Søg Close search

HjemNyt om statsstøtteret | april-juni 2021

Nyt om statsstøtteret | april-juni 2021

12. juli 2021

Især som følge af covid-19 sker der en masse nyt på statsstøtteområdet. I dette nyhedsbrev kan du læse om udvalgte nyheder inden for statsstøtteretten fra april til juni 2021. Vi har fokuseret på afgørelsen fra Kommissionen om statsstøtte til danske minkavlere og visse følgeerhverv samt på domme fra Retten om Ryanairs klager over 1) støtte fra Portugal til TAP Air, 2) støtte fra Holland til KLM samt 3) støtte fra Tyskland til Condor.

Baggrund

EU-statsstøtte skal som udgangspunkt anmeldes til Kommissionen og af Kommissionen godkendes som forenelig med det indre marked, før støtten kan tildeles. Det gælder for støtte, der opfylder følgende betingelser:

  • Modtageren er en virksomhed/udøver en økonomisk aktivitet,
  • Støtten ydes med statsmidler og kan tilregnes staten,
  • Virksomheden tildeles en fordel,
  • Der er tale om selektiv støtte,
  • Støtten fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene, og
  • Der foreligger samhandelspåvirkning.

Covid-19 har medført udbetaling af enorme summer statsstøtte fra medlemslandene i EU til virksomheder udfordret af pandemiens følger.

Kommissionen har været hurtig til at godkende statsstøtte tildelt som følge af covid-19 som forenelig med det indre marked. Som vi har beskrevet i tidligere nyhedsbreve, udstedte Kommissionen hurtigt nogle midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende covid-19-udbrud, som medlemsstaterne kunne tilpasse støttetiltag efter for at opnå hurtig godkendelse fra Kommissionen. De midlertidige rammebestemmelser er blevet tilpasset flere gange og forlænget til udgangen af 2021.

Kommissionen har også godkendt statsstøtte uden for de midlertidige rammebestemmelser som forenelig med det indre marked efter TEUF artikel 107, stk. 2, litra b (støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder), artikel 107, stk. 3, litra b (støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi), og artikel 107, stk. 3, litra c (støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse).

Inden for Danmarks grænser har Kommissionen for nylig truffet afgørelse i relation til statsstøtte og foranstaltninger vedtaget i forbindelse med covid-19-pandemien, da Kommissionen godkendte en støtteordning på 12,9 mia. kr. til brug for minkavlere og tilknyttede virksomheder.

Kommissionen har derudover blandt andet godkendt en del statsstøtte til flyselskaber, som har været hårdt ramt af covid-19-udbruddet. Det har medført en række klager over Kommissionsafgørelser. I nyhedsbrevet af 28. april 2021 behandlede vi Rettens domme i sager indledt af Ryanair som følge af statsstøtte fra Sverige til visse luftfartsselskaber, statsstøtte fra Danmark og Sverige til SAS samt statsstøtte fra Finland til Finnair. Retten frifandt Kommissionen i disse sager.

Retten har nu i tre andre sager givet Ryanair medhold og dermed annulleret Kommissionens afgørelser, men har samtidig suspenderet virkningen af annullationen af Kommissionens afgørelser, indtil Kommissionen træffer nye afgørelser. Det drejer sig om sager indledt af Ryanair, der vedrører statsstøtte fra Portugal til TAP Air, fra Holland til KLM og fra Tyskland til Condor. Suspensionsvirkningen i disse sager er usædvanlig og er et ekstraordinært tiltag anvendt under hensyntagen til de skadelige virkninger af de forstyrrelser, som covid-19-pandemien har forårsaget for beflyvningen af og økonomien i de pågældende medlemsstater, samt til betydningen af luftfartsselskabernes beflyvning af medlemsstaterne og medlemsstaternes økonomi. Der er derudover taget hensyn til, at annullationerne skyldes Kommissionens utilstrækkelige begrundelser og ikke materielle fejl.

Kommissionens afgørelse af 7. april 2021 om godkendelse af dansk statsstøtte til minkavlere og tilknyttede virksomheder

Den 7. april 2021 godkendte Kommissionen en dansk støtteordning på 12,9 mia. kr. til alle danske minkavlere og visse tilknyttede virksomheder (”følgeerhverv”) i forbindelse med covid-19-udbruddet.

Som følge af opdagelsen af flere muterede varianter af covid-19 i mink i november 2020 besluttede de danske myndigheder som bekendt, at alle mink skulle aflives, og at det skulle forbydes at holde mink indtil 2022. Støtteordningen skal kompensere alle minkavlerne og visse følgeerhverv for de betydelige økonomiske konsekvenser, som de ekstraordinære foranstaltninger medførte.

Støtteordningen består af to dele: en foranstaltning, som har til formål at kompensere minkavlere for det midlertidige forbud mod at holde mink, og en foranstaltning, som har til formål at støtte minkavlere og visse følgeerhverv, som er villige til at afgive deres produktionskapacitet til staten.

De tilknyttede følgeerhverv, der er berettigede til at modtage støtten, er virksomheder, der i vidt omfang er afhængige af minkproduktion. Det kan således være specialiserede fodercentraler og leverandører af foder, pelserier, minkauktionshuset Kopenhagen Fur osv.

Kommissionen vurderede foranstaltningerne efter henholdsvis TEUF artikel 107, stk. 2, litra b, om statsstøtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder, og TEUF artikel 107, stk. 3, litra b, om statsstøtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi.

Kommissionen fandt, at de pågældende foranstaltninger var forenelige med det indre marked, blandt andet da covid-19-udbruddet udgør en usædvanlig begivenhed som omhandlet i TEUF artikel 107, stk. 2, litra b, og har medført en alvorlig forstyrrelse af Danmarks økonomi som omhandlet i TEUF artikel 107, stk. 3, litra b.

Rettens dom af 19. maj 2021 i sag T-465/20 om Ryanairs klage over statsstøtte fra Portugal til TAP Air

Portugal anmeldte den 9. juni 2020 en støtteforanstaltning i form af et statslån og en statsgaranti til brug for luftfartsselskabet TAP Air. Den 10. juni 2020 godkendte Kommissionen støtteforanstaltningen. Kommissionen fastlog, at støtteforanstaltningen udgjorde statsstøtte efter TEUF artikel 107, stk. 1, men vurderede, at ordningen var forenelig med det indre marked ifølge TEUF artikel 107, stk. 3, litra c, om støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner og ifølge rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder.

Luftfartsselskabet Ryanair anlagde sag med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse. Ryanair havde til støtte for sin påstand fremsat fem anbringender, hvoraf alene det femte anbringende blev behandlet af Retten. Det femte anbringende vedrørte Kommissionens tilsidesættelse af begrundelsespligten som omhandlet i TEUF artikel 296.

Rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder, punkt 22, fastsætter betingelserne for, at redningsstøtte, som er blevet indrømmet et selskab, der indgår i en koncern, kan anses for at være forenelig med det indre marked. Retten fandt, at Kommissionens afgørelse ikke indeholdt en tilstrækkelig begrundelse, da den ikke indeholdt grundene til, at Kommissionen fandt, at der ikke forelå alvorlige vanskeligheder for bedømmelsen af, om den pågældende støtte var forenelig med det indre marked.

Den utilstrækkelige begrundelse medførte en annullation af Kommissionens afgørelse. Det var således ikke nødvendigt for Retten at tage stilling til de øvrige anbringender fremført af Ryanair.

Retten valgte dog at suspendere annullationsvirkningen af Kommissionens afgørelse under henvisning til retspraksis om, at Unionens retsinstanser, når tvingende retssikkerhedsmæssige hensyn begrunder det, i medfør af TEUF artikel 264, stk. 2, har et skøn med hensyn til i hver enkelt, konkret sag at afgøre, hvilke af den berørte retsakts virkninger der skal betragtes som bestående.

Retten fandt i sagen, at der forelå tvingende retssikkerhedsmæssige hensyn, som begrundede en tidsmæssig begrænsning af virkningerne af annullationen af den anfægtede afgørelse. Da anvendelsen af den omhandlede støtteforanstaltning indgik i en stadig igangværende procedure, som bestod af flere forskellige successive faser, ville anfægtelsen af modtagelsen af de pengebeløb, som var fastsat ved den omhandlede støtteforanstaltning, på nuværende tidspunkt have særligt skadelige konsekvenser for samtlige interesser af såvel offentlig som privat karakter. Der skulle nærmere bestemt tages hensyn til de skadelige virkninger af de forstyrrelser, som covid-19-pandemien har forårsaget for beflyvningen af og økonomien i Portugal, samt til betydningen af TAP Air’s beflyvning af Portugal og Portugals økonomi. Retten bemærkede også, at den konstaterede ulovlighed var en manglende begrundelse og ikke en materiel fejl. Disse omstændigheder kunne ifølge Retten begrunde den ekstraordinære begrænsning af de tidsmæssige virkninger af annullationen af den anfægtede afgørelse.

Retsvirkningerne af annullationen af Kommissionens afgørelse blev af Retten suspenderet, indtil Kommissionen vedtager en ny afgørelse. Under hensyn til den hastighed, hvormed Kommissionen handlede fra forhåndsanmeldelsen og anmeldelsen af den omhandlede foranstaltning, suspenderedes virkningerne i en periode på højst to måneder fra datoen for afsigelsen af Rettens dom i tilfælde af, at Kommissionen beslutter at vedtage denne nye afgørelse med hjemmel i TEUF artikel 108, stk. 3, og en yderligere rimelig periode, hvis Kommissionen beslutter at indlede den i TEUF artikel 108, stk. 2, omhandlede formelle undersøgelsesprocedure.

Rettens dom af 19. maj 2021 i sag T-643/20 om Ryanairs klage over statsstøtte fra Holland til KLM

Holland anmeldte den 26. juni 2020 en støtteforanstaltning i form af et statslån og en statsgaranti til brug for luftfartsselskabet KLM. Kommissionen vedtog den 13. juli 2020 afgørelse om godkendelse af statsstøtte tildelt KLM. Kommissionen fastlog, at støtteforanstaltningen udgjorde statsstøtte efter TEUF artikel 107, stk. 1, men vurderede, at ordningen var forenelig med det indre marked ifølge TEUF artikel 107, stk. 3, litra b, om afhjælpning af en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi.

Luftfartsselskabet Ryanair anlagde ligesom i sag T-465/20 sag med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse. Ligeledes fremsatte Ryanair fem anbringender, hvoraf alene det femte anbringende om tilsidesættelse af begrundelsespligten blev behandlet af Retten. Retten afsagde ligesom i sag T-465/20 dom om annullation af Kommissionens afgørelse på baggrund af kommissionsafgørelsens utilstrækkelige begrundelse.

Retsvirkningerne af annullationen af Kommissionens afgørelse blev også her af Retten suspenderet, indtil Kommissionen vedtager en ny afgørelse. Under hensyn til den hastighed, hvormed Kommissionen handlede fra forhåndsanmeldelsen og anmeldelsen af den omhandlede foranstaltning, suspenderedes virkningerne også her i en periode på højst to måneder fra datoen for afsigelsen af Rettens dom i tilfælde af, at Kommissionen beslutter at vedtage denne nye afgørelse med hjemmel i TEUF artikel 108, stk. 3, og en yderligere rimelig periode, hvis Kommissionen beslutter at indlede den i TEUF artikel 108, stk. 2, omhandlede formelle undersøgelsesprocedure.

Rettens dom af 9. juni 2021 i sag T-665/20 om Ryanairs klage over statsstøtte fra Tyskland til Condor

Tyskland anmeldte den 24. april 2020 en støtteforanstaltning i form af to lån med rentetilskud til brug for luftfartsselskabet Condor. Kommissionen vedtog den 26. april 2020 en afgørelse om godkendelse af statsstøtte tildelt Condor. Kommissionen fastlog, at støtteforanstaltningen udgjorde statsstøtte efter TEUF artikel 107, stk. 1, men vurderede, at ordningen var forenelig med det indre marked ifølge TEUF artikel 107, stk. 2, litra b, om støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder.

Luftfartsselskabet Ryanair anlagde ligesom i sag T-465/20 og sag T-643/20 sag med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse. Ryanair fremsatte fire anbringender, hvoraf alene det fjerde anbringende om tilsidesættelse af begrundelsespligten blev behandlet af Retten. Retten afsagde som i de øvrige sager T-465/20 og T-643/20 dom om annullation af Kommissionens afgørelse på baggrund af kommissionsafgørelsens utilstrækkelige begrundelse.

Retsvirkningerne af annullationen af Kommissionens afgørelse blev også her suspenderet, indtil Kommissionen vedtager en ny afgørelse. Under hensyn til den hastighed, hvormed Kommissionen handlede fra forhåndsanmeldelsen og anmeldelsen af den omhandlede foranstaltning, suspenderedes virkningerne i en periode på højst to måneder fra datoen for afsigelsen af Rettens dom i tilfælde af, at Kommissionen beslutter at vedtage denne nye afgørelse med hjemmel i TEUF artikel 108, stk. 3, og en yderligere rimelig periode, hvis Kommissionen beslutter at indlede den i TEUF artikel 108, stk. 2, omhandlede formelle undersøgelsesprocedure.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt