Søg Close search

HjemEU’s nødindgreb – en status på indtægtsloftet for elproducenter

EU’s nødindgreb – en status på indtægtsloftet for elproducenter

I dette nyhedsbrev gives en status for den danske implementering af det loft over elprisen, der er en følge af EU’s nødindgreb på energimarkedet.
5. december 2022

EU-Rådet har vedtaget forordning 2022/1854 af 6. oktober 2022, der indeholder en række tiltag for at imødegå høje priser og sikre forsyningssikkerheden, herunder en forpligtelse – med virkning fra den 1. december 2022 – til et fælles EU-dækkende loft over markedsindtægter for visse typer af elproducenter (såkaldte inframarginale producenter) på 180 EUR/MWh produceret elektricitet.

Forordningens anvendelsesområde

Forordningen fastsætter et loft for producenters realiserede markedsindtægter fra produktion af elektricitet i EU. Da der er tale om realiserede markedsindtægter tages der højde for prissikringsaftaler. I opgørelsen af indtægter undtages desuden enhver form for støtte ydet af medlemsstater.

Loftet finder som udgangspunkt anvendelse for indtægter, der overstiger 180 EUR/MWh produceret elektricitet hidrørende fra inframarginale teknologier: (i) vindkraft, (ii) solenergi (solvarme og solceller), (iii) geotermisk energi, (iv) vandkraft uden reservoir, (v) biomassebrændsel (fast eller gasformigt), undtagen biomethan, (vi) affald, (vii) atomkraft, (viii) brunkul, (ix) råolieprodukter og (x) tørv.

Alle elproducenter på nær dem, som producerer elektricitet på stenkul, gas og biometan (opgraderet biogas) omfattes således som udgangspunkt af indtægtsloftet, medmindre medlemsstaterne bestemmer andet.

Status på den danske gennemførelse af indtægtsloftet

Forordningen overlader det i et vist omfang til medlemsstaterne at træffe beslutning om den nationale implementering af indtægtsloftet, hvorved der sikres mulighed for at tage  nationale forhold i betragtning.

Idet der på nuværende tidspunkt ikke er dannet en regering i Danmark har der ikke været en politisk behandling af den danske lovgivning på området – og dermed den konkrete implementering af forordningen og loftet. Myndighederne har dog givet følgende bud på, hvordan loftet forventes at blive implementeret i Danmark:

  1. Der indføres en selvindberetningsmodel, hvor det er den gennemsniltlige realiserede markedsindtægt opgjort på månedsbasis, der bliver gældende i forhold til loftet.
  2. Indtægtsloftet anbefales at finde anvendelse på alle salg ud af koncerner, herunder også salg foretaget af koncernforbundne selskaber placeret i et andet EU land.
  3. For at sikre forsyningssikkerheden lægges det op til, at loftet alene finder anvendelse på 90 pct. af de markedsindtægter, der overstiger loftet på 180 EUR/MWh.
  4. Nedregulering og reservekapacitet forventes ikke blive omfattet af loftet.
  5. For at sikre at biomasse- og oliebaseret elproduktion, der udgør en væsentlig del af Danmarks samlede elforsyning, fortsat vil deltage på elmarkederne, lægges der op til et højere dynamisk indtægtsloft for disse kilder.
  6. Hybridanlæg (anlæg, hvor man kan erstatte produktionen med brændsler som i forordningen er undtaget (stenkul, gas og biometan (opgraderet biogas))) forventes undtaget fra loftet.
  7. Anlæg, som fører overskud tilbage til kunderne i form af varme på hvile-i-sig-selv princippet, forventes undtages.
  8. Mellemhandlere forventes ikke at blive omfattet.

Ovennævnte er alene et udspil fra myndighederne. Da der er tale om anbefalinger fra embedsværket vil der kunne ske ændringer i forbindelse med den forestående politiske proces.

De indtægter, som indtægtloftet generer, skal kanaliseres tilbage til elslutkunderne for at afbøde virkningerne af de usædvanligt høje priser for disse kunder. De konkrete foranstaltninger på dette område er ikke på nuværende tidspunkt offentliggjort.

Den kommende lovgivning, som vil indeholde den konkrete implementering af loftet, forventes at blive gældende med tilbagevirkende kraft. Loftet vil således finde anvendelse fra og med den 1. december 2022 og indtil den 30. juni 2023, som det er bestemt i forordningen.

Gorrissen Federspiel følger situationen og udviklingen tæt. Vi har blandt andet nedsat en task force med en række specialister, der alene beskæftiger sig med denne udvikling, og som har til formål hurtigt og effektivt at svare på de spørgsmål, situationen afføder. Vi står derfor til rådighed for eventuelle spørgsmål og til at yde konkret rådgivning til din virksomhed, så tag endelig kontakt til os.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt