Søg Close search

HjemNye regler om konkurrerende tilbud i tilbudsbekendtgørelsen

Nye regler om konkurrerende tilbud i tilbudsbekendtgørelsen

1. juli 2020

I dag den 1. juli 2020 træder en ny bekendtgørelse om overtagelsestilbud i kraft, som har betydning for overtagelsestilbud til aktionærer i børsnoterede selskaber på Nasdaq Copenhagen. Den nye bekendtgørelse viderefører i al væsentlighed de tidligere regler, men indeholder bl.a. en præcisering af reglerne om konkurrerende tilbud. Med den nye Tilbudsbekendtgørelse indføres bl.a. en definition af ”konkurrerende tilbud”, en mulighed for at udarbejde en samlet bestyrelsesredegørelse for flere tilbud, en præcisering af beregningen for tilbudsperiodens længde ved flere tilbud og efterfølgende forlængelse, en mulighed for at trække et allerede fremsat tilbud tilbage samt en udvidet mulighed for aktionærerne til at tilbagekalde accept.

Den nye bekendtgørelse om overtagelsestilbud (”Tilbudsbekendtgørelsen”) træder i kraft den 1. juli 2020, og indeholder bl.a. en præcisering af reglerne om konkurrende overtagelsestilbud til aktionærer i børsnoterede selskaber på Nasdaq Copenhagen, og en  generel sproglig revidering og visse tekniske ændringer af tilbudsbekendtgørelsens øvrige regler. De reviderede regler om konkurrerende overtagelsestilbud til aktionærerne i børsnoterede selskaber følger efter en række problemstillinger, der er opstået i praksis i forbindelse med de relativt få sager i de seneste år.

Konkurrerende tilbud

Det følger af den nye Tilbudsbekendtgørelse, at der vil være tale om et konkurrende tilbud, hvis der gives meddelelse om et overtagelsestilbud til aktionærerne i et børsnoteret selskab, hvor der i samme børsnoterede selskab allerede er givet meddelelse om et overtagelsestilbud, som endnu ikke er afsluttet.

I overensstemmelse med tidligere praksis præciseres det derudover, at ændringer til allerede fremsatte overtagelsestilbud ikke vil udgøre et konkurrende tilbud. Denne præcisering indebærer, at et konkurrerende tilbud (B) kun kan trækkes tilbage, når der gives meddelelse om et yderligere konkurrerende tilbud (C). Retten til at trække et tilbud tilbage gælder derimod ikke ved en ændring af et allerede fremsat overtagelsestilbud (A). Dette betyder, at i tilfælde hvor der foretages ændringer i et allerede foreliggende overtagelsestilbud (A) på en måde, hvor det efterfølgende konkurrerende overtagelsestilbud (B) ikke længere er attraktivt, vil tilbudsgiveren på det efterfølgende konkurrerende overtagelsestilbud (B) stadig være forpligtet til at afslutte tilbuddet på de vilkår, som er fremsat i tilbuddet, uanset at det ikke længere er attraktivt for aktionærerne. For frivilligte overtagelsestilbud vil der dog i praksis ofte være vilkår om f.eks. minimumsaccept-tærskler, der kan medføre, at det mindre attraktive overtagelsestilbud ikke gennemføres.

Samlet redegørelse for overtagelsestilbuddene

I henhold til tilbudsbekendtgørelse, har bestyrelsen i målselskabet pligt til udarbejde en redegørelse, som indeholder bestyrelsens holdning til tilbuddet og begrundelsen herfor inden udløbet af første halvdel af tilbudsperioden for overtagelsestilbuddet.

Den nye Tilbudsbekendtgørelse giver i forlængelse heraf mulighed for, at bestyrelsen kan vælge at udarbejde en samlet redegørelse for alle overtagelsestilbuddene, når der er fremsat flere konkurrerende overtagelsestilbud inden udløbet af fristen for offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse for det første overtagelsestilbud. Ved flere overtagelsestilbud beregnes fristen for offentliggørelse af bestyrelsens redegørelse ud fra tilbudsperioden på det senest offentliggjorte tilbudsdokument.

Tilbudsperioden for overtagelsestilbud

I den nye Tilbudsbekendtgørelse er der indført en bestemmelse, der skriver hvordan tilbudsperiodens længde bør fastsættes ved konkurrende overtagelsestilbud. Det fremgår af den nye bestemmelse, at tilbudsperioden for et konkurrende tilbud (B) ikke må være kortere end tilbudsperioden i et allerede offentliggjort tilbudsdokument (A).

Det betyder, at såfremt et konkurrende tilbud (B) offentliggøres med en længere tilbudsperiode end et allerede offentliggjort overtagelsestilbud (A), skal tidsperioden for det allerede offentliggjorte overtagelsestilbud (A) forlænges til udløbet af tilbudsperioden i det senest offentliggjorte tilbudsdokument for tilbud (B). Som noget nyt indfører Tilbudsbekendtgørelsen krav om, at der skal offentliggøres et tillæg, der skal godkendes af Finanstilsynet, hvis tilbudsperioden på det allerede offentliggjorte overtagelsestilbud (A) ændres som følge af et konkurrerende tilbud (B). Tidligere skete dette automatisk.

Det gælder som hovedregel til tilbudsperiodens længde, at en tilbudsperioden skal udgøre mindst fire uger og højest ti uger regnet fra datoen for tilbudsdokumentets offentliggørelse. Ved flere overtagelsestilbud skal fristen på ti uger, beregnes ud fra tilbudsperioden i det senest offentliggjorte tilbudsdokument.

Forlænges tilbudsperioden for et af overtagelsestilbuddene i medfør af en forbedring af vilkårene, skal tilbudsperioden for de andre overtagelsestilbud forlænges tilsvarende. Forlængelse af en tilbudsperiode skal ske med mindst to uger ad gangen og skal offentliggøres ved tillæg.

I tilfælde af at der sker forlængelse af en tilbudsperiode på grund af afventende myndighedsgodkendelse (f.eks. fra konkurrencemyndighederne), kan en tilbudsgiver, der ikke afventer myndighedsgodkendelse undlade at forlænge tilbudsperioden, såfremt myndighedsgodkendelsen kræver at tilbudsperioden forlænges udover ti uger.

Mulighed for tilbudsgiverens tilbagekaldelse af et frivilligt tilbud

Den nye Tilbudsbekendtgørelse giver en snæver adgang for tilbudsgivere, der allerede har fremsat et frivilligt overtagelsestilbud (A), til at tilbagekalde deres tilbud, når der fremsættes et konkurrerende tilbud. En tilbagekaldelse af et overtagelsestilbud skal offentliggøres og kan ske på følgende tidspunkter:

  1. Når der er givet meddelelse om et konkurrerende tilbud og op til fem hverdage efter meddelelsen, eller
  2. Når tilbudsdokumentet for det konkurrerende tilbud er offentliggjort og op til fem hverdage efter offentliggørelsen.

Mulighed for aktionærens tilbagekaldelse af accept

Det følger af Tilbudsbekendtgørelsen, at aktionærer, der har accepteret et tilbud, kan tilbagekalde deres accept i tre hverdage efter offentliggørelse af et tilbudsdokument fra en konkurrerende tilbudsgiver. Den nye Tilbudsbekendtgørelse udvider denne mulighed således, at aktionærer også kan tilbagekalde deres accept i tilfælde af, at en tilbudsgiver offentliggør et tillæg f.eks. i tilfælde af forlængelse eller forbedring af et tilbud. Tilbudsbekendtgørelsen henviser til, at tilbagekaldelsen kan ske efter, at ’en tilbudsgiver’ har offentliggjort et tillæg, og ordlyden af reglerne begrænser således ikke tilbagekaldelsesretten til situationer, hvor tillæg offentligøres til enten det accepterede tilbud eller det konkurrerende tilbud.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt