Søg Close search

HjemStyresignal åbner mulighed for tilbagesøgning af variabel tinglysningsafgift

Styresignal åbner mulighed for tilbagesøgning af variabel tinglysningsafgift

9. februar 2023

Højesteret underkendte den 2. februar 2021 den hidtidige praksis, hvorefter interessentskaber ikke kan foretage tilførsel af aktiver med nedsat afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Et nyt styresignal fastlægger nu den ændring af praksis, der følger af dommen fra Højesteret, og giver samtidig adgang til genoptagelse.

Interessentskaber og kommanditselskaber, der under en omstrukturering har overdraget fast ejendom, kan nu have mulighed for at tilbagesøge den variable tingslysningsafgift afregnet tilbage til 1. maj 2013.

Ifølge tinglysningsafgiftsloven § 6 a er tinglysning af adkomstændringer ved selskabers fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver alene omfattet af den faste tinglysningsafgift på 1850 kr. (2023-niveau). Selskabers omstruktureringer omfattet heraf vil således være fritaget for den variable tinglysningsafgift på 0,6 % af ejerskiftesummen.

Efter hidtidig praksis har alene selskaber uden deltagere med personlig hæftelse været fritaget for den variable tinglysningsafgift. Det betød, at interessentskaber og kommanditselskaber var omfattet af både den faste og den variable tinglysningsafgift efter tinglysningsafgiftslovens § 4.

Ændring af praksis efter Højesteretsdom

I SKM2021.110.HR underkendte Højesteret denne praksis, og ændringen er nu inkorporeret af Skattestyrelsen i et nyt styresignal af 5. januar 2023 (”Styresignalet”).

I Styresignalet bliver det slået fast, at fritagelsen for den variable tinglysningsafgift nu gælder alle typer af juridiske enheder, der har retsevne efter de civilretlige regler, uanset deres skatte- og selskabsretlige kvalifikation.

Begrebet ”selskaber m.v.” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a omfatter således også interessentskaber og kommanditselskaber.

Fritagelse for den variable afgift afhænger derfor af, om de materielle betingelser for den pågældende omstrukturering er opfyldt. Eksempelvis angik dommen for Højesteret spørgsmålet om et interessentskabs “tilførsel af aktiver”. Det er en betingelse for denne type omstrukturering, at der sker overdragelse af en virksomhed eller en gren af en virksomhed. Denne betingelse var i det konkrete tilfælde opfyldt, da interessentskabets vederlag udelukkende bestod i aktier i det modtagende partnerselskab.

Med dommen er det derudover slået fast, at det ikke er en betingelse, at omstruktureringen skal kunne gennemføres efter fusionsskatteloven.

Genoptagelse og frister

Vedtagelsen af Styresignalet betyder, at den nye, lempede praksis finder anvendelse på fremtidige tinglysninger af adkomstændringer. Selskaber, der opfylder de materielle betingelser for den pågældende omstrukturering, kan således tinglyse adkomstændringer til fast ejendom med alene den faste tinglysningsafgift på 1850 kr. (2023-niveau).

Styresignalet giver mulighed for genoptagelse af afgiftsbetalinger på adkomstændringer til fast ejendom, hvor der i henhold til tidligere praksis med urette er betalt den variable tinglysningsafgift, da den juridiske enhed efter praksisændringen skulle have været fritaget herfor.

Ordinær genoptagelse kan ske senest tre år efter udløb af angivelsesfristen for tinglysningsafgiften. Der er derudover mulighed for ekstraordinær genoptagelse tilbage til afgiftsperioden for maj 2013. Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder fra offentliggørelsen af Styresignalet den 5. januar 2023.

Vi opfordrer derfor til at kontakte os, hvis I i perioden fra maj 2013 og frem har overdraget fast ejendom i forbindelse med en omstrukturering af et interessentskab eller kommanditselskab. I så fald bistår vi gerne med en vurdering af muligheden for genoptagelse af den betalte variable tinglysningsafgift.

Styresignalet af 5. januar 2023 kan findes her, og resumé af den bagvedliggende Højesteretsdom kan findes her. Sagen for Højesteret blev ført af advokat Jakob Krogsøe, partner ved Gorrissen Federspiel.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt