Søg Close search

HjemAdgang til clearingtjenester hos britiske CCP’er forlænget

Adgang til clearingtjenester hos britiske CCP’er forlænget

Europæiske markedsdeltagere vil indtil den 30. juni 2025 kunne opfylde clearingforpligtelsen efter EMIR, hvis der cleares gennem de britiske clearinghuse. Yderligere har Kommissionen foreslået en række ændringer i reglerne for clearing af OTC-derivater gennem centrale modparter (”CCP’er”) med formålet at udvide den europæiske clearingkapacitet.
16. marts 2022

Forlængelse af ækvivalensperioden for Storbritannien

Ved sin gennemførelsesafgørelse af 9. februar 2022 forlængede Kommissionen sin midlertidige afgørelse om ækvivalens for så vidt angår de retlige og tilsynsmæssige ordninger, der finder anvendelse på britiske centrale modparter (”UK CCP’er”) til den 30. juni 2025. Gennemførelsesafgørelsen baner vejen for, at ESMA kan forlænge sin anerkendelse af UK CCP’er for den tilsvarende periode, der vil gøre det muligt for europæiske markedsdeltagere at opfylde clearingforpligtelsen under EMIR[1], når der cleares gennem UK CCP’er.

Forudsætninger for at kunne levere clearingydelser

Ved sin udtræden af Unionen blev Storbritannien den 1. februar 2020 et tredjeland i EU-retlig forstand. Under EMIR kan CCP’er etableret i tredjelande alene levere clearingydelser til europæiske clearingmedlemmer, hvis CCP’en er anerkendt af ESMA, ligesom europæiske markedsdeltagere, der omfattes af clearingforpligtelsen, alene kan cleare deres clearingsegnede OTC-derivater gennem tredjelands-CCP’er, hvis de anerkendes af ESMA og er anført i det tilhørende register. En forudsætning for ESMA’s anerkendelse er vedtagelsen af såkaldt afgørelse om ækvivalens, hvori Kommissionen vedtager, at de retlige og tilsynsmæssige ordninger i tredjelandet anses for at være ækvivalente med kravene i EMIR, og at CCP’en er systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen.

Afhængigheden af de britiske CCP’er

For nuværende omfattes de britisk-etablerede clearinghuse LCH Limited, ICE Clear Europe Limited og LME Clear Limited af Kommissionens forlængede afgørelse om ækvivalens – clearinghuse som mange i forvejen vil kende, da de længe har været førende leverandører af clearingydelser i Unionen og tilbyder clearing af en lang række produkter.[2] Således cleares eksempelvis mere end 90% af OTC-rentederivater denomineret i euro hos LCH Limited.[3]

Ved Storbritanniens udtrædelse af Unionen pegede Kommissionen i sine indledningsvise overvejelser over europæiske clearingmedlemmers eksponeringer mod UK CCP’er på, at det ville medføre midlertidige udfordringer for europæiske clearingmedlemmer med hensyn til at opfylde clearingforpligtelsen, hvis UK CCP’er ikke fortsat kunne levere clearingydelser i Unionen for en begrænset periode. Dette ville kunne indebære risici i forhold til den finansielle stabilitet som følge af en pludselig forstyrrelse i UK CCP’ers levering af clearingydelser til europæiske clearingmedlemmer, og det var på denne baggrund, at den indledningsvise gennemførelsesafgørelse om ækvivalens blev vedtaget.[4]

Det er samme begrundelse, der for nuværende gør sig gældende, og som har gjort det nødvendigt at vedtage gennemførelsesafgørelsen, der forlænger afgørelsen om ækvivalens for de britiske clearinghuse til den 30. juni 2025, ligesom forlængelsen giver Kommissionen mulighed for at beslutte, hvordan det der betragtes som en ”overdreven afhængighed” af clearingydelser, der leveres af UK CCP’er bringes bedst til ophør, ved at flytte clearingaktiviteten fra UK CCP’er til CCP’er beliggende i Unionen.

Det fremtidige fokus på den europæiske clearingaktivitet

Kommissionen har gjort det klart, at fokus i de kommende år vil være rettet mod at øge modstandsdygtigheden af den europæiske finansielle markedsinfrastruktur. Et fokus, som er en del af en bredere vifte af tiltag, der skal styrke Unionens åben strategiske autonomi og modstandsdygtighed.[5] Fokus vil være på, hvordan likviditeten i de europæiske CCP’erne kan øges, og hvordan den europæiske clearinginfrastruktur vil kunne udvide viften af tilbudte clearingløsninger for derved at kunne reducere de europæiske markedsdeltageres eksponering for UK CCP’er. [6]

I erkendelsen af, at europæiske clearingmedlemmer fortsat er for afhængige af UK CCP’er, har Kommissionen igangsat en høring, der tager udgangspunkt i udvikling af clearingkapacitet i Unionen. Europæiske CCP’er, banker samt øvrige finansielle institutioner og interessenter kan tage del i høringen indtil den 22. marts 2022. Høringen adresserer blandt andet muligheden for at udvide anvendelsesområdet for EMIR og lade pensionskasser og centralbanker omfatte af clearingforpligtelsen. Ligeledes spørges der ind til muligheden for at udvide anvendelsesområdet for clearingforpligtelsen, sådan at eksempelvis OTC-aktiederivater og REPO’er omfattes af clearingforpligtelsen.[7]

Kommissionen forventer at præsentere resultaterne af høringen ved sin fremlæggelse af en række tiltag i den sidste halvdel af 2022, der har til formål at udbygge den centrale clearingaktivitet i Unionen, og peger i den forbindelse på, at det indledningsvise fokus vil være at sikre opbygningen af europæiske clearingkapacitet og at øge likviditeten hos de europæiske CCP’er.[8]

 

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt