Søg Close search

HjemCOVID-19: Nye støtteordninger til erhvervslivet

COVID-19: Nye støtteordninger til erhvervslivet

Følgerne af COVID-19 indebærer en række overvejelser for virksomheder og offentlige myndigheder, herunder blandt andet muligheder for økonomisk hjælp til virksomheder. Offentlig støtte kan dog være omfattet EU-statsstøttereglerne, som altid bør undersøges, inden offentlig støtte ydes i forbindelse med COVID-19.
13. marts 2020

Regeringen har de seneste dage præsenteret en række tiltag, der skal hjælpe danske virksomheder i forbindelse udbruddet af COVID-19, herunder:

  • Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19 og
  • Garantiordninger for henholdsvis små- og mellemstore virksomheder (”SMV’er”) samt større virksomheder.

Derudover har regeringen i samarbejde med blandt andet DI, Dansk Erhverv og FH nedsat ”Regeringens og Erhvervslivets corona-enhed”, der skal drøfte andre mulige tiltag i forbindelse med erhvervslivets udfordringer som følge af udbruddet af COVID-19, herunder udfordringerne i transporterhvervene, turisme og oplevelsesøkonomien.

Flere af regeringens tiltag kan være omfattet EU-statsstøttereglerne, som kræver, at støtten på forhånd skal anmeldes til og godkendes af Europa-Kommissionen, før den kan tildeles, medmindre støtten er omfattet af specifikke undtagelser til dette udgangspunkt. Dette gælder også eventuelle støtteforanstaltninger fra f.eks. kommuner, der som udgangspunkt også vil kræve anmeldelse til og godkendelse af Europa-Kommissionen.

De generelle statsstøtteregler

Efter TEUF, artikel 107, foreligger der statsstøtte, såfremt der:

  • ydes støtte
  • ved hjælp af offentlige midler,
  • som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen,
  • ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, og
  • støtten påvirker samhandlen mellem medlemsstater.

Offentlig støtte, der ydes på markedsvilkår, anses ikke for statsstøtte og skal derfor ikke anmeldes til Europa-Kommissionen. Derudover har Europa-Kommissionen blandt andet vedtaget en generel gruppefritagelsesforordning (GBER) og en de minimis-forordning, hvorefter visse støtteforanstaltninger er undtaget fra anmeldelsespligten.

Hvorvidt betingelserne for statsstøtte er opfyldt, og støtten dermed enten skal anmeldes til Europa-Kommissionen eller er omfattet af undtagelserne hertil, beror på en konkret vurdering af de enkelte støtteforanstaltninger.

Støtteordning for aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19

Europa-Kommissionen har den 12. marts 2020 godkendt den første støtteordning forbundet med COVID-19 i Danmark og EU.

Ordningen omfatter offentlig støtte på i alt 12 mio. € til arrangører af arrangementer, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes i perioden 6. til 31. marts, som følge af Regeringens opfordring til at aflyse arrangementer med flere end 1000 deltagere samt arrangementer med flere end 500 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper, såsom ældre og helbredsmæssigt sårbare.

Europa-Kommissionen har godkendt støtteordningen efter TEUF, artikel 107, stk. 2, litra b, der omfatter ”støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder”.

Europa-Kommissionen vurderede, at COVID-19 er en usædvanlig begivenhed med betydelige økonomiske følgevirkninger, og at den offentlige støtte var direkte forbundet med skader forårsaget af COVID-19.

Europa-Kommissionen vurderede også, at den konkrete støtteordning er proportional, da den ikke går videre end nødvendigt for at begrænse de økonomiske følgevirkninger. Derfor er støtten i overensstemmelse med EU-statsstøttereglerne og kan tildeles.

Europa-Kommissionens pressemeddelelse om godkendelsen kan læses her.

Garantiordninger for SMV’er og større virksomheder

Garantiordningen for SMV’er omfatter en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er, der kan dokumentere et driftstab på over 50 pct. som følge af COVID-19.

Ordningen indebærer ifølge regeringen statsstøtte og vil derfor skulle godkendes af Europa-Kommissionen.

Garantiordningen for større virksomheder omfatter 70 pct. af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 50 pct. som følge af COVID-19. Ordningen til større virksomheder skal fungere på markedsvilkår og vil derfor formentlig ikke være omfattet af EU-statsstøttereglerne.

Konsekvenser ved modtagelse af ulovlig statsstøtte

Det kan have store konsekvenser for virksomheder at modtage direkte eller indirekte støtte, der ikke er omfattet er støtteordninger godkendt af Europa-Kommissionen, idet virksomhederne kan risikere at skulle tilbagebetale hele støttebeløbet plus betydelige renter.

Derudover kan virksomheder risikere at skulle betale renter, såfremt støtten først bliver godkendt efter, at virksomheden allerede har modtaget støtten. Det er derfor væsentligt, at både virksomheder og offentlige myndigheder overvejer statsstøttereglerne, inden offentlig støtte ydes i forbindelse med COVID-19.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt