Søg Close search

HjemReviderede Anbefalinger for god Fondsledelse er sendt i høring

Reviderede Anbefalinger for god Fondsledelse er sendt i høring

4. marts 2020

Den 2. marts 2020 offentliggjorde Komiteen for god Fondsledelse et udkast til reviderede Anbefalinger for god Fondsledelse, som samme dato blev sendt i høring. Udkastet indeholder blandt andet en ny anbefaling, hvorefter bestyrelsen løbende skal forholde sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på både kortere og længere sigt.

Indledning

Komiteen for god Fondsledelse (”Komiteen”) har den 2. marts 2020 sendt et udkast til reviderede Anbefalinger for god Fondsledelse i høring med høringsfrist den 30. marts 2020. De nugældende anbefalinger blev vedtaget i december 2014, og Komiteen er af den opfattelse, at tiden nu er moden til en opdatering og justering af visse anbefalinger.

Med de reviderede anbefalinger lægges der vægt på fondenes eksterne kommunikation, strategidrøftelser, bestyrelsens uafhængighed og fondenes engagerede ejerskab.

Det forventes, at de reviderede anbefalinger træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, hvilket betyder, at fondene skal forholde sig til anbefalingerne i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for regnskabsåret 2020.

Ny anbefaling om fondens kapitalgrundlag

Det foreslås, at der indsættes en ny anbefaling 2.1.2 vedrørende fondens kapitalforvaltning. Det anbefales under dette punkt, at ”bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov, på kortere og længere sigt.”

Formålet med den nye anbefaling er at sikre fondens langsigtede levedygtighed og mulighed for til stadighed at opfylde sit formål.

Kommentaren uddyber, at bestyrelsen bør definere og løbende forholde sig til de overordnede principper, som bestyrelsen forvalter fondens kapital i henhold til. De overordnede principper bør ifølge kommentaren blandt andet vedrøre det forventede afkast, uddelinger, likviditetsbehov, uddelingspolitik og omkostninger. Herunder bør bestyrelsen forholde sig til fondens investeringer, tilladte aktivtyper, risikoprofil, risikospredning og kapitalberedskab i forhold til fondens virksomhed, samt overvågning og rapportering.

Fondens strategi

Den nugældende anbefaling 2.1.1 anbefaler, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik.

Det foreslås, at kommentaren til anbefalingen uddybes med en beskrivelse af, at såfremt den erhvervsdrivende fonds aktiviteter sker gennem et ejerskab af en eller flere virksomheder, bør strategien fastlægge, hvordan fonden i et engageret ejerskab af virksomhederne bedst understøtter fondens formål og virksomhedernes udvikling.

Herudover foreslås det indført i kommentaren, at strategien ligeledes bør omfatte bestyrelsens stillingtagen til uddelingsaktiviteterne. Bestyrelsen bør også overveje formålet med uddelingerne, samt hvilken værdi fonden ønsker, at uddelingerne tilfører modtagerne og samfundet i øvrigt.

Ekstern kommunikation

For at sikre åbenhed og gennemsigtighed anbefales det i den reviderede anbefaling 1.1, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation. Med revisionen foreslås kommentaren udvidet for at give øget vejledning om fondenes eksterne kommunikation.

Det fremgår blandt andet af forslaget, at det kan være relevant at vedtage og eventuelt offentliggøre en kommunikationspolitik, som indeholder overordnede holdninger, procedurer og værdier, som fonden kommunikerer efter.

Bestyrelsens sammensætning

Komiteen foreslår, at anbefaling 2.3.1 om bestyrelsens løbende vurdering af bestyrelsens kompetencer præciseres. Hvor det nu blot er en anbefaling, at bestyrelsen løbende foretager en vurdering og fastlæggelse af de kompetencer, bestyrelsen skal besidde, foreslås det nu, at bestyrelsen skal foretage denne vurdering mindst hvert andet år.

Det foreslås endvidere, at der indsættes et nyt punkt i de oplysninger, der efter anbefaling 2.3.4 skal gives om hvert bestyrelsesmedlem. Der skal herefter også oplyses om ”hvorvidt det pågældende bestyrelsesmedlem ejer aktier, optioner, warrants eller lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder”.

Bestyrelsens uafhængighed

Kommentaren til anbefaling 2.4.1 om bestyrelsens uafhængighed foreslås uddybet. Kommentarens nye afsnit beskriver, at det er væsentligt, at der blandt bestyrelsesmedlemmerne er en indbyrdes uafhængighed, da der i en erhvervsdrivende fond ikke afholdes generalforsamlinger, hvorigennem ejere kan udøve kontrol med bestyrelsen. Den indbyrdes uafhængighed skal sikre, at bestyrelsen i sin helhed kan føre en nødvendig selvkontrol og foretage en uvildig evaluering af nuværende og tidligere beslutninger.

Udpegningsperioden for bestyrelsesmedlemmer

I kommentaren til anbefaling 2.5.1 vedrørende bestyrelsens udpegningsperiode fremgår det nu, at udpegning af bestyrelsesmedlemmer kan ske ved selvsupplering, eller ved at en udpegningsberettiget uden for bestyrelsen udpeger et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Det foreslås også indsat i kommentaren, at der bør være en fornuftig balance mellem udskiftning og kontinuitet i bestyrelsen.

Ledelsens vederlag

Komiteen foreslår, at kommentaren til anbefaling 3.1.1 om ledelsens vederlag uddybes, således at det fremgår, hvad vederlaget omfatter, og det understreges, at vederlaget skal modsvare ansvaret og arbejdsindsatsen forbundet med bestyrelseshvervet.

Kommentaren indeholder også et nyt afsnit om, at det er bestyrelsens ansvar at sikre, at der er proportionalitet mellem direktionens arbejde og ansvar og det vederlag, direktionen modtager.

Øvrige ændringer

Udkastet til de reviderede Anbefalinger for god Fondsledelse indeholder derudover en række mindre ændringer og tilføjelser, som præciserer de eksisterende anbefalinger.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt