateringer kan læses her (ISS) og her (Glass Lewis).

Dette nyhedsbrev gennemgår kort udvalgte opdateringer. Justeringerne er ikke specifikt målrettet Danmark, hvorfor de skal læses under hensyntagen til danske lovgivningsmæssige rammer samt ISS og Glass Lewis’ generelle stemmeanbefalinger.

Udskydelse af ordinær generalforsamling 2020

ISS anerkender, at det kan være problematisk at fastholde de oprindeligt offentliggjorte generalforsamlingsdatoer i lyset af forsamlingsforbud og smittefare. Ved udskydelse anbefaler ISS, at udstedere løbende informerer om selskabets forhold og materielle begivenheder gennem selskabsmeddelelser og investormøder.

Alene i marts måned udsatte seks C25-selskaber deres generalforsamlinger som følge af COVID-19 og det af regeringen udstedte forsamlingsforbud. Størstedelen af selskaberne har vedtægtsbestemte frister for afholdelse af den ordinære generalforsamling, der reflekterer frister fastsat i årsregnskabsloven eller selskabsloven. Disse frister – herunder også for indsendelse af årsrapporten – kan nu fraviges i henhold til de nødbekendtgørelser, der er udstedt. Se nærmere herom i vores nyhedsbrev.

Glass Lewis har ikke særskilt forholdt sig til dette emne.

Aflønning

Såvel ISS som Glass Lewis – og i særdeleshed også det mindre engelske proxy advisory firm PIRC – forholder sig til aflønning set i lyset af de svækkede økonomiske betingelser, der følger af COVID-19-krisen.

De danske lovgivningsmæssige rammer følger af selskabslovens § 138, hvoraf det fremgår, at ”[…] vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt […], samt hvad der må anses for forsvarligt […]”. Det er en meget overordnet afgrænsning, der kun i særlige situationer vil kunne medføre et juridisk behov for revurdering af eksisterende lønpakker.

De nuværende omstændigheder kan derimod forventes at medføre, at investorer og proxy advisors stiller sig kritiske overfor ledelsens aflønning, herunder også til forslag om aflønning, der forelægges generalforsamlingen. Det skal i den forbindelse erindres, at implementeringen af aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret har medført nye krav i henhold til selskabslovens §§ 139-139c. Disse bestemmelser fordrer, at alle børsnoterede selskaber i år har godkendelse af en ny vederlagspolitik på dagsordenen og næste år en ny vederlagsrapport (som en del selskaber allerede har valgt at forberede fra og med i år). Der vil derfor være ekstra fokus på vederlag, herunder i særdeleshed på incitamentsaflønning, KPI’er og sammensætning af aflønning.

PIRC spiller på nuværende tidspunkt en mindre rolle på det danske marked, men det skal fremhæves, at PIRC i marts udsendte nyhedsbreve til en række danske selskaber, hvori de opfordrede selskaberne til at genoverveje udbetaling af tidligere tildelt aflønning samt til at overveje justeringer af vederlagspolitikker.

ISS har tilsvarende addresseret aflønning i lyset af COVID-19. ISS forventer, at bestyrelserne i den kommende tid vil foretage ændringer til præstationsmålene i kortsigtede programmer i kølvandet på en mulig økonomisk recession. Mulige udfald forventes først analyseret og addresseret i 2021-sæsonen, men ISS opfordrer allerede nu til, at udstedere løbende giver oplysninger om bevæggrundene for eventuelle ændringer, særligt hvis der foretages pludselige justeringer til langsigtede programmer. Fremadrettet kan det overvejes at ændre strukturen for de langsigtede programmer som følge af det nye økonomiske miljø.

ISS forventer, at nogle amerikanske udstedere vil undersøge muligheden for at justere udnyttelseskursen på allerede-tildelte aktieoptioner, der – som følge af COVID-19 – nu er under vand. ISS forholder sig generelt kritisk overfor at foretage en sådan justering. ISS’ udmelding knytter sig specifikt til deres amerikanske stemmeanbefalinger, men danske udstedere bør også tage denne i betragtning forud for eventuelle justeringer. På det amerikanske marked har ISS tillagt det betydning, hvorvidt ’repricing’ omfatter andre end den øverste ledelse, ligesom ISS har tillagt det betydning, hvorvidt nye tildelinger/fordele optjenes over en længere periode.

Glass Lewis forventer, at udstedere vil foretage en række opdateringer til eksisterende aflønning som følge af COVID-19, herunder også forslag om ny aflønning og addressering af allerede foretagne udbetalinger ved Say on Pay-forslag på generalforsamlingen.[1]

Såfremt bestyrelsen indenfor en godkendt vederlagspolitik benytter sig af retten til at justere aflønning, herunder KPI’er, kan det forventes at kritik fra proxy advisory firms vil komme til udtryk ved den vejledende afstemning om vederlagsrapporten på generalforsamlingerne i 2021.

Elektronisk generalforsamling

Afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling kræver normalt generalforsamlingsgodkendelse, mens en delvis elektronisk generalforsamling kan besluttes af bestyrelsen.[2] I lyset af forsamlingsforbuddet har regeringen dog givet mulighed for, at udstedere i en begrænset periode kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden forudgående generalforsamlingsgodkendelse. Læs mere om dette i vores nyhedsbrev.

Glass Lewis har ikke en særskilt stemmeanbefaling vedrørende afholdelse af elektroniske generalforsamlinger på det danske eller europæiske marked. Glass Lewis har nu meldt ud, at de – i perioden fra 1. marts 2020 til 30. juni 2020 – vil afholde sig fra at give negative stemmeanbefalinger, hvis amerikanske udstedere afholder fuldstændig elektroniske generalforsamlinger. Det forudsættes dog, at den pågældende udsteder (som minimum) offentliggør bevæggrundene herfor.

ISS har historisk forholdt sig kritisk til fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, men positivt til delvist elektroniske generalforsamlinger. ISS vil ikke foretage ændringer til deres generelle anbefaling som følge af COVID-19. Dog vil de i perioden med sundhedsmæssige risici for fysiske generalforsamlinger ikke anbefale at stemme imod afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Udsterede opfordres til at offentliggøre deres begrundelse for beslutningen samt til at give aktionærer mulighed for ’på en meningsfuld måde’ at deltage, herunder stille spørgsmål til ledelsen. ISS opfordrer til, at der afholdes delvist elektroniske eller udelukkende fysiske generalforsamlinger herefter – alternativt, at aktionærerne snarest herefter får mulighed for at tage stilling til fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Udbytte

ISS efterspørger generelt en specifik udbytteudlodnings-ratio, oftest baseret på tidligere års indtjening. I indeværende år vil ISS dog være fleksibel ved vurderingen af ledelsens beslutning om at foreslå et lavere udbytte end tidligere år og/eller i forhold til markedspraksis.

Glass Lewis nævner suspendering af udbytte i deres generelle nyhedsbrev om forventede COVID-19-påvirkninger her, men uden nærmere guidance ifht. forventede stemmeanbefalinger. Glass Lewis vil generelt støtte bestyrelsens forslag om udbytte, så længe forslaget er forsvarligt, og der ikke er tegn på udhuling af aktionærværdi.

Det følger af selskabslovens §§ 179, stk. 2, og 180, at et udbytte skal være forsvarligt, samt at generalforsamlingen kun kan træffe beslutning om et udbytte, der er foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen vil derfor kunne trække/justere et forslag om udbytte helt frem til behandlingen af det pågældende dagsordenspunkt på generalforsamlingen. Hertil kommer selskabslovens generalklausul om bestyrelsens ansvar for til enhver tid at sikre selskabets kapitalredskab, jf. § 115. En række udstedere har på den baggrund allerede udskudt eller trukket forslag om udbytteudlodning som følge af COVID-19. Se nærmere i vores nyhedsbrev her vedrørende indsendelse af årsrapport og justering af udbytte i lyset af COVID-19.

Aktietilbagekøbsprogrammer og kapitalnedsættelser

For en række danske udstedere er aktietilbagekøbsprogrammer med efterfølgende kapitalnedsættelser standardpunkter på den ordinære generalforsamling. Standardmæssigt bemyndiger generalforsamlingen således bestyrelsen til at tilbagekøbe op til 10 % af aktiekapitalen. Opkøbte aktier annulleres derefter ofte på den følgende generalforsamling.

En foreslået (eller allerede vedtaget, men endnu ikke gennemført) kapitalnedsættelse vil skulle vurderes i lyset af selskabets kapitalredskab. Der påhviler selskabets bestyrelse en særlig vurderingsforpligtelse på tidspunktet for beslutning om gennemførelse af en kapitalnedsættelse efter udløb af detn lovpligtige proklama, jf. selskabslovens § 193, stk. 3.

En række udstedere har allerede nu valgt at suspendere aktietilbagekøbsprogrammer, mens det endnu ikke er set, at selskaber har annulleret forslag eller beslutninger om annullering af aktier gennem forslag om kapitalnedsættelse.

ISS fastholder en generel støtte til bemyndigelser til tilbagekøb, men vil løbende vurdere bestyrelsens håndtering af risici ved tilbagekøb i perioden frem til den næste generalforsamling (sædvanligvis i 2021). Glass Lewis har for nærværende ikke justeret deres generelle stemmeanbefalinger på dette punkt.

Yderligere forhold

ISS addresser desuden bestyrelsesmedlemmers mødedeltagelse, rettede emissioner og bestyrelsesvalg i lyset af COVID-19. Glass Lewis har påpeget en underliggende risiko ved manglende diversitet i alder og køn blandt bestyrelserne, herunder krydsnomineringer i de større selskaber, hvor sygdom hos ét bestyrelsesmedlem kan påvirke en række selskaber og bestyrelser.

Vi følger løbende udviklingen og stemmeanbefalingerne fra de internationale proxy advisors.

 

[2] Selskabslovens § 77

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt