Søg Close search

HjemKonkurrenceret: Virksomhedssamarbejde som reaktion på COVID-19-udbruddet

Konkurrenceret: Virksomhedssamarbejde som reaktion på COVID-19-udbruddet

15. april 2020

Virksomheder kan have interesse i at samarbejde som reaktion på det nuværende COVID-19-udbrud. Sådanne samarbejder kan være fuldt lovlige og gavne samfundet og forbrugere. Virksomheder skal dog passe på, da samarbejde også kan være i strid med konkurrenceretlig regulering og medføre straf. Europa-Kommissionen har udstedt midlertidige rammebestemmelser for den konkurrenceretlige vurdering af virksomhedssamarbejde som reaktion på nødsituationer under COVID-19-udbruddet. Dette nyhedsbrev giver et overblik over de midlertidige rammebestemmelser.

Baggrund – Forbuddet mod aftaler m.v., der begrænser konkurrencen

Konkurrencelovens § 6, stk. 1, og artikel 101, stk. 1, TEUF forbyder virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen mærkbart. Dette forbud gælder også for vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder, f.eks. hvis virksomheder ønsker at indgå samarbejder om indkøb eller ønsker at udveksle strategier for håndteringen af COVID-19-krisen.

Forbuddet indebærer også, at virksomheder ikke må udveksle informationer, når informationsudvekslingen kan have til formål eller følge af begrænse konkurrencen.

Samarbejde og informationsudveksling mellem virksomheder må således ikke have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf og fængselsstraf.

Navnlig samarbejde og informationsudveksling mellem konkurrerende virksomheder bør alene ske efter forudgående konkurrenceretlig rådgivning.

Konkurrencerådets meddelelse om konkurrencereglerne og COVID-19

Den 23. marts 2020 udstedte Konkurrencerådet en meddelelse om konkurrencereglerne og COVID-19. Af meddelelsen følger blandt andet, at de danske konkurrencemyndigheder ved, at der kan være områder, hvor de problemer, der opstår på grund af COVID-19-udbruddet, ikke kan løses på anden måde end ved fælles tiltag mellem flere virksomheder, da det ellers vil gå ud over forbrugerne og forsyningssikkerheden. Eksempelvis kan det være nødvendigt at samarbejde for at sikre et stabilt udbud af kritiske værnemidler, for at sikre forsyningen af varer til alle forbrugere eller for at begrænse smitterisikoen.

Ifølge meddelelsen vil sådanne samarbejder oftest ikke være konkurrenceretligt problematiske. Det er væsentligt, at sådanne samarbejder begrænses til det absolut nødvendige i forhold til både samarbejdets indhold og tidsmæssige udstrækning.

Af meddelelsen fremgår også, at når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der varetager den daglige sagsbehandling i henhold til konkurrenceloven, prioriterer sine sager, vil der blive taget hensyn til, om der foreligger sådanne beskyttelseshensyn ved et samarbejde, og om der ikke har været anden vej udenom. Styrelsen vil ifølge meddelelsen ikke aktivt forfølge sager om nødvendige og midlertidige samarbejder, der forfølger sådanne formål.

Omvendt vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen være særlig på vagt over for samarbejder, der udnytter den nuværende situation, eksempelvis hvis virksomheder koordinerer priser, aftaler begrænsninger i produktionen, deler markeder mellem sig eller udveksler forretningsstrategier og på den måde stiller forbrugere eller andre virksomheder i en vanskeligere situation.

Meddelelse udstedt af European Competition Network

Netværket European Competition Network (ECN), der består af Europa-Kommissionen, EFTA Surveillance Authority og nationale konkurrencemyndigheder, har ligeledes udstedt en fælles meddelelse om anvendelsen af de konkurrenceretlige regler under den nuværende COVID-19-krise i EU/EEA.

Også af denne meddelelse fremgår, at ECN forstår, at den ekstraordinære situation kan medføre et behov for virksomhedssamarbejde for at sikre forsyning og retfærdig distribution af knappe produkter til alle forbrugere. ECN vil ikke afskære nødvendige og midlertidige tiltag, der er iværksat for at undgå forsyningsknaphed. Under de nuværende omstændigheder vurderes det, at sådanne tiltag næppe vil være problematiske. I tilfælde af tvivl kan virksomheder kontakte blandt andet Europa-Kommissionen og relevante nationale konkurrencemyndigheder med henblik på at opnå uformel vejledning om et påtænkt samarbejdes forenelighed med konkurrencereglerne.

ECN-meddelelsen understreger dog også, at det er yderst vigtigt at sikre, at produkter, der er væsentlige for forbrugeres sundhed under de nuværende omstændigheder – eksempelvis værnemidler og håndsprit – forbliver tilgængelige til konkurrencedygtige priser. ECN vil derfor ikke afstå fra at gribe ind over for eksempelvis virksomhedssamarbejde, der udnytter den nuværende situation i form af karteldannelse. Karteldannelse kan bestå i konkurrerende virksomheders samarbejde, der indebærer fastsættelse af priser, begrænsning af produktion eller salg, markedsdeling, kundedeling eller koordinering af bud.

Europa-Kommissionens midlertidige rammebestemmelser for konkurrencevurderingen i forbindelse med virksomhedssamarbejde som reaktion på nødsituationer under det nuværende COVID-19-udbrud

Den 8. april 2020 udstedte Europa-Kommissionen midlertidige rammebestemmelser for konkurrencevurderingen i forbindelse med virksomhedssamarbejde som reaktion på nødsituationer under det nuværende COVID-19-udbrud.

De midlertidige rammebestemmelser vedrører de former for samarbejde, som virksomheder kan indgå for at sikre forsyningen og en passende fordeling af væsentlige produkter og ydelser, som der er mangel på som følge af COVID-19-udbruddet, og dermed afhjælpe denne mangel på sådanne væsentlige produkter og ydelser, der først og fremmest skyldes den hurtige og eksponentielle stigning i efterspørgslen. Der er navnlig tale om lægemidler og medicinsk udstyr, der anvendes i forbindelse med testning og behandling af patienter med COVID-19, eller som er nødvendigt for at afbøde og muligvis standse udbruddet. Det kunne eksempelvis være samarbejde mellem virksomheder, der er aktive inden for de sektorer, hvor der er mangel på produkter og ydelser, med henblik på at afhjælpe denne mangel, eller mellem virksomheder, der er aktive i andre sektorer, idet nogle virksomheder f.eks. omlægger en del af deres produktion for at producere de produkter, der er mangel på.

De midlertidige rammebestemmelser indeholder de vigtigste kriterier, som Europa-Kommissionen vil basere sig på ved vurderingen af mulige virksomhedssamarbejder, der sigter mod at afhjælpe manglen på væsentlige produkter og ydelser under COVID-19-udbruddet, samt ved fastsættelsen af de håndhævelsesmæssige prioriteter under udbruddet.

Af de midlertidige rammebestemmelser fremgår, at Europa-Kommissionen er opmærksom på de særlige udfordringer, som virksomheder står over for som følge af COVID-19- udbruddet, og på den vigtige rolle, virksomheder spiller med hensyn til at afhjælpe krisens virkninger.

Det fremgår også, at det for at håndtere nødsituationer i forbindelse med COVID-19-udbruddet kan være nødvendigt med forskellige grader af samarbejde, som indebærer konkurrenceproblemer af forskelligt omfang.

Kommissionen erkender, at samarbejde i sundhedssektoren f.eks. kan begrænse sig til at overdrage en brancheorganisation (eller en uafhængig rådgiver, en uafhængig tjenesteudbyder eller et offentligt organ) ansvar for eksempelvis at:

  • Koordinere den fælles transport af råmaterialer.
  • Hjælpe med at indkredse, hvilke væsentlige lægemidler der med udgangspunkt i den forventede produktion risikerer at være mangel på.
  • Aggregere oplysninger vedrørende produktion og kapacitet, uden at udveksle virksomhedsspecifikke oplysninger.
  • Udvikle en model til at forudsige efterspørgslen i medlemsstaterne og identificere forsyningsmangler.
  • Udveksle aggregerede oplysninger om forsyningsmangler og anmode de deltagende virksomheder om på individuel basis og uden at dele oplysningerne med konkurrenter at angive, om de kan dække manglerne for at imødekomme efterspørgslen.

Ifølge de midlertidige rammebestemmelser giver disse aktiviteter ikke anledning til konkurrenceproblemer, forudsat at de er underlagt passende sikkerhedsklausuler, f.eks. i form af et forbud mod udveksling af virksomhedsspecifikke oplysninger med konkurrenter.

Det fremgår endvidere, at samarbejdsaftalerne inden for sundhedssektoren muligvis vil skulle være endnu mere vidtrækkende for at afhjælpe kritiske forsyningsmangler. De kunne f.eks. også være nødt til at omfatte koordinering af produktionsomlægningen med henblik på at øge og optimere outputtet, så alle virksomhederne ikke fokuserer på et enkelt eller få udvalgte lægemidler, mens andre lægemidler underproduceres, i tilfælde hvor en sådan produktionsomlægning ville sætte producenterne i stand til at dække efterspørgslen efter yderst tiltrængte lægemidler i alle EU-medlemsstaterne.

Foranstaltninger vedrørende tilpasning af produktionen, lagerstyring og eventuelt fordeling inden for industrien kan kræve udveksling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger og en vis koordinering af, hvilke produktionssteder der producerer hvilke lægemidler, så ikke alle virksomhederne fokuserer på et enkelt eller få udvalgte lægemidler, mens der er underproduktion af andre. Under de nuværende ekstraordinære omstændigheder vil Europa-Kommissionen ikke betragte sådanne foranstaltninger som problematiske efter EU’s konkurrenceregler eller som en håndhævelsesmæssig prioritet. Det forudsætter imidlertid, at foranstaltningerne:

  • Objektivt set er nødvendige og udformet således, at de rent faktisk øger outputtet på den mest effektive måde for at afhjælpe eller undgå forsyningsmangler på væsentlige produkter eller ydelser såsom dem, der anvendes i behandlingen af patienter med COVID-19,
  • Er midlertidige (dvs. at de alene anvendes, så længe der er risiko for mangler, eller under alle omstændigheder under covid-19-udbruddet), og
  • Ikke går ud over, hvad der er absolut nødvendigt for at nå målet om at afhjælpe eller undgå forsyningsmangler.

Det vil indgå i Europa-Kommissionens vurdering af samarbejdet, hvis en offentlig myndighed opfordrer til samarbejde og/eller koordinerer det.

Hvis en offentlig myndigheder ser det som bydende nødvendigt og anmoder virksomheder om midlertidigt at samarbejde som reaktion på nødsituationer i forbindelse med COVID-19-udbruddet, er samarbejdet tilladt.

Europa-Kommissionen opfordrer til konkurrencefremmende samarbejde, der sigter mod at imødegå udfordringerne forbundet med COVID-19-udbruddet, navnlig som reaktion på krisesituationer i forbindelse med udbruddet.

Samtidig understreger Europa-Kommissionen, at det under de nuværende særlige omstændigheder er endnu vigtigere, at virksomheder og forbrugere beskyttes af konkurrencereglerne. Europa-Kommissionen vil derfor fortsætte med aktivt at følge den relevante markedsudvikling nøje for at afsløre tilfælde, hvor virksomheder udnytter den aktuelle situation. Europa-Kommissionen vil navnlig ikke tolerere en adfærd, hvor en virksomhed søger at udnytte krisen som påskud for konkurrencebegrænsende aftaler eller til at misbruge sin dominerende stilling ved f.eks. at udnytte kunderne og forbrugerne ved bl.a. at opkræve priser ud over det normale niveau, som konkurrencesituationen tilsiger, eller ved at begrænse produktionen til skade for forbrugerne ved bl.a. at forhindre forsøg på at opskalere produktionen for at afhjælpe forsyningsmangler.

For at fremme en hurtig iværksættelse af initiativer til effektivt at tackle COVID-19-udbruddet er Europa-Kommissionen parat til at give virksomheder og brancheorganisationer vejledning i forbindelse med specifikke samarbejdsinitiativer med EU-dimension, der skal gennemføres hurtigt for at være effektive, navnlig i tilfælde hvor der kan være usikkerhed om initiativernes forenelighed med EU-konkurrencereglerne. Derudover er Europa-Kommissionen parat til exceptionelt og efter eget skøn at udstede en sådan vejledning i et såkaldt ”comfort letter”.

Europa-Kommissionen vil anvende de midlertidige rammebestemmelser fra den 8. april 2020, og indtil de trækkes tilbage, fordi de underliggende særlige omstændigheder ikke længere gør sig gældende. Europa-Kommissionen kan ændre rammebestemmelserne.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt