Søg Close search

HjemLovforslag om bæredygtighedsrapportering er vedtaget

Lovforslag om bæredygtighedsrapportering er vedtaget

6. maj 2024

Forslaget til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love, som implementerer CSRD, blev vedtaget den 2. maj 2024. De nye regler betyder, at de omfattede virksomheder skal medtage bæredygtighedsrapportering i ledelsesberetningen, der skal forsynes med en særskilt revisorerklæring. Loven implementeres i faser, hvor kredsen af omfattede virksomheder løbende udvides. Loven træder i kraft den 1. juni 2024, men får virkning med tilbagevirkende kraft for store virksomheder i regnskabsklasse D med mere end 500 ansatte (regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 eller senere).

Loven implementerer Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i dansk ret. Formålet med CSRD er at styrke rammerne for virksomheders rapportering om bæredygtighed. Implementeringen medfører en række ændringer i forskellige love, herunder særligt årsregnskabsloven. Lovforslaget som vedtaget kan læses her.

De nye regler medfører, at omfattede virksomheder skal medtage en bæredygtighedsrapportering i ledelsesberetningen. Rapporteringen skal udgøre et særskilt afsnit og indeholde oplysninger, der er nødvendige for at forstå virksomhedens indvirkning på bæredygtighedsspørgsmål, og hvordan bæredygtighedsspørgsmål påvirker virksomhedens udvikling, resultat og situation.

Bæredygtighedsrapporteringen skal forsynes med en revisorerklæring med begrænset sikkerhed. Virksomhederne skal som følge heraf vælge en bæredygtighedsrevisor på generalforsamlingen.

Omfattede virksomheder og ikrafttrædelse

Loven implementeres i faser, hvor kredsen af omfattede virksomheder løbende udvides. Følgende virksomheder omfattes af de nye regler:

Fra 1. januar 2024 Store virksomheder i regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) med mere end 500 ansatte. En oversigt over de virksomheder, som i første omgang forventes at være omfattet af kravene, kan findes her.
Fra 1. januar 2025 Store virksomheder i regnskabsklasse C samt store virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, og som på balancetidspunktet havde 500 eller færre ansatte.
Fra 1. januar 2026 Små og mellemstore virksomheder i regnskabsklasse D omfattes af de nye regler for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2026 eller senere. Disse virksomheder kan dog beslutte ikke at rapportere for regnskabsår, der begynder inden den 1. januar 2028. Virksomhederne skal i så fald angive, hvorfor rapporteringen ikke er medtaget i ledelsesberetningen.
Fra 1. januar 2028 Dattervirksomheder, som indgår i en koncern, hvis samlede nettoomsætning i EU i hvert af de seneste to på hinanden følgende regnskabsår overstiger 150 mio. euro, og hvor den øverste modervirksomhed ikke er underlagt lovgivningen i et EU-/EØS-land, skal på vegne af den øverste modervirksomhed udarbejde en bæredygtighedsrapport og lade rapporten forsyne med en erklæring om bæredygtighedsrapporteringen.

 

De nuværende grænseværdier i årsregnskabsloven, som fastlægger, hvilken regnskabsklasse en virksomhed er omfattet af, forhøjes endvidere med lovens ikrafttræden.

Valg af bæredygtighedsrevisor

Omfattede virksomheder, der har valgt en bæredygtighedsrevisor på en generalforsamling afholdt før lovens ikrafttræden:

De fleste omfattede børsnoterede virksomheder har på den netop afholdte ordinære generalforsamling valgt en revisor i relation til både lovpligtig finansiel og bæredygtighedsrapportering. Disse virksomheder har allerede valgt en bæredygtighedsrevisor og skal dermed blot registrere denne i CVR umiddelbart efter lovens ikrafttræden – se nærmere nedenfor.

Omfattede virksomheder, der ikke har valgt en bæredygtighedsrevisor på en generalforsamling afholdt før lovens ikrafttræden:

Har en omfattet virksomhed ikke valgt en bæredygtighedsrevisor, skal der afholdes en (ekstraordinær) generalforsamling med henblik på at vælge en bæredygtighedsrevisor. Virksomheder kan vælge den samme revisor til både den finansielle revision og bæredygtighedsrapporteringen, så længe vedkommende opfylder betingelserne for at kunne afgive bæredygtighedserklæringer.

Registrering af bæredygtighedsrevisor i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Loven træder i kraft den 1. juni 2024. Det forventes, at den valgte bæredygtighedsrevisor kan registreres i CVR umiddelbart herefter. Registreringen kan ske frem til den 1. oktober 2024 for omfattede virksomheder, som skal rapportere om bæredygtighed for regnskabsåret 2024.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt