Søg Close search

HjemEU-Kommissionen indleder nyt initiativ

EU-Kommissionen indleder nyt initiativ

Det nye initiativet er om integration af bæredygtighed i regler om god selskabsledelse og due diligence
4. december 2020

Som led i EUs øgede fokus på initiativer til fremme af bæredygtighed i erhvervslivet indledte EU-Kommissionen den 26. oktober 2020 en offentlig høring om et nyt direktivforslag. Forslaget vil blandt andet integrere bæredygtighed inden for områderne god selskabsledelse og due diligence. EU-Kommissionen forventer at fremsætte direktivforslaget i første halvår af 2021. De overvejede initiativer er vidtgående, og danske selskaber bør overveje at afgive høringssvar.

Det kommende direktivs indhold

Med forslaget vil EU-Kommissionen indføre krav om, at selskaber skal integrere bæredygtighed inden for selskabsledelse og due diligence. EU-Kommissionen vil på den måde forsøge at harmonisere selskabsretten på tværs af medlemsstaterne inden for disse områder. Et egentligt direktivforslag forventes først fremsat i andet kvartal af 2021, og det endelige direktiv vil ikke nødvendigvis svare til høringsforslaget. EU-Kommissionen har dog i sin konsekvensanalyse berørt en række potentielle foranstaltninger, hvoraf en del vil være vidtgående ændringer af den nuværende retstilstand.

Det fremgår eksempelvis af høringsforslaget, at et kommende direktiv kan omfatte en forpligtelse for selskabers ledelse til at tage hensyn til en bredere kreds af interessenter. Det ønskes, at fokus flyttes væk fra korttidssigtet værdiskabelse, hvor kun kapitalejernes kortsigtede interesser er i fokus. Med en mere vidtgående definition af ledelsens duty of care vil ledelsen blive forpligtet til at tage hensyn til en videre kreds af interessenter. Kredsen inkluderer alle interessenter af relevans for selskabers langsigtede bæredygtighed, og de øvrige interessenter, der berøres af selskabets aktiviteter.

Kommissionens forslag omfatter også en forpligtelse for ledelsen til at integrere selskabers bæredygtighedsrisici, virkninger og muligheder og interessenternes interesser i deres forretningsstrategi med målbare og tidsbundne videnskabeligt baserede mål. Afhængigt af selskabernes størrelse og aktivitet kan pligten udvides til også at omfatte implementering af en sådan strategi gennem risikostyring og afbødningsprocedurer.

Et andet væsentligt punkt i forslaget er harmoniseringen af selskabers pligter til at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd i værdikæderne (due diligence). Ved at foreslå en due diligence-pligt sammenkæder forslaget selskabsledelse og due diligence. Disse to emner har historisk set været adskilt, og en sammenblanding vil således være en nyskabelse i EU-retten.

Desuden omfatter forslaget også en pligt til at identificere, forhindre og udligne selskabets og dets værdikædes negative indvirkning på blandt andet klimaforandringer, miljøpåvirkning og menneskerettigheder.

Europa Parlamentets egen-initiativ-rapport viser, at Parlamentet er parat til at indføre tiltag, som er nært beslægtede med initiativerne i forslaget. Rapporten foreslår blandt andet, at selskabers interessenter skal være med til at udforme og kontrollere selskabers bæredygtighedsstrategi. I kontrollen vil interessenterne blandt andet kunne spille en aktiv rolle ved at kræve undersøgelser for at sikre, at ledelsen lever op til de fastsatte mål. Desuden foreslår Parlamentet, at selskabers opfyldelse af bæredygtighedsmålene skal have direkte betydning for den variable del af ledelsernes lønninger.

Baggrunden for initiativet

Direktivforslaget udspringer af EUs fokus på bæredygtighed inden for erhvervslivet. EU har ved ratificering af Paris-aftalen forpligtet sig til at opfylde verdensmålene om klima og bæredygtighed. På den baggrund har EU igangsat flere initiativer på en lang række politikområder under Kommissionens ”Europæiske Grønne Pagt” for at øge bæredygtighed inden for alle EU-politikker, også inden for områder der traditionelt set udelukkende har hørt under medlemsstaternes jurisdiktion. Pagten og Paris-aftalen har allerede resulteret i en række danske politiske initiativer, heriblandt vedtagelsen af den første retligt bindende klimalov i sommeren 2020. I den ”Europæiske Grønne Pagt” sætter Kommissionen også fokus på bæredygtighed inden for den EU-retlige regulering af selskaber og selskabsledelse. På baggrund heraf indledte Kommissionen den 26. oktober 2020 den offentlige høring angående det kommende EU-direktiv om bæredygtig god selskabsledelse og nødvendig omhu (due diligence). De i høringen nævnte initiativer er vidtgående og har skabt en del debat.

Den offentlige høring og indsendelse af eventuelle bidrag

Høringen kan tilgås online ved at klikke her.

Eventuelle bidrag til høringssvaret kan sendes til Erhvervsministeriet senest onsdag den 9. december 2020. Høringssvar bedes sendes til Søren Riis Andersen (sri@em.dk), Lene Holst Nielsen (leneho@erst.dk) og Anna Hesseldahl (annala@erst.dk).

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt