Søg Close search

HjemPolitisk aftale om PtX – en game changer?

Politisk aftale om PtX – en game changer?

23. marts 2022

Et bredt politisk flertal står bag en ny aftale, der skal bidrage til øget produktion og anvendelse af brint og andre brændstoffer baseret på vedvarende energi. Målet er, at Danmark inden 2030 skal opbygge 4-6 GW elektrolysekapacitet. Dette mål understøttes af forbedrede rammevilkår, herunder en støtteordning på 1,25 mia. kr., mulighed for direkte linjer mellem vedvarende energianlæg og PtX-anlæg og differentieret tarifering. Disse initiativer og andre tiltag rettet mod PtX-industrien behandles nedenfor.

Opfyldelse af Danmarks nationale og internationale klimamålsætninger forudsætter, at nye initiativer introduceres. På kortere sigt fastsætter klimaloven, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990 (ekskl. international skibs- og luftfart). Dette mål suppleres af et langsigtet nationalt mål om klimaneutralitet senest i 2050 – og af Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grad.

Vejen hertil er blandt andet både en direkte elektrificering og en indirekte elektrificering – via Power-to-X – af det danske samfund. Den brede politiske aftale af 15. marts 2022 om udvikling og fremme af grønne brændstoffer (Power-to-X strategi) skal ses i denne kontekst.

Power-to-X, PtX, er navnet på en række teknologier, hvor man ved hjælp af elektrolyse omdanner eletricitet til brint, som efterfølgende benyttes til produktion af forskellige brændstoffer, som kan erstatte fossile brændstoffer. Teknologierne er selvsagt særligt relevante for sektorer som søfarten, luftfarten og landbruget samt den brændstoftunge del af vejtransporten og industrien, hvor direkte elektrificering ikke er mulig eller hensigtsmæssig i praksis.

Tilskudsordning til PtX-industrien

Et af hovedpunkterne i aftalen er etablering af en tilskudsordning til udbygning af elektrolysekapaciteten i Danmark i form at et markedsbaseret udbud på 1,25 mia. kr.

Udbuddet tilrettelægges således, at der ydes tilskud til de aktører, der kan producere brint med lavest muligt pristillæg. Støtten forventes at have positive effekter på tværs af hele PtX-værdikæden, herunder på producenterne af vedvarende energi og aftagerne af brint, e-methanol, m.m., idet omkostningerne til produktion af brint udgør et væsentligt element for forskellige PtX-produkter.

Den planlagte tilskudsordning er omfattet af de europæiske statsstøtteregler og kræver derfor EU-Kommissionens godkendelse, inden udbuddet kan igangsættes. Forventningen er af denne grund, at udbuddet tidligst kan gennemføres i 2023. Støtten ydes i en periode på 10 år.

Udbygning af vedvarende energi

Det er en forudsætning for, at PtX-produkter kan anses som grønne, at de er produceret ved brug af elektricitet fra vedvarende energikilder. Elektrolyseprocessen er forholdsvis energikrævende, og indebærer et betydeligt energitab, og derfor forudsætter opbygningen af en storskala produktion af PtX i Danmark, at kapaciteten af vedvarende energi øges i et betydeligt omfang.

På denne baggrund vil den politiske aftale om PtX få betydning for den øvrige energisektor, navnlig for så vidt angår mulighederne for at etablere vedvarende energianlæg, herunder vindmølle- og solcelleparker. Konkrete initiativer, der skal sikre udbygningen af vedvarende energianlæg, forventes at blive præsenteret inden sommerferien.

Udvikling af infrastrukturen for el og brint

Aftalen indeholder en række elementer, som har til formål at sikre en omkostningseffektiv omstilling af den danske energisektor ved at indrette infrastrukturen til transport af el og brint hensigtsmæssigt i forhold til PtX-produktionen.

For det første muliggøres det, at der kan etableres direkte linjer (infrastruktur, som forbinder elproduktionsanlæg og forbrugere direkte), forudsat at visse kriterier er opfyldt. Transporten af elektriciteten vil herved kunne ske uden brug af det kollektive forsyningsnet.

Et andet initativ er muligheden for geografisk differentierede forbrugstariffer for større elforbrugere, der tilsluttes elnettet på 10 kV spændingsniveau og opefter, under forudsætninge af, at virksomheden placeres hensigtsmæssigt i forhold til konfigurationen af elnettet eller tæt på elproduktionen. Det bemærkes, at dette initiativ skal introduceres under hensyntagen til eksisterende større elforbrugere.

Desuden skal der skabes rammer for, at der kan etableres en brintinfrastruktur til transport og lagring af brint i undergrunden. Der er i denne forbindelse lagt op til, at de to gasinfrastrukturselskaber, Energinet og Evida, får mulighed for at eje og drive sådan infrastruktur og anvende den eksisterende infrastruktur hertil.

Gorrissen Federspiel bemærker

Aftalen skal nu effektueres gennem konkrete lovgivningsmæssige initiativer, og partierne bag aftalen har foreløbig forpligtet sig til at stemme for lovforslag og bevillingsmæssige hjemler, der udmønter aftalens indhold.

Sideløbende arbejdes der på andre tiltag, såvel nationalt som i EU, der kan være afgørende for PtX-industrien, herunder krav om (i) ”additionalitet”, dvs. at PtX-anlæg alene kan forsynes via nye vedvarende energianlæg og ikke eksisterende anlæg og (ii) tidsmæssig sammenhæng mellem forbruget på PtX-anlægget og produktionen på de relevante vedvarende energianlæg.

Den direkte og indirekte elektrificering af det danske samfund på basis af fluktuerende vedvarende energi stiller øgede krav til Energinet, som skal balancere det danske energisystem, samt muligheder og udfordringer for de aktører, der kan regulere deres forbrug i op- og nedgående retning. En vigtig brik heri er en reel sektorkobling på tværs af forsyningsarter, herunder mellem elproduktion og eksempelvis transport- og brintsektorerne. Det bemærkes i denne forbindelse, at kontinuerlig drift af PtX-anlæggene er afgørende for at sikre rentabiliteten, medmindre de kompenseres tilstrækkeligt for den uudnyttede produktionskapacitet.

Gorrissen Federspiel følger udviklingen på dette område nøje og rådgiver løbende om PtX-projekter, hvorfor vi er bekendt med de særlige problemstillinger, som knytter sig hertil.

Yderligere materiale

Den politiske aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer er tilgængelig her.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt