Søg Close search

HjemNy EU-dom bekræfter, at de danske logningsregler skal ændres

Ny EU-dom bekræfter, at de danske logningsregler skal ændres

8. oktober 2020

I en ny dom fastslår EU-Domstolen igen, at den helt generelle og uindskrænkede logning af borgernes telefon-, e-mail- og internetkommunikation, der finder sted i dag i mange EU-medlemsstater, herunder Danmark, udgør en krænkelse af retten til kommunikationshemmelighed og privatlivsfred i strid med EU-retten. EU-Domstolen fastslår dog samtidig, at systematisk logning kan være tilladt, hvis der er tale om en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed eller hvis logningen er målrettet mod bestemte grupper af personer eller områder, såfremt logningen er tidsmæssigt begrænset og ikke går videre end hvad formålet tilsiger. Dommen bekræfter, at Danmark ikke kan opretholde de nugældende logningsregler.

Speed Read

EU-Domstolen har afsagt en ny dom om lovligheden efter EU-retten af at foretage logning, dvs. systematisk registrering, af oplysninger om alle teleabonnenters elektroniske kommunikation, herunder telefon-, mobil- og e-mailkommunikation samt internettrafik. En række EU-medlemsstater, herunder Danmark, har således regler, der pålægger teleudbydere at registrere og gemme disse logningsdata (i indtil et år). Oplysningerne anvendes i vidt omfang af politi og anklagemyndighed i forbindelse med efterforskning og retsforfølgelse i straffesager.

EU-Domstolen slår i lighed med to tidligere domme fra 2014 og 2016 fast, at en helt generel og uindskrænket logning af alle teleabonnenters kommunikation udgør en krænkelse af retten til kommunikationshemmelighed og privatlivsfred, hvilket er beskyttet efter EU-retten.

EU-Domstolen slår dog samtidig fast, at der er en række situationer, hvor logning kan være tilladt, herunder i tilfælde af en konkret og alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, eller hvis logningen er målrettet mod bestemte grupper af personer, der er mistænkt for terror eller andre former for alvorlig kriminalitet, eller målrettet mod bestemte geografiske områder, hvor der måtte være risiko for alvorlig kriminalitet.

Det er dog i så fald en betingelse, at logningen er tidsmæssigt begrænset og proportional, dvs. ikke går videre end formålet tilsiger. Det er endvidere en betingelse, at beslutningen om at iværksætte logning skal kunne prøves enten ved en domstol eller for en uafhængig administrativ myndighed.

Med dommen er det på ny fastslået, at Danmarks logningsregler er i strid med EU-retten. En ændring af reglerne er da også sat på lovprogrammet for det kommende Folketingsår.

Key Items

  • EU-dommen ligger i forlængelse af to tidligere EU-domme på området, C-293/12 og C-594/12 (Digital Rights Ireland) og C-201/15 og C-698/15 (Tele2/Watson), der ligeledes fastslog, at en helt generel og uindskrænket logning af alle menneskers elektroniske kommunikation, udgør en krænkelse af retten til kommunikationshemmelighed og privatlivsfred, således som denne er beskyttet efter det såkaldte e-datadirektiv (2002/58/EF) og art. 7 og 8 i EU’s Charter om fundamentale rettigheder.
  • Dommen medfører ikke, at logning som sådan er forbudt. Den skal blot være konkret og målrettet, ikke generel og tilfældig. Det skal desuden sikres, at beslutninger om at iværksætte logning er undergivet nødvendige retssikkerhedsmæssige garantier
  • EU-Domstolen peger selv på en række situationer, hvor logning kan være tilladt, herunder i tilfælde af en konkret og alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, eller hvis logningen er målrettet mod bestemte grupper af personer, der er mistænkt for terror eller andre former for alvorlig kriminalitet, eller målrettet mod bestemte geografiske områder, hvor der måtte være høj risiko for alvorlig kriminalitet.
  • Det er dog i så fald en betingelse, at logningen er tidsmæssigt begrænset og proportional, dvs. ikke går videre end formålet tilsiger. Det er endvidere en betingelse, at beslutningen om at iværksætte logning skal kunne prøves enten ved en domstol eller for en uafhængig administrativ myndighed.

Next steps

Da de danske logningsregler (i den såkaldte logningsbekendtgørelse) ikke opfylder de krav, som EU-Domstolen nu flere gange har formuleret, skal reglerne ændres forholdsvis hurtigt, således at dansk ret ikke vedbliver at være i strid med EU-retten. En revision af reglerne er da også sat på lovprogrammet for indeværende Folketingsår. Hvorvidt de nuværende logningsregler (der som nævnt er fastsat i bekendtgørelsesform) fortsat vil gælde indtil revisionen er gennemført, vides ikke for nærværende.

Læs mere om CJEU afgørelsen her (på dansk) og her (in English).

Læs dommen her (in English).

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt