Søg Close search

HjemJustering af finansielle forventninger og udbytte i lyset af COVID-19

Justering af finansielle forventninger og udbytte i lyset af COVID-19

COVID-19 giver løbende udfordringer for de danske selskaber, herunder de børsnoterede, der kan være forpligtede til at justere allerede offentliggjorte forventninger hurtigst muligt. Udviklingen giver endvidere anledning til overvejelser i relation til forslag til udbyttebetaling til vedtagelse på den ordinære generalforsamling og mulige ændringer hertil. Læs mere i dette nyhedsbrev, der kort opsummerer gældende regler og mulige løsninger.
20. marts 2020

Børsnoterede selskaber bør løbende overveje, om allerede offentliggjort guidance er retvisende

Der hersker på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om, hvordan COVID-19 og følgevirkningerne deraf vil påvirke udstedernes finansielle resultater og stilling.

European Securities and Markets Authority (ESMA) har understreget behovet for, at udstederne er opmærksomme på at offentliggøre relevante oplysninger, herunder justere deres finansielle forventninger, når det er nødvendigt for at overholde de løbende oplysningsforpligtelser. Læs mere herom i vores nyhedsbrev her.

Finanstilsynets kontorchef for kapitalmarkedsregulering samt Nasdaq Copenhagens head of surveillance udtalte sig om emnet i en artikel i Jyllands-Postens Finans tidligere på ugen. Finanstilsynet har tillige offentliggjort en kort vejledning, der kan findes her. En række selskaber har allerede valgt at suspendere eller justere tidligere udmeldt guidance som følge af COVID-19, og flere selskaber må forventes i den kommende tid at følge trop. Forventninger, forecast og outlook omtales fælles som guidance i dette nyhedsbrev. Nogle selskaber har også valgt at indstille igangværende tilbagekøbsprogrammer.

Nedenstående forhold bør indgå i selskabernes overvejelser om ændring eller suspension af guidance:

  • Ændring af guidance? Det vil være relevant at offentliggøre ændret guidance, hvis den allerede udmeldte guidance ikke længere er retvisende, men selskabet vurderer, at det fortsat er muligt at opdatere guidance på baggrund af rimelige forudsætninger, herunder vedrørende effekterne af COVID-19. Udstederreglerne foreskriver, at der gives oplysninger om de forudsætninger og betingelser, der ligger til grund for forecast. På baggrund af ESMA’s udtalelse kan der være særlig anledning til at uddybe, hvilke forudsætninger, der knytter sig til COVID-19. 
  • Suspendering af guidance? Det vil være relevant at trække guidance tilbage, hvis den allerede udmeldte guidance ikke er retvisende, og hvis selskabet samtidig vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at give en meningsfuld guidance. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis der er meget betydelig usikkerhed om, hvordan og i hvilket omfang udsteder – og dermed udsteders finansielle resultater – påvirkes af COVID-19. Overvejelsen om suspension kan være relevant både i forhold til guidance for indeværende år, men også i forhold til eventuelle langsigtede finansielle mål, som selskabet måtte have offentliggjort.

    Ved suspension af guidance bør selskabet konkret begrunde suspensionen og vejlede investorerne om, hvornår en opdateret guidance kan forventes. På baggrund af ESMA’s udtalelse kan det også være relevant at beskrive, hvordan COVID-19 forventes at påvirke udsteders forretning.

    Udsteder skal være opmærksom på, at de almindelige oplysningsforpligtelser fortsat gælder, selvom forecast er suspenderet. Udsteder er således fortsat forpligtet til at offentliggøre begivenheder, der i sig selv kan få mærkbar betydning for kursen, herunder for eksempel tab af væsentlige kontrakter, forsyningsproblemer, ændring af strategi, væsentlige tvister eller lignende. 

  • Fastholde allerede udmeldt guidance? Et selskab kan vælge at fastholde guidance, hvis selskabets ledelse vurderer, at de udmeldte forventninger for helåret er retvisende, f.eks. hvis de fortsat forventer at kunne indhente tabt indtjening senere på året. Det kan dog være forbundet med betydelige risici og vanskeligheder at vurdere. Vælges det at fastholde guidance, kan det være relevant for selskabet at kommunikere eventuelle ændrede forudsætninger herfor, herunder særligt forudsætninger knyttet til COVID-19 udviklingen.

Hvis et selskab efter offentliggørelse af årsrapporten, men før afholdelse af den ordinære generalforsamling, vælger at ændre guidance for 2020 som følge af COVID-19 udviklingen, skal det oplyses på generalforsamlingen forud for behandlingen af årsrapporten. Det skal fremgå af protokollatet for generalforsamlingen, der endvidere skal indeholde henvisning til de relevante sider i årsrapporten, hvor guidance for 2020 omtales. Selve årsrapporten skal ikke ændres og/eller omdateres. Generalforsamlingsprotokollatet (eller et ekstrakt heraf) skal indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med årsrapporten, og skal offentliggøres på selskabets hjemmeside.

 

Mulighed for justering af allerede udmeldt, men endnu ikke godkendt og udbetalt, udbytte

Det følger af selskabsloven, at generalforsamlingen aldrig kan beslutte et højere udbytte end et udbytte, der enten er foreslået af bestyrelsen eller godkendes af bestyrelsen. Selskabsloven forhindrer imidlertid ikke, at bestyrelsen op til, eller på generalforsamlingen, indstiller til et lavere udbytte end oprindeligt udmeldt, hvis bestyrelsen som det øverste ledelsesorgan vurderer, at dette er hensigtsmæssigt eller nødvendigt af hensyn til selskabets kapitalberedskab. Det er tidspunktet for generalforsamlingens beslutning, der er afgørende i den sammenhæng.

Selskaber er således ikke forpligtet til at udbetale det fulde udbytte, som er foreslået og afsat i en allerede offentliggjort årsrapport, hvis bestyrelsen træffer en anden beslutning som følge af udviklingen i selskabets finansielle forhold efter offentliggørelsen. Hvis bestyrelsen beslutter at foreslå et mindre eller intet udbytte, vil dette i sig selv kunne udgøre intern viden med krav om offentliggørelse hurtigst muligt efter de almindelige offentliggørelsesforpligtelser i henhold til markedsmisbrugsforordningen.

En række selskaber har desuden bemyndigelse til at udlodde ekstraordinært udbytte. Der vil for disse selskaber være mulighed for at reducere det ordinære udbytte for derefter at udbetale et ekstraordinært udbytte senere på året, når der igen er vished om den langvarige effekt af COVID-19. Selskabets eventuelle planer om et senere udbytte kan på tilsvarende vis udgøre intern viden, som skal kommunikeres til markedet.

Hvis et selskab udlodder et andet udbytte end foreslået i årsrapporten, skal det fremgå af protokollatet for generalforsamlingen, der endvidere skal indeholde henvisning til de relevante sider i årsrapporten, hvor udbytte omtales. Selve årsrapporten skal ikke ændres og/eller omdateres. Generalforsamlingsprotokollatet (eller et ekstrakt heraf) skal indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med årsrapporten, og skal offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Læs desuden vores nyhedsbrev om håndtering af COVID-19 i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen her og her.

Du kan holde dig opdateret om nyheder relateret til COVID-19 via vores nyhedsservice
Tilmeld dig her

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt