Søg Close search

HjemGenerationsskifte: Nye regler om overdragelse af kapitalandele til en erhvervsdrivende fond

Generationsskifte: Nye regler om overdragelse af kapitalandele til en erhvervsdrivende fond

12. januar 2021

Med virkning pr. den 1. januar 2021 kan fysiske personer overdrage kapitalandele i et selskab, der driver aktiv virksomhed, til en erhvervsdrivende fond uden, at der sker avancebeskatning af personen (dvs. med skattemæssig succession). Avanceskatten afsættes som en særlig stifterskat i fonden, der så skal afregne skatten eksempelvis ved modtagelse af udbytte. En række betingelser skal opfyldes, og der må eksempelvis ikke ske begunstigelse af stifterens familie.

Med ønsket om at styrke virksomhedsejeres muligheder for at gennemføre et smidigt generationsskifte af deres virksomhed, vedtog regeringen den 3. december 2020 nye regler. Formålet med de nye regler er at gøre overdragelse til erhvervsdrivende fonde til et alternativ til andre modeller for generationsskifte.

Indholdet af lovændringen

Lovændringen indebærer, at det er muligt ved arv eller gave at overdrage kapitalandele i selskaber til en erhvervsdrivende fond uden, at der forfalder skatter eller afgifter på overdragelsestidspunktet, som overdrageren skal betale. Beskatningen overføres i stedet til fonden som en særlig stifterskat, og stifterskatten skal først betales af fonden, når fonden eksempelvis modtager udbytte fra selskabet eller sælger kapitalandelene i selskabet.

Stifterskatten opgøres på overdragelsestidspunktet til skatteværdien af den avance, der ville være udløst hos overdrageren ved et almindeligt salg af selskabet til markedsværdi. Det er skattesatsen for fonde (pt. 22 pct.) der skal anvendes ved beregning af skatteværdien. Saldoen for stifterskatten forrentes årligt med en rentesats på 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 1 pct. p.a., indtil den betales.

Fonden skal afdrage på saldoen for stifterskatten i takt med, at der eksempelvis modtages udbytte fra selskabet, og stifterskatten forfalder til betaling, hvis fonden sælger kapitalandelene i selskabet.

Reglerne medfører, at stifterskatten med tillæg af forretningen udgør et samlet loft over den skat, der udløses som følge af overdragelsen til fonden. Dette loft sikrer en forudberegnelighed i forhold til de skattemæssige konsekvenser, der er ved selve overdragelse til fonden.

Fonden vil efter erhvervelsen af kapitalandelene være omfattet af de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven og fondsbeskatningsloven.

Eftersom det er en betingelse for at kunne anvende denne ”fondsmodel”, at fonden erhverver mindst 25 pct. af kapitalen i selskabet, vil der være tale om datterselskabsaktier. Fonden vil derfor – så længe fonden ejer 10 pct. eller mere af den samlede kapital – ikke selvstændigt være skattepligtig af udbytter eller en afståelsessum, men afståelse og udbytter af kapitalandelene vil udløse et tilsvarende forfald af den ved overdragelsen til fonden opgjorte stifterskat.

Hvis fonden ved et salg af kapitalandelene er selvstændig skattepligtig heraf (eksempelvis fordi ejerandelen på grund af delafståelser er nedbragt til under 10 pct., og der er tale om et børsnoteret selskab), modregnes fondens selvstændige skattebetaling i stifterskatten.

Betingelser for anvendelse af ”fondsmodellen”

Anvendelsen af reglerne forudsætter, at en række betingelser opfyldes. De væsentligste betingelser er:

  1. Fonden skal være en erhvervsdrivende fond, hvis vedtægtsbestemte formål er at eje og drive den virksomhed, der overdrages. Fonden må ikke have til formål at støtte medlemmer af en bestemt familie, og må derfor ikke være en familiefond.
  2. Fonden skal faktisk overtage driften af selskabet, og få bestemmende indflydelse over erhvervsvirksomheden. Derfor er det et krav, at fonden erhverver mere end 50 pct. af stemmerettighederne og mindst 25 pct. af kapitalen i selskabet, der driver virksomheden.
  3. Reglerne gælder alene for overdragelse af kapitalandele i en aktiv erhvervsvirksomhed. Heri ligger, at der ikke må være tale om overdragelse af en såkaldt pengetank, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34.
  4. Selskabet skal indgå som en del af fondens grundkapital.

Fra hvornår gælder reglerne?

De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2021, og tillægges virkning fra indkomståret 2021.

Hvis I overvejer at foretage et generationsskifte af jeres virksomhed og vil høre nærmere om mulighederne herfor, står vi klar til at rådgive jer.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt