Søg Close search

HjemNy højesteretsdom om tinglysningsafgift

Ny højesteretsdom om tinglysningsafgift

1. marts 2021

Højesteret fastslår i deres afgørelse af 2. februar 2021, at et interessentskab i lighed med andre selskaber m.v. kan anvende tinglysningsafgiftslovens § 6a ved tilførsel af en ejendom til et andet selskab og derved fritages for den variable tinglysningsafgift på 0,6 % af ejerskiftesummen for tinglysningen af adkomstændringen. Tinglysningsafgiften for adkomstændringen udgjorde i sagen kr. 10.869.500, hvorfor der var var tale om en væsentlig besparelse for det pågældende interessentskab. Højesterets afgørelse underkender dermed skattemyndighedernes nuværende praksis, idet skattemyndighederne ikke har anset interessentskaber for omfattet af bestemmelsen.

Tinglysningsafgiftslovens § 6a har følgende ordlyd: ”For tinglysning af adkomstændringer ved selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber udgør afgiften 1.660 kr. (1.750 kr. i 2021)

Højesteret tager i en dom afsagt 2. februar 2021 stilling til et interessentskabs ret til at anvende tinglysningsafgiftslovens § 6a ved tilførelsen af en ejendom med tilhørende lejekontrakter til et partnerselskab.

Højesteret fastslår i dommen, at et interessentskab – i modsætning til skattemyndighedernes praksis – kan anvende tinglysningsafgiftslovens § 6a ved tilførsel af ejendomme til selskaber m.v., der er omfattet af bestemmelsen.

Konsekvensen af Højesterets afgørelse er, at interessentskabet fritages for den variable tinglysningsafgift på 0,6 % af ejerskiftesummen, som i indeværende sag udgjorde kr. 10.869.500, for tinglysningen af adkomstændringen ved tilførslen af en ejendom til et partnerselskab via en kapitalforhøjelse.

Sagens omstændigheder

Staten og Københavns Kommunes ejendomsudviklingsselskab, By & Havn I/S, havde foretaget et apportindskud af en ejendom med tilhørende lejekontrakter til et partnerselskab via en kapitalforhøjelse i partnerselskabet. Skattemyndighederne afviste imidlertid, at By & Havn, som et interessentskab, kunne benytte tinglysningsafgiftslovens § 6a til at opnå fritagelse for den variable tinglysningsafgift på 0,6 % af ejerskiftesummen.

Der var i sagen enighed om, at overdragelsen opfyldte kravene i tinglysningsafgiftslovens § 6a om, at der skal være tale om ”en tilførsel af aktiver”, idet:

  1. ejendommen blev indskudt sammen med de tilhørende lejekontrakter, hvorved der var tale en selvstændig bedrift i form af ejendomsudlejning; og
  2. By & Havn I/S som vederlag for overdragelsen udelukkende modtog kapitalandele i det modtagende partnerselskab.

Spørgsmålet i sagen for Højesteret var herefter, om tinglysningsafgiftslovens § 6a fandt anvendelse ved By & Havn I/S’ indskud af ejendommen med de tilhørende lejekontrakter, når By & Havn er et interessentskab.

Skatteministeriet gjorde i sagen blandt andet gældende, at By & Havn I/S ikke var omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6a som følge af, at interessentskaber ikke kan gennemføre overførslen skattefrit efter fusionsskatteloven.

By & Havn I/S gjorde blandt andet gældende, at der ikke var holdepunkter i lovgrundlaget for at udelukke interessentskaber fra at anvende tinglysningsafgiftslovens § 6a. By & Havn I/S pegede i denne forbindelse på, at skattemyndighederne i forvejen anså partnerselskaber for omfattet af bestemmelsen, selvom disse heller ikke er omfattet af fusionsskatteloven.

Det springende punkt i sagen var således, hvorvidt et interessentskab var omfattet af begrebet ”selskaber m.v.” i tinglysningsafgiftslovens § 6a.

Højesterets afgørelse

Højesterets flertal på fire ud af de i alt fem dommere fastslog herunder med henvisning til ordlyden af bestemmelsen og tinglysningsafgiftslovens forarbejder, at der ikke var hjemmel til at fortolke bestemmelsen således, at ”selskaber m.v.” efter tinglysningsafgiftslovens § 6a ikke omfatter interessentskaber.

Dommens betydning

Dommen medfører, at det nu er endeligt afgjort, at interessentskaber er selskaber m.v., jf. tinglysningsafgiftslovens § 6a, og at de således kan spare den variable tinglysningsafgift på 0,6 % af ejerskiftesummen for tinglysning af adkomstændringer ved tilførsel af ejendomme til selskaber m.v. Muligheden for at anvende tinglysningsafgiftslovens § 6a er herunder til stede ved tilførsel af ejendomme i forbindelse med koncerninterne omstruktureringer og etablering af joint ventures.

Højesterets dom kan læses i sin fulde længde her.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt