Søg Close search

Hjem”Foreign Subsidies Regulation”: Anmeldelsespligt indtræder 12. oktober 2023

”Foreign Subsidies Regulation”: Anmeldelsespligt indtræder 12. oktober 2023

12. oktober 2023

Den 12. oktober 2023 indtræder anmeldelsesforpligtelserne i EU’s nye forordning om udenlandske subsidier. Det har betydning for større virksomhedstransaktioner og offentlige udbud, som er påbegyndt efter den 12. juli 2023, og som ikke er gennemført inden den 12. oktober 2023.

EU’s nye forordning (EU) 2022/2560 om udenlandske subsidier (”Foreign Subsidies Regulation” eller ”FSR”) har til formål at afhjælpe konkurrencefordrejninger som følge af subsidier, som tredjelande yder til virksomheder, der er aktive i EU. Hensigten er at udfylde det hidtidige lovgivningsmæssige tomrum og derved sikre lige konkurrencevilkår for alle virksomheder, der opererer inden for EU.

FSR indfører en række beføjelser, som gør det muligt for Europa-Kommission at undersøge enhver form for økonomisk aktivitet og enhver markedssituation, der kan involvere udenlandske subsidier. Dette indebærer blandt andet krav om forudgående anmeldelse af virksomhedstransaktioner og deltagelse i offentlige udbud, der overstiger visse økonomiske tærskler. Anmeldelsesforpligtelserne finder anvendelse fra 12. oktober 2023.

Gorrissen Federspiels tidligere nyhedsbrev om FSR og dets anvendelsesområde kan læses her.

Hvornår er der anmeldelsespligt for virksomhedstransaktioner?

Virksomhedstransaktioner skal anmeldes til Kommissionen, hvis i) omsætningen i EU for den virksomhed, der overtages, i mindst én af de fusionerende parter eller i joint venture-selskabet, er på mindst 500 mio. EUR, og ii) det finansielle bidrag fra tredjelande er på mindst 50 mio. EUR i løbet af de tre seneste år, der går forud for indgåelsen af aftalen. Kommissionen kan dog også kræve anmeldelse af transaktioner, der falder under tærskelværdien.

Reglerne gælder for alle anmeldelsespligtige virksomhedstransaktioner, for hvilke aftalen er indgået den 12. juli 2023 eller senere, og som gennemføres efter den 12. oktober 2023.

En anmeldelsespligtig virksomhedstransaktion må ikke gennemføres, før den er godkendt af Kommissionen. Hvis pligten til at anmelde en transaktion ikke overholdes, kan Kommissionen pålægge bøder og undersøge transaktionen, som om den var blevet anmeldt.

Den nye anmeldelsespligt vil gælde ved siden af anmeldelsesforpligtelser efter de eksisterende regler om fusionskontrol og FDI (Foreign Direct Investments). FSR vil således medføre en yderligere anmeldelsespligt for visse transaktioner.

Hvornår er der anmeldelsespligt for offentlige udbudsprocedurer?

Deltagelse i offentlige udbud skal anmeldes til Kommissionen, hvis i) den anslåede værdi af udbuddet er mindst 250 mio. EUR, og ii) det finansielle bidrag fra tredjelande er på mindst 4 mio. EUR pr. tredjeland i løbet af de seneste tre år, der går forud for anmeldelsen.

Hvis der i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer, som opfylder tærskelværdi (i), ikke er blevet tildelt anmeldelsespligtige udenlandske finansielle bidrag af et tredjeland til de anmeldende parter i de seneste tre år, skal disse parter i stedet for en anmeldelse indgive en erklæring, der bekræfter at tærskelværdi (ii) ikke er opfyldt. Kommissionen kan fortsat kræve en anmeldelse for sådanne tilbud.

Reglerne gælder for alle anmeldelsespligtige offentlige udbudsprocesser, for hvilke den offentlige indkøbskontrakt er tildelt eller proceduren er indledt den 12. juli 2023 eller senere, og som gennemføres efter den 12. oktober 2023.

Anmeldelsespligten indebærer, at kontrakten ikke kan tildeles før den offentlige udbudsprocedure er godkendt af Kommissionen. Hvis anmeldelsespligten ikke overholdes, vil Kommissionen kunne pålægge bøder og undersøge udbudsproceduren, som om den var blevet anmeldt.

Den nye anmeldelsespligt vil gælde ved siden af eventuelle anmeldelsesforpligtelser efter FDI-reglerne. Den får både betydning for ordregivere, der tilrettelægger og gennemfører udbud, og tilbudsgivere, der deltager i udbud.

Hvilke finansielle bidrag skal tages i betragtning?

Reglerne indeholder en bred definition af finansielle bidrag, der både dækker over økonomiske tilskud, kapitalindskud, skattefradrag, gældseftergivelse, tildeling af særlige rettigheder uden tilstrækkelig (markedsbaseret) betaling samt levering af varer eller tjenesteydelser eller køb af varer eller tjenesteydelser.

Hvis en virksomhed sælger sine produkter eller tjenesteydelser til et tredjeland (herunder salg til offentlige myndigheder samt til offentlige eller private enheder, hvis handlinger kan henføres til tredjelandet), udgør indtægten et “finansielt bidrag”, uanset om salgsbetingelserne er i overensstemmelse med normale markedsforhold.

Hvilke finansielle bidrag anses ydet af et tredjeland?

Det er ikke et krav, at det finansielle bidrag ydes direkte af et tredjeland. Det afgørende er, om det er midler, som kan tilskrives tredjelandet. Således kan eksempelvis støtte fra en privat virksomhed også være omfattet, hvis tiltaget kan tilskrives tredjelandet, under hensyntagen til alle relevante omstændigheder. Disse ”relevante omstændigheder” kan være, når den private enhed f.eks. er instrueret af tredjelandet til at udføre en bestemt handling.

Hvordan opgøres den treårige periode?

Det relevante tidspunkt for at afgøre, hvilke finansielle bidrag, der er relevante for en given anmeldelse, er den dato, hvor det finansielle bidrag ydes, og ikke den dato, hvor det modtages. Det finansielle bidrag er dermed ydet fra det øjeblik, hvor modtageren opnår en juridisk ret til at modtage det – og således ikke den faktiske udbetaling af midlerne.

Hvornår er et land et tredjeland?

Alle udenlandske finansielle bidrag fra lande, der ikke er EU-medlemsstater (herunder også bidrag fra EØS/EFTA-lande), tæller med, når det skal afgøres, om anmeldelsestærsklerne er opfyldt. Derfor er virksomheder også forpligtet til at anmelde finansielle bidrag fra lande som f.eks. Norge.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt