Søg Close search

HjemNy udbudsafgørelse tydeliggør krav til rammeaftaler

Ny udbudsafgørelse tydeliggør krav til rammeaftaler

16. november 2021

En ordregivende myndighed skal i udbudsbekendtgørelsen angive den anslåede mængde eller værdi samt angive en maksimal mængde eller maksimal samlet værdi af de varer, der skal leveres i henhold til en udbudt rammeaftale. Det har Klagenævnet for Udbud netop fastslået i en ny afgørelse den 9. november 2021 som resultat af en præjudiciel EU-dom af 17. juni 2021.

Baggrund

Region Nordjylland og Region Syddanmark udbød den 30. april 2019 en 4-årig rammeaftale med en enkelt aktør om levering af sonderemedier til hjemmepatienter og institutioner. Region Syddanmark deltog alene i udbuddet på en option. Regionerne havde i udbudsbekendtgørelsen ikke oplyst om anslået eller maksimal værdi af rammeaftalen.

Udbuddet blev vundet af Nutricia A/S. Simonsen & Weel A/S, som også havde indgivet et tilbud, klagede til Klagenævnet for Udbud og gjorde gældende, at det var i strid med udbudsloven, herunder ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, ikke at angive den anslåede eller maksimale mængde eller værdi af de varer, der skulle leveres i henhold til den udbudte rammeaftale.

Til støtte herfor henviste Simonsen & Weel A/S til dommen i sag C-216/17, Autoritá, hvor EU-domstolen udtalte, at ordregiver på forhånd skulle fastsætte en maksimumgrænse for den udbudte rammeaftale. Når grænsen var nået, ville rammeaftalen have udtømt sine virkninger.

Betydningen af Autoritá-dommen har været omtvistet. Klagenævnet for Udbud besluttede på den bagrund at udsætte sagen på en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen for at få klarlagt, om udbudsbekendtgørelsen skal indeholde oplysning om den anslåede mængde og/eller den anslåede værdi af de varer, der skal leveres i henhold til den udbudte rammeaftale. Derudover om der skal fastsættes en maksimal mængde og/eller værdi af de varer, der skal leveres i henhold til den udbudte rammeaftale, således at den pågældende rammeaftale vil have udtømt sine virkninger, når denne grænse er nået.

Der har været betydelig interesse om sagen, og udover parterne afgav Danmark, Belgien, Tyskland, Estland, Frankrig, Østrig og Kommissionen indlæg for Domstolen.

EU-Domstolens afgørelse

I Domstolens afgørelse af 17. juni 2021 bekræftede Domstolen, at en ordregivende myndighed i udbudsbekendtgørelsen skal angive den anslåede mængde og/eller den anslåede værdi samt en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af de varer, der skal leveres i henhold til en rammeaftale.

Domstolen anførte videre, at når maksimumgrænsen er nået, vil rammeaftalen have udtømt sine virkninger. Domstolen bekræftede således den forståelse af Autoritá-dommen, at en rammeaftale kun kan anvendes op til den angivne (maksimale) værdi/mængde.

Domstolen præciserede i sine præmisser, at der fortsat kan aftales ændringer af en rammeaftale, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Endvidere anførte Domstolen, at angivelsen af den maksimale mængde eller værdi kan fremgå af udbudsbetingelserne (og således ikke nødvendigvis skal fremgår af udbudsbekendtgørelsen), hvis der er umiddelbar adgang til udbudsbetingelserne.

Afgørelse fra Klagenævnet for Udbud

I overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse fandt Klagenævnet for Udbud, at regionerne havde handlet i strid med udbudsloven, herunder ligebehandling- og gennemsigtighedsprincippet. Klagenævnet udtalte, at oplysninger i udbudsbekendtgørelsen om den anslåede værdi eller mængde af de varer, der skal leveres i henhold til den udbudte aftale, må anses for et centralt element i potentielle tilbudsgiveres indledende screening af, om de ønsker at foretage en nærmere vurdering af, om de skal afgive tilbud.

Endvidere udtalte Klagenævnet, at ordregiver har pligt til at fastsætte klare grænser for, hvad (herunder hvor meget) der kan anskaffes på grundlag af rammeaftalen. Selv om rammeaftaler for de ordregivende myndigheder angår en særlig fremgangsmåde ved bestilling og levering af anskaffelser, skal ordregivende myndigheder således være bekendt med deres behov, inden en rammeaftale indgås. Rammeaftalens fleksible karakter angår fremgangsmåden ved de konkrete anskaffelser på baggrund af rammeaftalen, men ikke rammeaftalens overordnede omfang.

Med den begrundelse annullerede Klagenævnet regionernes beslutning om at indgå kontrakt med Nutricia A/S.

Den hidtil usikre retsstilling efter Autoritá-dommen er hermed tydeliggjort, da det nu fastlagt at ordregivere er forpligtet til at angive anslåede og maksimale værdier/mængder for rammeaftaler. En rammeaftale kan herefter kun anvendes op til den angivne maksimale værdi/mængde.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt