Søg Close search

HjemDansk beskatning af havvindmølleparker, energiøer og CO2-lagringsanlæg

Dansk beskatning af havvindmølleparker, energiøer og CO2-lagringsanlæg

3. juli 2023

Nye regler om beskatning af aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone udvider dansk territorial beskatningsret, og udenlandske selskaber og personer omfattet af reglen risikerer således at blive begrænset skattepligtige til Danmark af indkomst fra aktiviteterne.

Den 1. juli 2023 trådte ny lovgivning om beskatning af udenlandske selskaber og personers aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone (den danske kontinentalsokkel) i kraft.

Selvom regeringen netop har udskudt udbudsprocessen for energiøen i Nordsøen, er der fortsat stor aktivitet ud for Danmarks kyster, som med den udvidede havplan fra primo juni 2023 kun må forventes at blive større. En territorial-udvidelse af Danmarks beskatningsret kommer derfor som en naturlig følge af de stigende aktiviteter på dansk område.

Den nye lov har til formål at indføre hjemmel til beskatning af udenlandske hjemmehørende selskaber og personer af aktiviteter, som disse udøver i Danmarks eksklusive økonomiske zone, dvs. uden for en grænse på 12 sømil (svarende ca. 22 km.). Tidligere kunne Danmark kun beskatte indkomst fra aktiviteter uden for 12-sømilsgrænsen, når en international traktat eller aftale tillagde Danmark en beskatningsret til de pågældende resurser på det relevante geografiske område, og Danmark havde etableret en konkret lovhjemmel hertil.

De nye regler bevirker, at udenlandske hjemmehørende selskaber og personer med aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone bliver begrænset skattepligtige til Danmark. Resultatet heraf er, at selskabet eller personen skal opgøre og beskattes af indkomst fra aktiviteterne. Personer, som udfører personligt arbejde for en arbejdsgiver omfattet af de nye regler, bliver begrænset skattepligtig af lønnen til Danmark.

For at blive omfattet af reglen skal selskabet eller personen have aktiviteter vedrørende etablering, drift og benyttelse af kunstige øer, installationer og anlæg. Aktivitet skal forstås bredt, men afgrænsningen vil eksempelvis omfatte opsætning eller nedtagning af havvindmøller i en vindmøllepark. Begrebet vil også omfatte den løbende drift, servicering eller større udskiftningsarbejder af havvindmøller i en vindmøllepark. Transport af CO2 til et lagringsanlæg kan også være omfattet.

Visse aktiviteter undtages for beskatning efter reglerne. Reglerne finder således ikke anvendelse for aktiviteter vedrørende kabler og rørledninger, som ikke fortsætter ind på Danmarks land- eller søterritorium eller har forbindelse med efterforskning eller udnyttelse af den danske kontinentalsokkels resurser eller driften af kunstige øer, installationer og anlæg på dansk kontinentalsokkel.

Reglerne vil pålægge udenlandske hjemmehørende selskaber og personer med off-shore aktiviteter visse forpligtelser i relation til allokering af indkomst til fast driftssted, samhandel og transfer pricing, beskatning i ansættelsesforhold, moms, mv.

Vi har erfaring med rådgivning om beskatning af klienter i energi- og off-shore sektorerne, og såfremt du har spørgsmål til de nye regler, står vi til rådighed.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt