Søg Close search

HjemVandkraftudbud i Grønland

Vandkraftudbud i Grønland

24. maj 2023

Grønland vil snart sende opførelsen og driften af to vandkraftværker i det sydvestlige Grønland i udbud. De to værker får en forventet kapacitet på henholdsvis cirka 600 MW og 200 MW, som skal udnyttes i forbindelse med et kommercielt aftagerprojekt såsom et PtX-anlæg, der samtidig skal bydes på. Udbuddet er særligt muliggjort af en forøget mængde smeltevand fra gletsjere og anses i Grønland som en mulighed inden for grøn omstilling.

I maj 2022 blev der offentliggjort planer for udbuddet af de to vandkraftværker på World Hydrogen Summit. De to vandkraftværker skal placeres i det sydvestlige Grønland ved Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua mellem Kangerlussuaq og Nuuk. Områderne blev i forbindelse med offentliggørelsen beskrevet som Grønlands største uudnyttede vandkraftressourcer.

Efterfølgende opfordrede Grønlands Selvstyre potentielle investorer til at tage del i en markedsdialog, der fandt sted i perioden fra september til december 2022, og hvor investorerne kunne få et nærmere indblik i udbuddet.

På baggrund af markedsdialogen er der nu offentliggjort svar på anonyme spørgsmål fra forskellige aktører. De væsentligste opdateringer fra markedsdialogen relaterer sig til royalties til selvstyret og aftagerprojektet, som skal etableres samtidig med vandkraftanlægget.  Samtidig er der netop offentliggjort en opdateret foreløbig tidsplan for udbuddet, som nærmere beskrevet nedenfor.  

I dette nyhedsbrev ser vi nærmere på udbudsprocessen og de centrale vilkår i udbuddet, som kan udledes af det foreløbigt offentliggjorte materiale.

På nuværende grundlag må det forventes, at en byder kan vinde udbuddet for ét eller begge projekter, alt efter ansøgningens omfang. Når der i det følgende henvises til ”vinderen” af udbuddet, kan dette både være én eller to vindere.

Udbudsprocessen

Udbuddet og den efterfølgende forberedelses- og anlægsfase vil blive afviklet efter følgende foreløbige tidsplan, som blev offentliggjort 4. maj 2023:

  • Prækvalifikation i slutningen af 2023.
  • Udbudsproces fra midten til slutningen af 2024.
  • Fra 2025-2027 igangsættes forberedelsesfasen.

Prækvalifikationen skal ifølge markedsdialogen understøtte, at kun seriøse og professionelle aktører har mulighed for at deltage i den videre udbudsproces. Ansøgerne vil blive afgrænset til de bydere, der opfylder prækvalifikationsbetingelserne, som forventes at fokusere på finansiel og teknisk kapacitet samt kompetencer inden for vandkraft.

Det endelige bud skal indeholde en beskrivelse af den påtænkte efterforskning og udvinding af vandkraftressourcen samt inkludere en tidsplan. Nærmere krav til indholdet af det endelige bud må forventes offentliggjort i forbindelse med, at de endelige udbudsbetingelser og prækvalifikationsvilkår offentliggøres. De prækvalificerede bydere skal sammen med det endelige bud desuden indlevere en indledende bygge- og produktionsplan (”Construction and Production Plan”), der navnlig skal indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, som vinderen vil udføre for at realisere projektet. Udbudsprocessen afsluttes derefter med 3 måneders drøftelse af de indkomne bud, hvorefter vinderen udpeges af selvstyret.

Vinderen vil blive fundet efter en vurdering af de indkomne bud, og der er ikke fastsat objektive og rangordnede kriterier, som vil afgøre vinderen. Baseret på markedsdialogen er det forventeligt, at der vil blive lagt vægt på udnyttelse af hydrologiske ressourcer, indtægter til Grønland, om projektet passer ind i Grønland, og om det på langt sigt er bæredygtigt i forhold til miljø, klima, økonomi og samfund. Grønlandske myndigheder er underlagt regler, der svarer til de danske myndigheder. Det indebærer, at der som led i afgørelsen ikke må inddrages usaglige hensyn i forbindelse med udvælgelse af vinderen.

Da der i Grønland ikke er et samlet elnet, indebærer projektet, dels at der skal ske udnyttelse af tilladelsen, dels at der skal være et aftagerprojekt. Aftagerprojektet er ikke nærmere defineret, men den producerede energi skal anvendes til industrielle eller kommercielle formål, og en konkretisering af aftagerprojektet skal indgå i de endelige bud. Grønlands Selvstyre foreslår eksempelvis PtX-anlæg, men samtidigt imødeses forskellige aftagerprojekter af den grønlandske regering. Åbenheden for forskellige aftagerprojekter fremgår også af svarene fra markedsdialogen, idet selvstyret har oplyst, at det før eller samtidigt med offentliggørelsen af prækvalifikationsdokumenterne vil blive meldt ud, hvis en bestemt type aftagerprojekt foretrækkes.

Efter den grønlandske vandkraftlov er det et krav, at byggeriet igangsættes senest 3 år efter, at der er meddelt licens, og anlægget skal være i drift 6 år efter, at licensen er givet. Den grønlandske regering kan give fristforlængelser. Efter den foreløbige licens vil en forlængelse af tidsplanen dog medføre, at royaltybetalingen til selvstyret (se nedenfor) stiger med 100 procent for hver 12 måneders forlængelse.

Licensvilkår

Vinderen af udbuddet vil blive tildelt en licens, der giver licenstageren en eksklusiv ret til at udvinde elektricitet fra vandkraft i det pågældende licensområde. Licensområdet vil være afgrænset til onshore-udnyttelse. Licensperioden begynder fra, at licenstageren og Grønlands regering underskriver licensaftalen. Licensperioden er på 40 år, hvilket er den maksimale periode, der efter den grønlandske vandkraftlov kan gives tilladelse til. Opførelsen sker derfor med langsigtet produktion for øje. Baseret på den foreløbigt offentliggjorte modellicens for anlæggene er der en række betingelser og vilkår, der skal imødekommes både som led i udbuddet og som led i den efterfølgende opførelse og drift af anlægget.

Fra den foreløbige modellicens kan det blandt andet fremhæves, at byder skal være etableret som et grønlandsk aktie- eller anpartsselskab med registreret adresse i Grønland. Derudover skal selskabet have både tekniske og økonomiske forudsætninger for at opføre anlægget (både vandkraftanlægget og aftagerprojektet). Hvad der specifikt stilles af krav til ”tekniske” og ”økonomiske” forudsætninger, må forventes at blive afklaret i forbindelse med offentliggørelsen af prækvalifikationsvilkårene. Ifølge modellicensen stilles der dog krav til, at byder har ejerskab over alle aktiver, der skal bruges til opførelse af anlægget. Desuden er der en begrænsning i relation til byderens maksimale gæld samt krav til byderens finansieringsmulighed og -evner. Det fremgår desuden, at flere selskaber kan indgive et fælles bud. I den forbindelse skal hvert selskab hver især leve op til kravene. Byderne vil dog hæfte solidarisk i forbindelse med opførelsen af projektet ifølge de foreløbige licensbetingelser.

Deltagelsen i udbuddet forudsætter således, at byder både har tilstrækkelige tekniske og finansielle forudsætninger, som det blandt andet også kendes fra danske udbud af offshore-havvindmølleparker.

Licenstageren vil i forbindelse med udnyttelse af licensen være underlagt et objektiveret ansvar, således at licenstager hæfter for skader og tab forvoldt af etableringen og driften af vandkraftanlægget og aftagerprojektet, uanset om tabet eller skaden er opstået på et hændeligt grundlag. Ansvaret kan dog nedsættes for tab og skader, som en skadelidt selv har forårsaget bevidst eller ved grov uagtsomhed. Af hensyn til dette objektiverede ansvars stilles krav om, at der er tegnet forsikring for alle aktiviteter under licensen, herunder også for tredjemandsansvar.

Licenstageren vil desuden skulle stille sikkerhed for licenstagerens opfyldelse af alle forpligtelser i relation til opførelsen af vandkraftværket. Størrelsen af denne sikkerhed fastsættes af Grønlands regering på baggrund af alle relevante hensyn, herunder navnlig licenstagers forpligtelser under licensen. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen vil formentlig også bero på aftagerprojektets karakter. Sikkerheden kan i henhold til den foreløbige licensaftale ske ved: (i) deponering i en eller flere banker, (ii) garantistillelse fra en eller flere banker eller (iii) en eller flere sikkerheder efter forslag fra licenstageren, der skal godkendes af Grønlands regering. Foruden sikkerhedsstillelsen skal licenstager afgive en garanti, der dækker krav fra danske og grønlandske myndigheder i relation til opfyldelsen af licensbetingelserne. Er licenstageren en del af et koncernforhold, vil Grønlands regering formentligt også kræve, at licenstagerens moderselskab stiller en moderselskabsgaranti.

Vandkraftværket og tilhørende transmissionsledninger, der opføres, skal som udgangspunkt designes, opføres, drives og finansieres ved brug af den bedst tilgængelige teknologi (”best available technology”) samt materialer, der er godkendt af EU. Grønlands regering kan dog godkende materialer, der er i samme eller bedre kvalitet. Det er derimod ikke en del af licensbetingelserne, at der skal ske finansiering, etablering og drift af en transmissionsledning, der er tilknyttet det offentlige transmissionsnetværk i Grønland, eftersom elproduktionen i udgangspunktet vil skulle aftages af aftagerprojektet. Selvstyret kan dog kræve, at overskudskapacitet afsættes til det offentlige net i et nærmere bestemt omfang. Som udgangspunkt skal licenstageren ikke betale for tilslutning til det offentlige net, medmindre det bestemmes af den grønlandske regering i forbindelse med godkendelse af den endelige ”Construction and Production Plan”.

I forbindelse med opførelsen stilles der også krav til anvendelse af grønlandsk arbejdskraft og leverandører, som det blandt andet også kendes fra grønlandske minelicenser og licenser inden for kulbrinteudvinding. Det betyder nærmere, at grønlandsk arbejdskraft skal anvendes, medmindre der ikke findes tilstrækkelig kvalificeret grønlandsk arbejdskraft, ligesom licenstager og dennes aftaleparter, når det er muligt, skal indgå kontrakter med og anvende grønlandske leverandører til levering af varer og tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser, som falder ind under bygge- og anlægsvirksomhed. Sidstnævnte krav kan fraviges i det omfang, der ikke findes tilstrækkeligt med grønlandske leverandører med den nødvendige tekniske og faglige kompetence, eller som ikke er kommercielt konkurrencedygtige.

Økonomiske forhold

Hver byder skal betale 50.000 kr. til selvstyret for at kunne afgive bud, ligesom den vindende byder skal betale 100.000 kr. til selvstyret, hvis der meddeles licenstilladelse. Efterfølgende skal der betales for Grønlands regerings løbende sagsbehandling i forbindelse med licensen, hvilket blandt andet kan omfatte udgifter til eksterne konsulenter, som selvstyret antager til eksempelvis at gennemgå miljøvurderinger og projektplaner.

Som et af de væsentligste licensvilkår vil licenstageren blive pålagt en årlig royalty for udnyttelse af licensen. Denne royalty vil afhænge af volumen af vandkraftressourcen, der dækkes af licensen. Royaltybeløbene og beregningsmodellen er endnu ikke fastlagt, ligesom den grønlandske vandkraftlov hjemler yderligere royalties, og der også er taget forbehold for, at der kan indsættes yderligere royalties i licensaftalen, inden denne endeligt indgås. Yderligere royalties kan relatere sig til udvinding, energioutput og profit. På grundlag af svar fra markedsdialogen kan det udledes, at Grønlands regering overvejer forskellige royaltymodeller, som sandsynligvis vil kombinere skatter med en knaphedsrente og potentielt medejerskab.

Blandt de økonomiske rammevilkår er det værd at bemærke, at Grønlands regering kan fastsætte krav om yderligere royalties, indtil en byder er tildelt licensen. Foruden denne usikkerhed er de endelige vilkår og betingelser i licensen til forhandling, når vinderen er fundet. Der vil derfor formentlig skulle forhandles om størrelsen af disse royalties.

Det er endvidere væsentligt, at det af modellicensen fremgår, at licenstager skal være underlagt grønlandsk skattelovgivning på et hvilket som helst tidspunkt. Det indebærer, at en byder – ud over royalty-betalingerne – også skal tage højde for potentielt byrdefulde ændringer i den grønlandske skattelovgivning i løbet af licensperioden i vurderingen af afkastpotentialet for projektet.

Eftersom den foreløbige licensaftale fordrer, at byder skal etablere sig som et aktie- eller anpartsselskab hjemmehørende i Grønland, underlægges den vindende byder fuld skattepligt og beskattes med en skattesats på pt. 25 %. Under visse omstændigheder kan det være muligt at opnå skattefritagelse, herunder ved udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Da der er lagt op til en licensaftale med årlig royaltybetaling, bør en byder være opmærksom på den skattemæssige behandling af royalty. Eftersom den nærmere royaltymodel endnu ikke er fastlagt, er det endnu ikke muligt at kommentere herpå. Vi forventer dog, at royaltybetalinger til selvstyret kan fradrages som en driftsomkostning i den skattepligtige indkomst, og at byder derefter beskattes af nettoindkomsten på sædvanlig vis.

Endvidere, og som følge af at byder skal eje aktiverne til brug for udnyttelse, vil en byder have ikke-uvæsentlige kapitalbindinger i anlægsaktiver. For at imødekomme likviditetsbehov til skattebetalinger er det som udgangspunkt muligt at afskrive anskaffelsessummen for: (i) bygninger og installationer med indtil 5 % årligt, (ii) fly og skibe med indtil 10 % årligt og (iii) øvrige afskrivningsberettigede driftsmidler, inventar og immaterielle aktiver med indtil 30 % årligt. Endelig er der visse muligheder for straksafskrivning, ligesom der som et særegent forhold er mulighed for, at udgifter til hensættelse til en af byder udarbejdet nedlukningsplan kan fradrages.

Foruden krav om ejerskab stiller udbuddet også krav til byders samlede gæld samt finansieringsmulighed og -evne, hvilket kan påvirke byders kapitalstruktur. Renteindtægter og -udgifter samt kursgevinster og -tab er som udgangspunkt omfattet af skattepligten. Det bør også særligt fremhæves, at udbytte som udgangspunkt er omfattet af skattepligten, idet modtagne udbytter beskattes, mens udlodninger kan fradrages. Ved udlodning skal byder indeholde udbytteskat.

I forbindelse med markedsdialogen har der været stillet spørgsmål til ændringer af grønlandske skatteregler. Foreløbigt er spørgsmålene ikke under politisk behandling, men vi følger nøje udviklingen med henblik på at orientere om de økonomiske indvirkninger.

Andre væsentlige dokumenter som led i udbuddet

Foruden licensaftalen vil der være en række øvrige dokumenter og planer, som byder bør være opmærksom på:

Bygge- og Produktionsplan (”Construction and Production Plan”)

Som nævnt ovenfor skal byder forud for tildeling af licensen have udarbejdet og forelagt den grønlandske regering en Bygge- og Produktionsplan for opførelsen, driften og anvendelsen af vandkraftværket, samt udnyttelse af vandkraftressourcen til produktion af elektricitet og aftag heraf via aftagerprojektet. Planen skal godkendes af selvstyret.

Bygge- og Produktionsplanen skal af den vindende byder senere følges op af en Endelig Bygge- og Produktionsplan, der skal forelægges den grønlandske regering til godkendelse. Den endelige plan skal være baseret på Bygge- og Produktionsplanen, der blev indleveret i forbindelse med buddet, og skal være i overensstemmelse hermed. Den endelige plan vil dog i sagens natur skulle være mere detaljeret og være baseret på licenstagerens videre planlægning og tilhørende undersøgelser, vurderinger og drøftelser med den grønlandske regering. Formålet med den Endelige Bygge- og Produktionsplan er, at rammerne for opførelsen og driften bliver fastlagt, og planen vil derfor have stor praktisk betydning som et centralt projektdokument.

Environmental Impact Assessment Report (“EIA report”) (“Miljøpåvirkningsrapport/VVM-rapport”)

Ud over Bygge- og Produktionsplanen skal der i tilknytning til licensen udarbejdes en rapport på baggrund af miljøpåvirkningsundersøgelsen, VVM-rapporten. Grønlands krav til denne undersøgelse er inspireret af Danmarks og EU’s VVM-proces. Foruden egentlig udarbejdelse af rapporten indebærer processen blandt andet en offentlig høring og indsigelsesperiode. Rapporten kendes også i forbindelse med minelicenser.

Social Impact Assessment Report (“SIA-rapport”) (“Rapport om vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed”), som danner grundlag for en Impact Benefit Agreement (“IBA”) (”Samarbejdsaftale”)

Sideløbende med miljøpåvirkningsundersøgelsen skal det fastlægges, hvilke sociale indvirkninger projektet forventeligt vil have. Det indebærer, at der skal udarbejdes en rapport om projektets sociale indvirkning – Rapport om vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed – som senere hen danner grundlag for en forhandling mellem Grønlands regering, kommunen og licenstager med henblik på indgåelse af en Impact Benefit Agreement, Samarbejdsaftalen. Formålet med stillingtagen til sociale indvirkninger er, at man med projektet ønsker at fastholde og/eller forbedre social bæredygtighed og andre socioøkonomiske anliggender, herunder ved som tidligere nævnt anvendelse af grønlandsk arbejdskraft og leverandører. Også dette kendes fra minelicenser.

Agreement on Industrial and Commercial Activities (“ICAA”) (“Aftale for industrielle og kommercielle aktiviteter”)

Der er udgivet et udkast til aftale mellem licenstageren og Grønlands regering i forhold til de industrielle og kommercielle aktiviteter, der skal planlægges som led i forberedelsesfasen frem mod igangsættelse af byggeriet. Aftalen regulerer aftagerprojektet, eksempelvis et PtX-anlæg. Aftalen indeholder mange af de samme forpligtelser, som der er oplistet i licensaftalen og udløber også samtidigt med licensaftalen. Licenstageren skal også opføre aftagerprojektet ved brug af den bedst tilgængelige teknologi, anvende grønlandsk arbejdskraft og leverandører i samme omfang som under modellicensen samt udføre VVM-proces og vurdering af aftagerprojektets sociale indvirkninger med henblik på indgåelse af en Impact Benefit Agreement. Det fremgår endvidere af den foreløbige Aftale for industrielle og kommercielle aktiviteter, at licenstageren skal finansiere og stå for opførelsen af transmissionledning mellem vandkraftværket og aftagerprojektet.

Efterforskningslicens

Foruden den specifikke licens for opførelsen af vandkraftværket skal bydere være opmærksomme på, at der stilles krav om, at der opnås en ikke-eksklusiv licens til efterforskning af vandkraftressourcer til produktion af elektricitet. Denne licens gælder i op til fem år og koster et yderligere beløb at få tildelt.

***

Gorrissen Federspiel følger udbuddet tæt og opdaterer med relevante nyheder. Vores Greenland Desk har i mange år rådgivet om blandt andet licensforhold i forbindelse med udvinding og udnyttelse af naturressourcer i Grønland. Derigennem har vi erfaring med at bistå aktører gennem licensprocesser, herunder også i forhandlinger med Grønlands Selvstyre.

Læs mere om udbuddet på Greenland Hydropower resources

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt