Søg Close search

HjemNye retningslinjer for intern viden for kreditinstitutter

Nye retningslinjer for intern viden for kreditinstitutter

19. januar 2022

ESMA har offentliggjort reviderede MAR-retningslinjer om udsættelse af offentliggørelse af intern viden, der berører (i) hvordan indfrielse mv. af aktiekapital, hybrid kernekapital (AT1-kapital) og supplerende kapital (Tier 2-kapital) skal behandles i lyset af reglerne om offentliggørelse af intern viden og (ii) i hvilket omfang et fastsat individuelt solvenskrav eller vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag udgør intern viden.

Intern viden og markedsmisbrugsforordningen

Markedsmisbrugsforordningen (forordning 596/2014) (MAR) fastsætter blandt andet regler for behandling og håndtering af intern viden i forhold til værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Nasdaq Copenhagen) eller en multilateral handelsfacilitet (f.eks. First North). Dette nyhedsbrev vedrører nye retningslinjer om intern viden for kreditinstitutter og er således alene relevant for penge- og realkreditinstitutter, der har aktier eller andre kapitalgrundlagsinstrumenter, hybrid kernekapital (AT1-kapital) og supplerende kapital (Tier 2-kapital) optaget til handel.

ESMA har i deres Final Report af 5. januar 2022 fastlagt, hvornår (i) kreditinstitutters indfrielse mv. af kapitalgrundlagsinstrumenter og (ii) Finanstilsynets fastsættelse af et individuelt solvenskrav og vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag for kreditinstituttet udgør intern viden og hvornår det vil være i kreditinstituttets legitime interesse at udsætte offentliggørelse deraf.

De nye retningslinjer foreslås indarbejdet i ESMA’s MAR-retningslinjer om udsættelse af offentliggørelsen af intern viden og vil finde anvendelse fra to måneder efter offentliggørelse af oversættelsen til hver af de officielle sprog i EU, og må derfor forventes at finde anvendelse inden sommer. De enkelte kompetente nationale myndigheder vil inden for samme frist skulle meddele ESMA om deres anvendelse af de reviderede retningslinjer i forhold til den almindelige ”comply or explain”-model.

Indfrielse mv. af kapitalgrundlagsinstrumenter

Artikel 77 i kapitalkravsforordningen (forordning 575/2013) (CRR) og delegeret forordning 241/2014[1] fastsætter de nærmere regler for, hvornår kreditinstitutter må (i) reducere, indfri eller genkøbe egentlige kernekapitalinstrumenter (aktiekapital) og (ii) opkræve, indfri, tilbagebetale eller genkøbe hybride kernekapitalinstrumenter (AT1-kapital) eller supplerende kapitalinstrumenter (Tier 2-kapital) før det kontraktlige udløbstidspunkt. En grundlæggende betingelse er, at Finanstilsynet skal have givet forudgående tilladelse. Tilladelsen opnås ved at kreditinstituttet fremsender en ansøgning herom til Finanstilsynet.

ESMA bemærker, at information om indfrielse mv. af et kapitalgrundlagsinstrument kan udgøre intern viden uden dog at kvalificere dette nærmere. ESMA omtaler ikke om den situation, at kreditinstituttet vælger ikke at indfri det relevante kapitalgrundlagsinstrument ved første indfrielsesmulighed, udgør intern viden. Hvorvidt indfrielse mv. eller beslutning om ikke at indfri mv. kapitalgrundlagsinstrumentet på første indfrielsesdato vil udgøre intern viden, vil således skulle fastslås ud fra en almindelig MAR-vurdering – det vil sige hvorvidt det udgør specifik, ikke-offentliggjort viden, som mærkbart ville kunne påvirke kursen, jf. MAR artikel 7(1).

Hvis den relevante indfrielse mv. udgør intern viden, fastslår ESMA, at hvor kreditinstituttet har truffet beslutning om at indfri mv. en kapitalgrundlagspost, men endnu ikke har fået tilladelse hertil fra Finanstilsynet, vil det være i kreditinstituttets legitime interesse at udsætte offentliggørelsen indtil kreditinstituttet har modtaget Finanstilsynets endelige tilladelse.

Individuelt solvenskrav og vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag

EBA’s retningslinjer for fælles procedurer og metoder for tilsyns- og evalueringsprocessen (SREP) indeholder bl.a. retningslinjer for Finanstilsynets fastsættelse af et individuelt solvenskrav (refereret til i SREP-retningslinjerne som ”Søjle 2-krav (P2R)” eller ”krav om supplerende kapitalgrundlag”) og et vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag. Yderligere regler for fastsættelse af det individuelle solvenskrav findes i lov om finansiel virksomhed (FIL) og tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, der bl.a. også fastsætter krav om offentliggørelse af et individuelt solvenskrav.

Reglerne om det vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag findes i FIL § 124a, der trådte i kraft den 28. december 2020. Det vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag meddeles af Finanstilsynet til det enkelte kreditinstitut. Der gælder ikke noget krav om, at det fastsatte vejledende niveau af yderlige kapitalgrundlag skal offentliggøres af hverken Finanstilsynet eller kreditinstituttet.

De reviderede retningslinjer bestemmer, at et fastsat individuelt solvenskrav som udgangspunkt skal betragtes som intern viden i henhold til MAR. For så vidt angår det vejledende niveau om yderligere kapitalgrundlag vil det udgøre intern viden i henhold til MAR, hvor:

  • forskellen mellem det fastsatte niveau af yderligere kapitalgrundlag og kreditinstituttets kapitalgrundlag ikke er af mindre karakter, og hvor det fastsatte niveau af yderligere kapitalgrundlag formentlig vil medføre en væsentlig reaktion fra kreditinstituttet, eller
  • det fastsatte niveau af yderligere kapitalgrundlag ikke afspejler markedets forventninger, og derfor kan påvirke kursen på det/de relevante kapitalgrundlagsposter.

De reviderede retningslinjer bestemmer, at hvor kreditinstituttet har modtaget et udkast til afgørelse om et forhold omfattet af SREP-processen, f.eks. et individuelt solvenskrav eller vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag, som udgør intern viden, vil det være i kreditinstituttets legitime interesse at udsætte offentliggørelse af en sådan afgørelse, indtil den er endelig.

Kreditinsitutter omfattet af reglerne i MAR bør overveje om deres interne processer i forhold til overholdelse af forpligtelserne under MAR er i overensstemmelse med ESMA’s nye retningslinjer. Gorrissen Federspiel har indgående kendskab til og praktisk erfaring med håndtering og behandling af intern viden i henhold til MAR, herunder særligt i forhold til kreditinstituttets kapialgrundlagsinstrumenter.


 

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt