Søg Close search

HjemVejledning om offentliggørelse af ledelsesændringer sendt i høring

Vejledning om offentliggørelse af ledelsesændringer sendt i høring

Finanstilsynet har den 21. juni 2022 sendt udkast til vejledning om offentliggørelse af intern viden om ledelsesændringer i høring.
30. juni 2022

Vejledningen indeholder Finanstilsynets vurdering af, hvornår ledelsesændringer udgør intern viden, samt under hvilke omstændigheder en offentliggørelse af ledelsesændringer kan udsættes.

Finanstilsynet har den 21. juni 2022 sendt udkast til vejledning om offentliggørelse af intern viden om ledelsesændringer i høring. Høringsfristen udløber den 5. august 2022, kl. 12.00.

Høringsudkastet kan læses her.

I praksis har der været en vis usikkerhed om, hvornår og i hvilket omfang ændringer i en udsteders bestyrelse eller direktion skal offentliggøres i henhold til Markedsmisbrugsforordningens regler (”MAR”). Det skyldes særligt, at der i forbindelse med ledelsesændringer ofte kan opstå intern viden inden ledelsesændringen er formaliseret. Formålet med vejledningen er derfor fra Finanstilsynets side at skabe mere klarhed om, hvornår en ledelsesændring udgør intern viden, og hvornår offentliggørelse af en ledelsesændring kan udsættes.

Vejledningen skal således tjene som et praktisk værktøj i forbindelse med udsteders vurdering af, om en ledelsesændring udgør intern viden, som skal offentliggøres, og om offentliggørelse kan udsættes. Vejledningen indeholder derudover en række konkrete eksempler til inspiration.

Udkastet til vejledningen blev sendt i høring første gang den 23. oktober 2018 under titlen ”Udkast til vejledning om intern viden og offentliggørelse ved ledelsesændringer i børsnoterede virksomheder”. Finanstilsynet har sidenhen indarbejdet de høringssvar, som Finanstilsynet modtog i 2018. Vejledningen er derudover blevet tilpasset på baggrund af Finanstilsynets praksis, og der er blevet foretaget en række sproglige præciseringer.

Hvornår skal en ledelsesændring offentliggøres?

En ledelsesændring skal offentliggøres ”hurtigst muligt”, når den udgør intern viden i henhold til MAR artikel 7, dvs. når der er tale om:

 1. specifik viden,
 2. som ikke er offentliggjort,
 3. som, hvis oplysningerne var offentliggjort, mærkbart ville kunne påvirke kursen, og
 4. som direkte eller indirekte vedrører en eller flere udstedere eller finansielle instrumenter.

Ikke alle ledelsesændringer udgør intern viden, så udsteder skal foretage en konkret vurdering ved hver faktisk eller påtænkt ledelsesændring.

Finanstilsynet vurderer, at tiltrædelser og fratrædelser som udgangspunkt vil udgøre intern viden, hvis det pågældende ledelsesmedlem er:

 • en administrerende direktør, eller
 • en bestyrelsesformand.

Derimod vil det efter Finanstilsynets vurdering sandsynligvis ikke udgøre intern viden, hvis:

 • der foretages en intern rokade i bestyrelsen (eksempelvis hvis en formand overgår til menigt medlem, og et menigt medlem bliver ny formand), medmindre rokaden sker som følge af særlige omstændigheder, f.eks. et strategiskift,
 • en bestyrelse mangler et menigt bestyrelsesmedlem, eller
 • bestyrelsen beslutter at indstille en ny kandidat til bestyrelsen som menigt medlem.

En ledelsesændring vil ofte være resultatet af et længere forløb med drøftelser og evt. forhandlinger. Udsteder skal løbende under forløbet tage stilling til, om der opstår intern viden. Formalisering af beslutningen om ledelsesændring, f.eks. ved bestyrelsens beslutning eller ved en fratrædelsesaftales underskrift, er ikke afgørende. I et længere forløb vil den interne viden typisk opstå, før ansættelsen eller fratrædelsen formaliseres – og vil således godt danne grundlag for en offentliggørelse, hvis der er tale om intern viden, og denne ikke kan udsættes, jf. nedenfor.

Finanstilsynet vurderer blandt andet, at der skal ske offentliggørelse før fratrædelsens formalisering, hvor en CEO gennem en periode har drøftet en mulig fratrædelse med bestyrelsesformanden, når bestyrelsesformanden med rimelighed må forvente, at direktøren vil fratræde sin stilling.

Bemærk i øvrigt at MARs regler på dette område suppleres af Nasdaq Copenhagens main market rule book, afsnit 3.5.1-2, hvorefter udstederen skal offentliggøre ændringer i bestyrelsen og den øverste ledelse. Denne oplysningspligt er ikke afhængig af, om ledelsesændringen vurderes at være intern viden.

Hvornår kan offentliggørelse af ledelsesændringen udsættes?

Som udgangspunkt skal en ledelsesændring, som udgør intern viden, offentliggøres ”hurtigst muligt”. Udsteder har dog mulighed for at udsætte offentliggørelsen efter reglerne i MAR artikel 17, stk. 4,hvor:

 1. øjeblikkelig offentliggørelse antages at skade legitime interesser for udsteder,
 2. udsættelse af offentliggørelsen antages ikke at vildlede offentligheden, og
 3. udsteder er i stand til at sikre oplysningernes fortrolighed.

Finanstilsynet vurderer, at der sandsynligvis kan ske udsættelse, hvor der pågår forhandlinger om en mulig til- eller fratrædelse, hvis øjeblikkelig offentliggørelse vil kunne påvirke resultatet af forhandlingerne og dermed skade udsteders legitime interesser.

Finanstilsynet anfører dog, at intern viden om fratrædelsesforhandlinger kun i sjældne tilfælde vil kunne udsættes, Dette skyldes, at de væsentligste vilkår ofte allerede er reguleret udtømmende af vedkommendes ansættelsesaftale, og forhandlingerne derfor kun sjældent vil kunne forbedre udsteders situation i en så tilstrækkelig grad, at en offentliggørelse ville skade udsteders legitime interesser.

Hvor der pågår parallelle forløb – f.eks. fratrædelsesdrøftelser og en sideløbende rekrutteringsproces vedrørende den samme stilling– skal udsteder vurdere forløbene separat.

Der kan således ikke ske udsættelse alene med henvisning til, at der pågår et parallelt forløb om ansættelse/fratrædelse. Kun i situationer, hvor der er en indbyrdes afhængighed mellem beslutningen om henholdsvis fratrædelse og ansættelse, kan udsteder have mulighed for at vurdere forløbet om fratrædelse og ansættelse i sammenhæng, f.eks. hvis bestyrelsen kun træffer beslutning om afskedigelse, hvis der enten først eller samtidig med afskedigelsen træffes beslutning om ansættelse af ledelsesmedlemmets efterfølger.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt