Søg Close search

HjemEU-Kommissionen har vedtaget ny forenklingspakke på fusionskontrolområdet

EU-Kommissionen har vedtaget ny forenklingspakke på fusionskontrolområdet

EU-Kommissionen har den 20. april 2023 vedtaget en pakke, der skal forenkle procedurerne for undersøgelse af fusioner i henhold til EU's fusionskontrolforordning.
15. maj 2023

Pakken skal bidrage til at nå EU-Kommissionens mål om at reducere mængden af anmeldelsespligtige fusioner med 25%. EU-Kommissionen forventer, at pakken vil medføre betydelige fordele for virksomheder og rådgivere med hensyn til det forberedende arbejde i forbindelse med en fusionsanmeldelse og de dermed forbundne omkostninger.

EU-Kommissionen har den 20. april 2023 vedtaget en pakke, der skal forenkle procedurerne i henhold til EU’s fusionskontrolforordning yderligere.

I de sidste ti år (2013-2022) har EU-Kommissionen gennemsnitligt modtaget mere end 350 fusionsanmeldelser om året. Forenklingspakken skal bidrage til at nå EU-Kommissionens mål om at reducere mængden af anmeldelsespligtige fusioner med 25%.

Forenklingspakken indeholder en revideret gennemførelsesforordning, en ny meddelelse om forenklet behandling af bestemte fusioner og en meddelelse om fremsendelse af dokumenter til EU-Kommissionen. De nye regler vil gælde fra den 1. september 2023.

Pakken har til formål at forenkle og udvide anvendelsesområdet for forenklet behandling af uproblematiske fusioner samt at reducere mængden af påkrævede oplysninger i alle sager og at optimere indleveringen af dokumenter til EU-Kommissionen.

Baggrund

EU-Kommissionen har i årenes løb forsøgt at fokusere på de fusioner, der potentielt vil være konkurrenceskadende, og at reducere den administrative byrde i forbindelse med undersøgelsen af anmeldte fusioner uden at svække den effektive håndhævelse. Med henblik herpå indførte EU-Kommissionen en forenklet procedure for visse kategorier af fusionssager i 2000, og i 2013 vedtog den en forenklingspakke bestående af en gennemførelsesforordning og en meddelelse om forenklet behandling.

Fra 2016-2021 foretog EU-Kommissionen en evaluering af EU’s fusionskontrol. Evalueringen viste bl.a., at forenklingspakken fra 2013 havde øget anvendelsen af den forenklede procedure på uproblematiske fusioner og dermed reduceret den administrative byrde for virksomhederne og EU-kommissionen, samtidig med at der blev sikret en effektiv håndhævelse. Dog var der stadig kategorier af fusioner, som oftest var uproblematiske, der ikke var omfattet af den forenklede procedure. Evalueringen viste også, at de relevante regler ikke var tilstrækkeligt klare til at identificere hvornår en fusion er underlagt prøvelse efter den almindelige procedure, selvom fusionen teknisk set opfylder betingelserne for forenklet behandling.

Endelig viste evalueringen, at oplysningskravene i visse tilfælde kan være mere omfattende end nødvendigt.

I 2021 iværksatte EU-Kommissionen en analyse for at undersøge mulighederne for at løse de problemer, der var blevet identificeret i evalueringen. I denne forbindelse indsamlede EU-Kommissionen dokumentation gennem en bred høringsproces.

Den nye forenklingspakke er slutresultatet af denne proces. I det følgende gennemgår vi de væsentligste ændringer.

Udvidelse af anvendelsesområdet for forenklet behandling

EU-Kommissionens nye meddelelse om forenklet behandling af bestemte fusioner udvider anvendelsesområdet, så to nye kategorier af fusioner kan anmeldes efter reglerne om forenklet behandling. Det drejer sig om fusioner, der under enhver plausibel markedsafgrænsning opfylder mindst en af de følgende regler:

  • De fusionerede parters individuelle eller samlede markedsandel(e) er lavere end 30% på markedet i det forudgående omsætningsled (upstream), og deres samlede købsandel er på mindre end 30%.
  • De fusionerede parters individuelle eller samlede markedsandel(e) er lavere end 50% på både markedet i det forudgående (upstream) og det efterfølgende omsætningsled (downstream); markedskoncentrationsindekset (HHI delta) er mindre end 150 på både markedet i det forudgående og det efterfølgende omsætningsled, og virksomheden med den mindste markedsandel er den samme på markedet i det forudgående og det efterfølgende omsætningsled.

Meddelelsen indfører også fleksibilitetsklausuler, der giver EU-Kommissionen mulighed for på anmodning af de anmeldende parter at behandle visse fusioner efter den forenklede procedure, selvom de ikke falder ind under de sædvanlige kategorier.

Fleksibilitetsklausulerne gælder fusioner, der under enhver plausibel markedsafgrænsning opfylder følgende betingelser:

  • Den samlede markedsandel for alle de fusionsparter, der er involveret i et horisontal overlap (konkurrenter), er lavere end 25%. Grænseværdien for at være omfattet af den forenklede procedure er 20%. Forenklingspakken giver således mulighed for at anmode om, at en fusion behandles efter den forenklede procedure, selvom markedsandelen er mellem 20-25%.
  • De individuelle markedsandele og den samlede markedsandel for alle de fusionsparter, der indgår i en vertikal forbindelse (ikke-konkurrenter), er lavere end 35% på markedet i det forudgående og det efterfølgende omsætningsled. Grænseværdien for at være omfattet af den forenklede procedure er 30%. Forenklingspakken giver således mulighed for at anmode om, at en fusion behandles efter den forenklede procedure, selvom markedsandelen er mellem 30-35%.
  • De individuelle markedsandele og den samlede markedsandel for alle de fusionsparter, der indgår i en vertikal forbindelse (ikke-konkurrenter), er lavere end 50% på ét marked, mens alle fusionsparternes individuelle og samlede markedsandel på alle de andre vertikalt forbundne markeder er lavere end 10%.

Der er endvidere blevet indført en fleksibilitetsklausul for joint ventures, hvis joint venture-selskabets nuværende årlige omsætning og omsætningen for de tildelte aktiviteter er på under EUR 150 mio. i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS); og den samlede værdi af de planlagte overførsler af aktiver til joint venture-selskabet i EØS er under EUR 150 mio. på anmeldelsestidspunktet. Tærskelværdien for at være omfattet af den forenklede procedure er EUR 100 mio. Forenklingspakken giver således mulighed for at anmode om, at et joint-venture behandles efter den forenklede procedure, selvom den årlige omsætning i EØS er mellem EUR 100 mio.-EUR 150 mio.

Derudover giver meddelelsen en mere klar og detaljeret ikke-udtømmende liste over fusioner, som Kommissionen kan undersøge efter den almindelige procedure, også selvom fusionen teknisk set opfylder betingelserne for forenklet behandling.

Strømlining af den forenklede og den almindelige procedure

Forenklingspakken skal tillige bidrage til at strømline og effektivisere procedurene for anmeldelse af fusioner i henhold til EU’s fusionskontrolforordning.

Dette sker bl.a. ved, at den reviderede gennemførelsesforordning indfører en ny kort standardformular (Short Form CO) til anmeldelse af en fusion efter den forenklede procedure. Det fremgår af formularen, der primært indeholder multiple choice-spørgsmål og tabeller, hvilke oplysninger de anmeldende parter skal give, når en fusion anmeldes efter den forenklede procedure. Formularen er desuden ledsaget af en beskrivelse af, hvordan den skal udfyldes og indsendes.

Herudover fremgår det af EU-Kommissionens meddelelse om forenklet behandling af bestemte fusioner, at visse fusioner kan behandles efter en endnu mere strømlinet ”superforenklet” procedure, hvor parterne opfordres til at anmelde direkte uden forudgående kontakt med EU-Kommissionen. Dette gælder f.eks. fusioner, hvor der ikke er nogen horisontale eller vertikale forbindelser mellem nogen af fusionsparterne, eller joint ventures, hvor joint venture-selskabet ikke har nogen nuværende eller forventet omsætning inden for EØS, og de deltagende virksomheder ikke på anmeldelsestidspunktet har planer om at overføre aktiver inden for EØS til joint venture-selskabet.

Derudover ændrer den reviderede gennemførelsesforordning standardformularen (Form CO) til anmeldelse af en fusion efter den almindelige procedure, så det fremgår mere klart hvilke oplysninger, der skal gives, ligesom mængden af påkrævede oplysninger reduceres. Herudover beskrives mulighederne for at få dispensation fra at udfylde visse afsnit i formularen nærmere.

Optimering af fremsendelsen af dokumenter

EU-Kommissionens forenklingspakke har endvidere til formål at optmiere indgivelsen af dokumenter til EU-Kommissionen. For at sikre dette mål, bestemmer den nye meddelelse om fremsendelse af dokumenter til EU-Kommissionen bl.a., at udgangspunktet fremover skal være, at fremsendelse af dokumenter til og fra EU-Kommissionen skal foregå digitalt. Dette har allerede i vid udstrækning været praksis siden COVID-pandemien i 2020.

Derudover skal anmeldelsesformularer underskrives elektronisk ved hjælp af en elektronisk signatur, der opfylder kravene i forordning nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester. EU-Kommissionen vil dog undtagelsesvist stadig acceptere, at anmeldelser indleveres personligt eller med anbefalet post, hvis EU-Kommissionen er enig i, at det ikke er muligt at underskrive dokumenter med en elektronisk signatur.

Vores kommentar

Vi forventer, at EU-Kommissionens forenklingspakke i et vist omfang kommer til at effektivisere procedurerne for anmeldelse af en fusion i henhold til EU’s fusionskontrolforordning og dermed være tids- og omkostningsbesparende for virksomhederne. Dette skyldes især udvidelsen af anvendelsesområdet for den forenklede behandling, de nye fleksibilitetsklausuler, den nye superforenklede procedure og udgangspunktet om digital fremsendelse af dokumenter.

Vi forventer dog ikke, at de danske regler bliver tilsvarende ændret. Dette skyldes navnlig, at der i Danmark skal betales et anmeldelsesgebyr til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på hhv. DKK 50.000 for en forenklet anmeldelse og 0,015% af de deltagende virksomheders samlede omsætning i Danmark, dog maksimalt DKK 1,5 mio., for en almindelig anmeldelse. Erhvervsministeriet vil næppe foretage en ændring, der påvirker de oprindelige beregninger, der lå til grund for indførelsen af anmeldelsesgebyr. De danske regler er heller ikke ændret i forbindelse med, at EU-Kommissionens tidligere har forsøgt at forenkle og effektivisere fusionskontrolreglerne. Der er således allerede forskelle på procedurerne for fusionsanmeldelser i Danmark og til Europa-Kommissionen.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt