Søg Close search

HjemMidlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger

Midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger

25. marts 2020

Regeringen har annonceret, at der som led i den samlede COVID-19 hjælpepakke indføres en midlertidig kompensationsordning til dækning af faste omkostninger for virksomheder, der er særligt påvirket af COVID-19. Ordningen gælder på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser og er et supplement til ordningen om lønkompensation. Der er fortsat mange uklarheder omkring ordningens udformning, men vi forsøger at give vores vurdering af en række centrale spørgsmål.

Nyhedsbrevet er opdateret 31. marts. 

Hvem kan søge?

 • Alle virksomheder, som forventer en omsætningsnedgang på mere end 40 pct. i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 som følge af COVID-19, kan søge om kompensation for deres faste omkostninger (se nærmere om opgørelsen nedenfor). Erhvervsministeren har bekræftet, at omsætning relateret til konkrete aktiviteter og arbejdspladser i Danmark er omfattet af ordningen, herunder varer og tjenesteydelser produceret i Danmark til eksport.
 • Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste omkostninger udgør mindre end 25.000 kr. i perioden.
 • Kompensationsordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning, herunder statslige myndigheder, statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner, regioner, samt institutioner, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen – og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere – af institutionens ordinære driftsomkostninger.

Hvor meget kan man søge?

 • De kompensationsberettigede omkostninger er er defineret som ”Omkostninger, der ikke varierer direkte med virksomhedens salg eller produktion”.
 •  Omkostningerne inkluderer eksempelvis husleje, renteomkostninger og kontraktbundne omkostninger (fx leasing). Definitionen inkluderer også afskrivninger på virksomhedens materielle og immaterielle anlægsaktiver. Dermed indgår også omkostninger, som ikke har en direkte likviditetseffekt i perioden. Virksomheden må dog ikke medtage afskrivninger på opskrivningen af aktiver. Det er således kun afskrivninger på anskaffelsessummen, som kan indgå i opgørelsen af de faste omkostninger. Lønomkostninger er ikke omfattet, da de er omfattet af ordningen om Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere.
 • Virksomhedens kompensationsberettigede omkostninger dokumenteres ved en revisorpåtegnet opgørelse over faste omkostninger for de tre foregående måneder samt de forventede faste udgifter for perioden den 9. marts til og med 8. juni 2020. Efter periodens afslutning skal virksomheden indmelde de faktiske faste omkostninger for perioden. Hvis disse har været højere eller lavere end de faste omkostninger, som blev angivet ved ansøgningen, foretages efterregulering af kompensationen.
 • Dvs. at hvis virksomheden eksempelvis får nedsat sine huslejebetalinger, vil der skulle ske tilbagebetaling. Omvendt vil alene en betalingsudsættelse ikke påvirke kompensationen.
 • Virksomheder, som har fået midlertidig forbud mod at drive forretning, kan søge om kompensation for 100 pct. af deres faste omkostninger over hele forbudsperioden. For de resterende virksomheder afhænger kompensationssummen af størrelsen på omsætningsnedgangen efter nedenstående trappe:
  • 80 pct. af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct. af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct. af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.
 • Den forventede omsætningsnedgang skal opgøres i procent i forhold til samme periode i 2019. Det vil sige, at hvis virksomheden oplever en nedgang i omsætningen i perioden 9. marts til 9. maj, da skal omsætningen fra denne periode sammenholdes med omsætningen fra samme periode i 2019.
 • Kompensationen kan maksimalt udgøre 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden. Kompensationens størrelse kan dog ikke overstige den nominelle nedgang i omsætning, som virksomheden har oplevet fra referenceperioden og til perioden fra og med d. 9. marts til og med den 8. juni.
 • Det forventes at der – i lighed med andre COVID-19 støtteordninger – anvendes et bredt virksomhedsbegreb, så adgangen til kompensation ikke er afhængig af den konkrete organisationsform.
 • Ordningen omfatter alle virksomheder, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) inden den 9. marts 2020. Dermed vil filialer af udenlandske selskaber som har et CVR-nr. og som er registreret pr denne dato også være omfattet.
 • En virksomhed defineres som af administrative hensyn pr. CVR-nr. Koncerner bestående af flere selskaber vil på den baggrund i ordningens forstand bestå af flere virksomheder og det er ikke muligt at søge kompensation for koncernen under et. Omsætningsnedgang og maksimumkompensation måles og tildeles derfor også pr. selskab/CVR-nr.
 • Det er oplyst af Erhvervsministeren, at der vil blive udarbejdet en vejledning for beregningen af omsætningsnedgangen til faste omkostninger.
 • På nuværende tidspunkt giver beregningen af omsætningsnedgangen anledning til en række spørgsmål.
  • Eksempelvis kan beregningen give anledning til vanskeligheder for nystartede virksomheder, hvor der ikke foreligger omsætning for hele eller dele af 2019, idet det dog fremgår af det fremlagte aktstykke, at der vil blive fastsat særlige regler for nystartede virksomheder. En løsning kunne her være at anvende virksomhedens gennemsnitlige månedlige omsætning i hele eller dele af levetiden frem til 9. marts
   – eventuelt yderligere korrigeret for særlige udsving. Det afgørende må være at kunne sandsynliggøre, at omsætningen i virksomheden ville have været på et givent niveau i perioden 9. marts til og med 8. juni.
  • Fusionerede virksomheder, eller virksomheder der er opstået ved overdragelse af aktiver, står over for en lignede udfordring, idet der kan mangle en fælles omsætning for 2019. Hvis data tillader, må opgørelsen her tage afsæt i omsætningen for de måneder den fusionerede/overdragede virksomhed har eksisteret. Alternativt må opgørelsen tage afsæt i virksomhedernes individuelle omsætningsdata fra før fusionen/overdragelsen. Uanset tilgangen bør metoderne ikke afvige alt for meget fra hinanden.
  • Opgørelsen af omsætningsnedgangen byder også på særlige problematikker for virksomheder, der har oplevet høj vækst før COVID-19, og hvor omsætningen for 2019 derfor undervurderer det egentlige omsætningstab forbundet med COVID-19. Konsekvensen vil være en lavere kompensationsgrad for de faste omkostninger. Der er i det fremlagte aktstykke ikke lagt op til at der kan reguleres for et sådant forhold, men Erhvervsministeren har tilkendegivet at ”Erhvervsstyrelsen er ved at fastlægge en administrationsmodel, som tager højde for de særlige tilfælde, hvor der ikke kan registreres omsætning i den sammenlignelige periode i 2019”.
  • Erhvervsstyrelsen vil formentlig af administrative hensyn søge at anlægge en ensartet tilgang til omsætningens referenceperiode. De ubesvarede spørgsmål ovenfor tyder i imidlertid på, at der kan være behov for en case-by-case vurdering eller dog nogle detaljerede retningslinjer, der behandler særlige situationer.
 • En afgørende præmis for at søge kompensation er desuden sandsynliggørelsen af, at omsætningstabet kan tilskrives COVID-19. For mange virksomheder vil dette være nærliggende og lige til. Tag eksempelvis flyselskaber og rejsebureauer. For andre virksomheder kan sammenhængen til COVID-19 kræve mere forklaring, herunder eventuelt involvere en forklaring af, hvorledes branchen/industrien fungerer og/eller en forklaring af, hvorfor virksomhedens normale aftagere har reduceret efterspørgslen som følge af COVID-19. Det er i denne forbindelse uklart, hvordan man vil behandle virksomheder, hvor man må antage at en del af omsætningsnedgangen i den omfattede tremåneders periode kan indhentes efterfølgende – eksempelvis fordi man benytter perioden til at producere til lager.

Hvor hurtigt og hvordan kan man søge?

 • Det er Erhvervsstyrelsen, som står for udbetalingen af kompensationen. Ansøgningen vil foregå digitalt.
 • Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Der kan ikke indsendes ansøgninger før ordningen bliver åbnet.
 • Erhvervsstyrelsen har oplyst, at ansøgningerne ikke bliver behandlet efter først til mølle-princippet.
 • Ansøgningen skal indeholde (i) en revisorpåtegnet opgørelse over virksomhedens faste omkostninger for de tre foregående måneder samt de forventede faste udgifter for perioden den 9. marts til og med 8. juni 2020. Dokumentationen for de faste omkostninger skal dække dele eller hele perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, (ii) En opgørelse fra virksomheden på tro og love, der viser hvor meget omsætningen forventes at falde i den ansøgte periode i forhold til samme periode sidste år. Denne erklæring skal ikke være revisorbekræftet og (iii) En tro og love-erklæring, hvoraf det fremgår, at omsætningsnedgangen skyldes forhold som følge af COVID-19.
 • Hvis ansøgningen udløser kompensation, vil virksomheden få dækket 80 pct. af omkostningerne til revisorpåtegnelsen.
 • Vi forventer at detaljeringsgraden i ansøgningsskemaer vil være relativ lav og at virksomheder med forhold, der afviger fra de standardsituationer der ligger til grund for ordningen må påregne forlænget sagsbehandlingstid eller slet ikke vil være omfattet.
 • Erhvervsstyrelsen foretager stikprøvevis revisionskontrol samt efterkontrol af virksomhedens faktiske faste omkostninger og omsætningsnedgang.

Hvad skal du være særlig opmærksom på?

 • Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020. Du kan ikke i denne periode få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.
 • Hvis omsætningsnedgangen bliver større/mindre end forventet efterreguleres kompensationen i overensstemmelse hermed, ligesom der sker en regulering på baggrund af de faktiske faste omkostninger i perioden.
 • For at udbetalingen kan ske hurtigst muligt, er der lagt op til en enkel ansøgningsprocedure, hvor de indberettede oplysninger lægges til grund. Risikoen for misbrug imødegås ved krav om revisorpåtegning, tro og love-erklæring, efterfølgende regulering, stikprøvekontrol samt et forhøjet strafniveau

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt