Søg Close search

HjemKontrolbesøg hos eksportører – overholdelse af regler om eksportkontrol og EU sanktioner

Kontrolbesøg hos eksportører – overholdelse af regler om eksportkontrol og EU sanktioner

26. november 2020

Folketinget har i dag vedtaget en lov, der giver Erhvervsstyrelsen beføjelse til at gennemføre kontrolbesøg uden forudgående varsel, for at påse overholdelse af EU sanktioner og eksport kontrol hos danske eksportører, samt mæglere og transportører, der har grænseoverskridende aktiviteter. Erhvervsstyrelsen får også ret til at kræve alle nødvendige oplysninger, herunder kunderegistre og ordrer, til brug for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn fra virksomhederne. Dette nyhedsbrev fokuserer på de praktiske tiltag, som danske virksomheder bør implementere som en konsekvens af vedtagelsen af loven.

Den 7 . oktober 2020 fremsatte Erhvervsminsteren forslag til Lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v[1], som i dag er blevet endeligt vedtaget (”Loven”). Formålet er at styrke Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn med virksomheder, der har aktiviteter omfattet af dual-use eksportkontrolregelsættet eller af EU sanktionsreglerne.

Lovens anvendelsesområde og indhold

Loven gælder for danske eksportører samt mæglere og transportører, der har grænseoverskridende aktiviteter. Det er ikke en betingelse, at virksomheden tidligere har været i kontakt med Erhvervsstyrelsen i eksport kontrol-regi i forbindelse med eksporttilladelser eller på anden vis.

Loven træder i kraft allerede den 1. januar 2021. Erhvervsstyrelsen vil få følgende tilsyns- og kontrolbeføjelser:

  • ret til mod behørig legitimation og uden retskendelse til enhver tid at få adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler til brug for styrelsens tilsyns- og kontrolopgaver. Sådanne kontrolbesøg kan ske med og uden forudgående varsel, og
  • ret til at kræve alle nødvendige oplysninger, herunder handelsdokumenter, kunderegistre, varefortegnelser m.v., til brug for styrelsens tilsyns- og kontrolopgaver.

Adgang til kontrolbesøg

Det forventes, at der vil blive foretaget omkring 10 årlige kontrolbesøg.

Tilsyns- og kontrolindsatsen er foreslået planlagt ud fra en risikobaseret og temabaseret tilgang, således at udvælgelsen af virksomheder til tilsyn og kontrol vil ske ud fra en vurdering af eksempelvis de produkter, som virksomheden producerer, samt hvilken type virksomhed, der er tale om, sammenholdt med det aktuelle trusselsbillede, sandsynlighed for omgåelse af reglerne, størst effekt af tilsyns- og kontrolindsatsen m.v.

Kontrollen vil som udgangspunkt bestå i en stikprøvebaseret kontrol og har til formål at kontrollere overholdelse af Bemyndigelsesloven[2], Udførselsbekendtgørelsen[3], Dual-use Forordningen[4] samt EU sanktioner. Uanmeldte kontrolbesøg foreslås som udgangspunkt kun anvendt, såfremt Erhvervsstyrelsen vurderer, at formålet med kontrolbesøget ellers vil være forspildt.

Adgang til information

Loven giver Erhvervsstyrelsen ret til at kræve alle oplysninger, herunder handelsdokumenter, kunderegistre, varefortegnelser m.v., til brug for styrelsens tilsyn- og kontrolopgaver.

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget har Erhvervsministeren oplyst, at det på dual-use området vil være relevant for Erhvervsstyrelsen at få indblik i de registre og fortegnelser, som eksportøren er forpligtet til at føre efter artikel 20 i Dual-use Forordningen. Dette kan eksempelvis være fakturaer, ladningsmanifester og andre transport- og forsendelsesdokumenter. Disse dokumenter skal indeholde oplysninger, der er tilstrækkelige til at gøre det muligt at identificere produkter med dobbelt anvendelse gennem en beskrivelse af produkterne og gennem mængden af produkter, samt oplysninger om eksportørens og modtagerens navn og adresse. Erhvervsministeren har tillige oplyst, at den endelige anvendelse og slutbrugeren af et dual-use produkt skal være angivet i eksportørens fortegnelser, når de kendes.

På EU-sanktionsområdet vil det være relevant for Erhvervsstyrelsen at kende de lande, som virksomheden handler eller i øvrigt interagerer med, for at kunne identificere hvilke sanktioner, der potentielt kan finde anvendelse. Først herefter kan Erhvervsstyrelsen fastslå hvilke oplysninger, der kan være relevante for tilsynet og kontrollen.

De berørte virksomheder vil med Loven blive forpligtet til at yde Erhvervsstyrelsen den fornødne bistand til tilsyns- og kontrolopgavernes effektive gennemførelse. Dette indebærer en forpligtelse til at udlevere relevante oplysninger, give adgang til erhvervsmæssige lokaler og transportmidler samt bistå ved kontrolbesøg m.v. Hvis ikke dette efterleves, vil virksomheden kunne straffes med bøde.

Praktiske foranstaltninger

Det er vigtigt, at eksportører, mæglere og transportører forbereder sig på et eventuelt kontrolbesøg, idet Loven indeholder en pligt for de omfattede virksomheder til at yde Erhvervsstyrelsen den fornødne bistand til tilsyns- og kontrolopgavernes effektive gennemførelse. Som en konsekvens af Loven bør eksportører, mæglere og transportører derfor blandt andet

  • indføre interne retningslinjer med vejledning om, hvordan virksomheden skal agere ved anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg fra Erhvervsstyrelsen,
  • gennemgå virksomhedens systemer og arkiver for at sikre, at virksomheden er i stand til med kort varsel at give Erhvervsstyrelsen adgang til de oplysninger og systemer, som Erhvervsstyrelsen i henhold til Loven vil kunne kræve adgang til i forbindelse med kontrolbesøg,
  • sikre at virksomheden opbevarer fakturaer, ladningsmanifester og andre transport- og forsendelsesdokumenter i en form, så virksomheden er i stand til at udlevere disse dokumenter til Erhvervsstyrelsen,
  • sikre at virksomheden har registret nødvendige oplysninger om kunder, slutbrugere og produkter, og
  • sikre at virksomheden er i besiddelse af en opdateret oversigt over hvilke lande, virksomheden handler og interagerer med.

Eftersom loven træder i kraft den 1. januar 2021, bør danske eksportører, mæglere og transportører allerede nu tage skridt til at sikre overholdelse af de nye regler.

 

[2] Lov om anvendelsen af visse den Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv. (”Bemyndigelsesloven”).

[3] Bekendtgørelse nr. 712 af 5. juli 2019 om kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse og kontrol med ydelse af teknisk bistand (”Udførselsbekendtgørelsen”).

[4] EU forordning nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (”Dual-use Forordningen”).

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt