Søg Close search

HjemKan NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter være grønne?

Kan NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter være grønne?

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har offentliggjort en opdatering til deres monitoreringsrapport om kreditinstitutters AT1-instrumenter. Rapporten indeholder også et nyt afsnit med EBA’s overvejelser om hvorvidt NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter kan udstedes som ESG-obligationer – f.eks. som grønne obligationer.
3. august 2021

EBA’s AT1/ESG rapport

Den 24. juni 2021 offentliggjorde Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) en opdatering til deres monitoreringsrapport om kreditinstitutters AT1-instrumenter (”EBA AT1/ESG rapporten”). EBA AT1/ESG rapporten indeholder, som noget nyt, et afsnit om EBA’s overvejelser om, hvorvidt kreditinstitutters kapitalgrundlagsinstrumenter (AT1 eller hybrid kernekapital og Tier 2 eller supplerende kapital) og NEP-instrumenter (nedskrivningsegnede forpligtelser og efterstillede nedskrivningsegnede instrumenter) kan udstedes som ESG-obligationer. ”ESG” dækker over begreberne environmental (miljø), social (sociale forhold) og governance (selskabsledelse).

EBA AT1/ESG rapporten indeholder også en opdatering til EBA’s monitorering af AT1-instrumenter, der blev offentliggjort første gang i oktober 2014, og som senest blev opdateret i juli 2018. I oktober 2020 offentliggjorde EBA også en monitoreringsrapport vedrørende NEP-instrumenter, hvor det blev varslet at EBA ville komme med sine overvejelser om, hvorvidt NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter kan udstedes som ESG-obligationer, som altså sker ved udgivelsen af EBA AT1/ESG rapporten.

Nyhedsbrevet giver først en kort introduktion til udstedelse af NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter som ESG-obligationer, hvorefter nyhedsbrevet behandler EBA AT1/ESG rapportens vurdering af hvorvidt NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter samtidig kan være ESG-obligationer. Til slut behandler nyhedsbrevet de opdaterede anbefalinger til vilkårene for AT1-instrumenter.

Udstedelse af NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter som ESG-obligationer

ESG-obligationer dækker over betegnelsen, at obligationen udstedes med et ESG-mærkat, f.eks. at obligationerne er ”grønne” (såkaldt ”green bonds”). ESG-obligationen kan enten udstedes i forhold til en ”use-of-proceeds”-model, hvor provenuet fra ESG-obligationen skal anvendes til at finansiere aktiver med environmental (miljø), social (sociale forhold) og governance (selskabsledelse) for øje eller være såkaldt ”sustainability linked”, hvor udstederen skal opfylde en række fastsatte kriterier (”key performance indicators” eller ”KPI’s”) i forhold til environmental (miljø), social (sociale forhold) og governance (selskabsledelse) for at opnå at få gunstigere vilkår på obligationen, f.eks. i form af en lavere rentemargin. ESG-obligationerne vil blive udstedt i henhold til retningslinjer og principper, f.eks. ICMA’s Green Bond Principles ofte kombineret med et såkaldt ”green bond framework” og tredjepartscertificering. Der findes foreløbigt ingen selvstændige principper eller retningslinjer for NEP- eller kapitalgrundlagsinstrumenter, der udstedes som ESG-obligationer. Derfor vil de samme principper og retningslinjer, der gælder for almindelige virksomheders udstedelse af ESG-obligationer, skulle følges af kreditinstitutter, der overvejer at udstede NEP- og/eller kapitalgrundlagsinstrumenter som ESG-obligationer.

Kreditinstitutter kan udstede NEP- eller kapitalgrundlagsinstrumenter som ESG-obligationer ved indarbejdelse i kreditinstituttets EMTN-program eller ved enkeltudstedelser.

Kan NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter være grønne?

Danske kreditinstitutter skal opfylde en række kapitalkrav, herunder krav om nedskrivningsegnede passiver for pengeinstitutter og gældsbufferkrav for realkreditinstitutter. Vilkårene for de kapitalinstrumenter, der anvendes til at opfylde disse kapitalkrav, skal overholde en række kriterier for at kunne anvendes til opfyldelse heraf. Det gælder bl.a. i forhold til rentefastsættelse, tabsabsorberingsevne, rangering i kreditorhierarkiet, misligholdelsesbeføjelser, løbetid og indfrielse.

EBA behandler i afsnit 4 i EBA AT1/ESG rapporten, hvorvidt de retningslinjer og principper (og markedspraksis), der gælder for ESG-obligationer er forenelige med de kriterier som NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter skal opfylde for at kunne anvendes til opfyldelse af kreditinstituttets kapitalkrav.

EBA omtaler en række punkter som værende særligt relevante i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt kriterierne for anerkendelse som NEP- eller kapitalgrundlagsinstrument er forenelige med at udstede sådanne instrumenter som ESG-obligationer. Henvisningen til ”ESG-instrumenter” i skemaet nedenfor omfatter NEP- eller kapitalgrundlagsinstrumenter udstedt som ESG-obligationer.

Rangering, tabsabsorberingsevne og anvendelse af provenu ESG-instrumenterne er underlagt samme regler som ”almindelige” NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter i forhold til rangering og tabsabsorberingsevne, herunder annullering af rentebetalinger for AT1-instrumenter. Dette bør gøres klart for investorerne, herunder i vilkårene, således det sikres, at ESG-instrumenterne har samme rangering og tabsabsorberingsevne som NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter. Dette bør bl.a. ske ved, at vilkårene eksplicit angiver, at ESG-instrumenterne dækker alle tab i kreditinstituttet – og at ESG-instrumentets tabsabsorberingsevne således ikke begrænses til at dække tab på ESG aktiver. I tillæg må vilkårene for ESG-instrumentet ikke forpligte kreditinstituttet til kun at anvende midlerne fra ESG-instrumentet til ESG aktiver.
Misligholdelsesbeføjelser De regler, der gælder for udøvelse af misligholdelsesbeføjelser for NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter skal også overholdes og efterleves for ESG-instrumenter. EBA anbefaler, at det eksplicit skrives ind i vilkårene for ESG-instrumenter, at manglende efterlevelse af ESG-mål, manglende allokering af provenuet fra ESG-instrumentet til ESG aktiver, underpræstation fra ESG aktiverne eller aktiviteterne eller kreditinstituttets manglende opnåelse af en ESG-certificering ikke udgør misligholdelse eller giver obligationsejeren misligholdelsesbeføjelser.
Mismatch (løbetid og allokering) EBA anbefaler, at det gøres klart for investorerne, at der kan opstå et såkaldt ”mismatch” mellem ESG-instrumenterne og ESG-aktiverne. Et sådan mismatch kan f.eks. ses i forhold til løbetiden for ESG-instrumenterne, der kan være længere end levetiden for ESG-aktiverne. Samtidig kan det både ved udstedelse og undervejs i løbetiden for ESG-instrumenterne vise sig vanskeligt at allokere nok ESG-aktiver til provenuet for ESG-instrumenterne. EBA anbefaler, at det skrives specifikt ind i vilkårene, at ethvert sådan mismatch ikke udgør misligholdelse af ESG-instrumenterne og ikke indeholder en forpligtelse for kreditinstituttet til at indfri ESG-instrumenterne.
Rente og hovedstol EBA anser det som god praksis, at vilkårene for ESG-instrumentet indeholder et specifikt vilkår om, at betalinger (rente og hovedstol) på ESG-instrumentet ikke afhænger af ESG-aktivernes udvikling eller resultater (over- eller underpræstation). Dette er modsat ”almindelige” ESG-obligationer udstedt af virksomheder, hvor dette er en af hovedbevæggrundene for netop at udstede ESG-obligationer. Et sådan vilkår, at renten sættes op ved manglende overholdelse af fastsatte ESG-mål, vil dog være i strid med forbuddet mod incitamenter til indfrielse for både NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter.
Sustainability linked ESG-instrumenter EBA vil fortsætte med at overvåge området for ESG-instrumenter udstedt som sustainability linked bonds med KPI’s og hvorvidt det vil være foreneligt med de kriterier, der gælder for NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter. Til dato har der endnu ikke være nogen udstedelser af NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter som sustainability linked.

 

EBA AT1/ESG rapporten begrænser ikke kreditinstitutters mulighed for at udstede NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter som ESG-obligationer. Tværtimod findes der nu en egentlig vejledning på området, der vil lette de overvejelser som kreditinstitutter bør foretage førend de udsteder NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter som ESG-obligationer. De kreditinstitutter, der allerede nu har mulighed for at udstede grønne obligationer under deres EMTN-programmer bør overveje om vilkårene i deres EMTN-program for udstedelse af grønne obligationer i tilstrækkelig grad indarbejder de anbefalinger som EBA kommer med i EBA AT1/ESG rapporten.

Gorrissen Federspiel har indgående kendskab til de kriterier og det regelsæt, der gælder for udstedelse af NEP- og kapitalgrundlagsinstrumenter og de retningslinjer og vejledninger, der gælder for ESG-obligationer og de processer, der skal iagttages og igangsættes forud for udstedelse af ESG-obligationer.

EBA’s retningslinjer og anbefalinger for AT1-instrumenter

Det andet hovedfokus for EBA AT1/ESG rapporten er en opdatering af EBA’s retningslinjer og anbefalinger i forhold til vilkårene for AT1-instrumenter. EBA’s retningslinjer og anbefalinger for AT1-instrumenter er mest af alt opdateringer og præciseringer i forhold til de allerede gældende retningslinjer og anbefalinger. Det er dog værd at notere, at de opdaterede retningslinjer og anbefalinger bemærker følgende.

Der er umiddelbart intet til hindrer for at vilkårene indeholder en mulighed for at indfri AT1-instrumentet (eller Tier 2-instrumentet) på enhver dag fem år efter udstedelsesdatoen. Dog må indfrielsen først ske efter den kompetente myndighedes godkendelse – og en sådan kontinuerlig indfrielsesmulighed udgør ikke ”særlige omstændigheder”, der kan godtgøre, at der gives en kortete frist for den kompetente myndigheds godkendelse til indfrielsen i henhold til artikel 31 i Forordning 241/2014.

EBA anbefaler, at restriktionen i forhold til obligationsejernes anvendelse af modregning og netting (slutafregning) skrives direkte ind i vilkårene. EBA bemærker endvidere, at de vil monitorere brugen af begrænsninger i forhold til restriktionen mod modregning og netting f.eks. ved henvisninger til, at restriktionen mod modregning og netting er med forbehold for ”applicable national law”.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt