Søg Close search

HjemKontraktlig anerkendelse af Finansiel Stabilitets suspensionsbeføjelser

Kontraktlig anerkendelse af Finansiel Stabilitets suspensionsbeføjelser

8. februar 2021

Fra den 28. december 2020 har en række finansielle virksomheder i kontrakter underlagt lovgivningen i et tredjeland, herunder Storbritannien, været forpligtet til at sørge for at kontrakter, der opfylder en række nærmere fastsatte kriterier, indeholder en kontraktuel anerkendelse af Finansiel Stabilitets beføjelser til at suspendere betalings- eller leveringsforpligtelser, retten til at gøre sikkerhedsrettigheder gældende og kontraktuelle ophørsrettigheder. Nyhedsbrevet afdækker de berørte virksomheder og kontrakter, samt reglerne for indarbejdelse af den kontraktuelle anerkendelse af Finansiel Stabilitets suspensionsbeføjelser.

Berørte virksomheder og kontrakter

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber I, finansielle holdingvirksomheder, blandede holdingvirksomheder og visse finansieringsinstitutter (herefter ”virksomheder”) skal fra den 28. december 2020 sørge for at kontraktgrundlaget i kontrakter, der opfylder en række nærmere fastsatte kriterier, indeholder en kontraktuel anerkendelse af Finansiel Stabilitets beføjelser til at suspendere betalings- eller leveringsforpligtelser, retten til at gøre sikkerhedsrettigheder gældende og kontraktuelle ophørsrettigheder.

Kontrakter, der (i) er underlagt lovgivningen i et tredjeland (herunder Storbritannien), (ii) skaber en ny forpligtelse eller væsentligt ændrer en eksisterende forpligtelse efter den 28. december 2020 og (iii) indeholder betalings- eller leveringsforpligtelser, opsigelsesrettigheder eller retten til at gøre sikkerhedsrettigheder gældende, omfattes af forpligtelsen til at indeholde en sådan kontraktlig anerkendelse.

Indarbejdelsen af den kontraktuelle anerkendelse af Finansiel Stabilitets ret til at suspendere eller begrænse rettigheder har visse ligheder med kravet om den kontraktuelle anerkendelse af Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser for kontrakter, der er underlagt lovgivningen i et tredjeland. Dette krav findes nu i lov om finansiel virksomhed (”FIL”) §§ 274-275, der i det væsentligste viderefører de hidtil gældende regler herom. Dog således at der nu fastsættes klare regler for, hvordan virksomheden skal forholde sig i den situation, at det ikke er muligt at indføre en kontraktuel anerkendelse af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser i en kontrakt, der vedrører en forpligtelse omfattet af konkurslovens § 97. Endelig er det også værd at bemærke, at bail-in (fortsat) ikke gælder for realkreditinstitutter. Realkreditinstitutter er således ikke er forpligtet til at indsætte en kontraktbestemmelse, der anerkender Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser for så vidt angår brugen af bail-in. Som anført ovenfor gælder suspensionsbeføjelserne for Finansiel Stabilitet derimod også for realkreditinstitutter.

Indholdskrav til den kontraktlige anerkendelse

FIL § 276 foreskriver, at de kontraktuelle vilkår skal indeholde en bestemmelse, hvor parterne anerkender:

  1. at kontrakten kan gøres genstand for Finansiel Stabilitets beføjelse til at suspendere betalings- eller leveringsforpligtelser, retten til at gøre sikkerhedsrettigheder gældende og kontraktuelle ophørsrettigheder, og
  2. at Finansiel Stabilitets udøvelse af retten til suspension af rettigheder i relation til kontrakten ikke udgør misligholdelse.

I december 2020 offentliggjorde Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) sin endelige rapport for den reguleringsmæssige tekniske standard (RTS), der skal fastsætte de nærmere indholdskrav til den kontraktuelle anerkendelse af Finansiel Stabilitets ret til suspension. RTS’en vil være direkte gældende i dansk ret, og kravene deri til den kontraktuelle anerkendelse skal derfor opfyldes af omfattede danske virksomheder.

RTS’en foreligger stadig til gennemsyn hos EU Kommissionen. RTS’en træder i kraft 20 dage efter offentliggørelse heraf i Den Europæiske Unions Tidende.

Indarbejdelse af kontratuel anerkendelse i de relevante kontrakter

Virksomheder omfattet af FIL § 276 bør fastlægge processer, der sikrer, at de i de relevante kontrakter får indarbejdet den kontraktuelle anerkendelse af Finansiel Stabilitets ret til suspension af rettigheder. Der findes indtil videre ingen offentliggjorte industristandarder (ICMA, ISDA, LMA eller lignende) i forhold til den kontraktuelle anerkendelse af suspension af rettigheder. De berørte virksomheder må derfor, indtil videre, udarbejde sin egen standard, der sikrer efterlevelse af FIL § 276 i forhold til den relevante kontrakt.

Gorrissen Federspiel bistår alle berørte virksomheder med udarbejdelse af passende kontraktvilkår, der kan indarbejdes i de relevante kontrakter for at sikre efterlevelse af FIL § 276.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt