Søg Close search

HjemCOVID-19: Betydning for igangværende rets- og voldgiftssager

COVID-19: Betydning for igangværende rets- og voldgiftssager

17. marts 2020

Udbruddet af COVID-19 har indtil videre haft store konsekvenser verden over. Det er også tilfældet i Danmark, hvor blandt andet alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, er blevet sendt hjem foreløbigt frem til den 27. marts 2020, og hvor regeringen nu anbefaler, at alle forsamlinger samt fysisk kontakt skal undgås for at reducere smittespredningen. Udbruddet af COVID-19 har derfor også konsekvenser for domstolene og for igangværende rets- og voldgiftssager i Danmark.

I hvilket omfang opretholdes igangværende civile retssager ved domstolene?

Som følge af statsministerens udmelding på pressemødet den 11. marts 2020, har de danske domstole nu iværksat nødberedskab. For igangværende retssager betyder det overordnet, at domstolene fra den 13. marts 2020 og foreløbigt frem til den 27. marts 2020 kun vil behandle sager inden for ”kritiske sagsområder”, da domstolenes personale er blevet hjemsendt i størst muligt omfang.

Vi vil i dette nyhedsbrev forsøge at belyse, hvilke konsekvenser nødberedskabsperioden ved domstolene kan have for igangværende retssager samt COVID-19 udbruddets konsekvenser for igangværende voldgiftssager.

Behandling af alle ikke kritiske sager indstilles frem til den 27. marts 2020

Nødberedskabet ved domstolene betyder, at behandlingen af alle ikke kritiske sagsområder indstilles. Som konsekvens heraf udsættes de sager, som er berammet frem til og med den 27. marts 2020.

Det er ikke muligt at give en udtømmende liste over, hvad der skal forstås ved kritiske sagsområder. Fælles for sagsområderne er dog, at de i hovedsagen vedrører forhold, som ikke optræder i civile kommercielle retssager ved domstolene. De fleste civile sager vil formentlig blive anset som ikke kritiske og vil blive udsat foreløbigt frem til den 27. marts 2020, hvorimod sagsområder som varetægtsfængslinger og særligt hastende konkurssager snarere vil kunne anses som kritiske. Disse sagstyper vil forsat blive varetaget af domstolene under nødberedskabsperioden, og retsmøder i disse sager vil som udgangspunkt ikke blive aflyst eller udsat.

Det vil være den enkelte domstol, der tilrettelægger eget arbejde. Det er dermed op til de enkelte domstole at afgøre, hvilke sager der er kritiske, og hvilke sager der ikke er kritiske. Tilrettelæggelsen af arbejdet ved landets domstole kan derfor variere i nødberedskabsperioden.

De fleste retsmøder, herunder igangværende hovedforhandlinger samt de fleste civile sager aflyses, men fastsatte frister fastholdes

Uanset, at der kan opleves forskelle i domstolenes sagsafvikling i den kommende tid, medfører nødberedskabsperioden dog generelt, at alle retsmøder og hovedforhandlinger i civile retssager ved landets domstole, som ikke er af kritisk karakter, indstilles og udsættes.

Eksempelvis har Højesteret aflyst alle hovedforhandlinger og møder frem til den 27. marts 2020.[1] Det er ikke alle landets domstole, der endnu har kommunikeret samme klare retningslinjer for sagsbehandlingen i den kommende tid. Øste Landsret har dog meddelt, at allerede fastsatte frister som udgangspunkt opretholdes for de sager, der er under forberedelse.[2] Sø- og Handelsretten har ligeledes meddelt, at alle hovedforhandlinger og fysiske møder er aflyst i nødberedskabsperioden, men at telefonmøder og frister i sager under forberedelse fortsat gælder, medmindre der gives anden besked.[3] Vi forventer, at de resterende domstole i Danmark generelt vil tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med denne praksis.

For parter i igangværende retssager betyder det, at sagens forberedelse fortsætter, og at allerede fastsætte frister derfor skal holdes, men at eventuelle retsmøder og hovedforhandlinger er aflyst. Vi oplever generelt, at aflyste retsmøder og hovedforhandlinger ikke genberammes på grund af den usikre fremtidige situation.

Domstolenes orienteringer om ændringer/udsættelser af igangværende retssager

Kommunikationen fra domstolene i forhold til udsættelser og andre ændringer af igangværende retssager kan også variere fra domstol til domstol. Eksempelvis har Østre Landsret og Københavns Byret meddelt, at domstolene vil give besked direkte til parter, advokater mv. om, hvorvidt retsmøder opretholdes eller udsættes i de sager med berammede retsmøder frem til den 27. marts 2020. Omvendt har Vestre Landsret meddelt, at der ikke sendes individuelle aflysninger ud i det enkelte sager.[4]

Vi anbefaler derfor, at man løbende holder øje med minretssag.dk og på domstolenes hjemmeside domstol.dk, hvis man skal møde i retten.

COVID-19 udbruddets betydning for igangværende voldgiftssager i Danmark

Voldgiftsager afgøres ikke ved offentlige institutioner, og er som sådan ikke påvirket af domstolenes nødberedskab. Ikke desto mindre har flere voldgiftsinstitutter valgt at tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til myndighedernes anvisninger.

Elektronisk sagsbehandling sikrer forsat behandling igangværende voldgiftssager, men hovedforhandlinger søges omberammet

Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har tilkendegivet, at nævnet i den kommende tid vil tage kontakt til voldgiftsretterne og sagernes parter med henblik på at aftale omberammelse af den mundtlige forhandling eller aftale eventuelle andre alternative foranstaltninger.[5] Den almindelige sagshåndtering vil fortsætte, da en stor del af arbejdet i Voldgiftsnævnet kan håndteres digitalt og fra hjemmearbejdspladser.

Ligeledes vil det danske Voldgiftsinstitut opretholde behandlingen af sagerne i perioden fra 13. marts til 27. marts på trods af, at personalet er hjemsendt. Herudover har Voldgiftsinstituttet meddelt, at man i samme periode modtager henvendelser via telefon og e-mail på sædvanlig vis, men at man som udgangspunkt har lukket for henvendelser ved personligt fremmøde.[6]

ICC Danmark har ligeledes valgt at følge myndighedernes anvisninger og meddelt, at alle mødeaktiviteter indstilles. ICC melder ikke noget konkret om, hvordan man forholder sig i forhold til den mundtlige forhandling af igangværende voldgiftssager i ICC regi. Vi forventer dog, at ICC også vil forsøge at opfordre voldgiftsretterne og sagens parter til at aftale en omberammelse. ICC vil dog ligesom de øvrige voldgiftsinstitutter fortsætte behandlingen af igangværende voldgiftssager.[7]

Vi oplever generelt, at voldgiftsretter følger myndighedernes anvisninger om at undgå forsamlinger og begrænse fysisk kontakt og aflyser såvel igangværende hovedforhandlinger som hovedforhandlinger, der er berammet i de kommende måneder. Navnlig i internationale voldgiftssager er det i flere tilfælde umuligt at gennemføre hovedforhandlinger i øjeblikket på grund af rejserestriktionerne, og vi oplever generelt, at det er meget vanskeligt at opnå enighed om at gennemføre hovedforhandlinger virtuelt.

Hos Gorrissen Federspiel bistår vi naturligvis gerne jeres virksomhed i de overvejelser, som måtte opstå.

 

Hold dig opdateret om nyheder relateret til COVID-19 via vores nyhedsservice
Tilmeld dig her

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt