Søg Close search

HjemCOVID-19: Investeringskontrol intensiveres

COVID-19: Investeringskontrol intensiveres

6. maj 2020

I foråret 2019 blev en ny EU-forordning vedtaget. Forordningen skaber en fælles ramme for screening af udenlandske investeringer i EU. Flere medlemsstater, herunder Danmark, arbejder på at indføre en lignende ordning. I lyset af COVID-19 meddelte Phil Hogan, EU’s handelskommissær, den 16. april 2020, at EU vil monitorere M&A aktiviteter og facilitere informationsudveksling mellem EU’s medlemsstater i transaktioner med udenlandske investeringer. Med udtalelsen fra EU kan det forventes, at investeringskontrol – eksempelvis i form af screeningordninger – vil blive intensiveret.

Screening af udenlandske investeringer i EU

EU-forordning med ikrafttrædelse i oktober 2020

Den 19. marts 2019 blev EU-forordning 2019/452 vedtaget. Forordningen skaber en fælles ramme for medlemsstaternes nationale screening af udenlandske direkte investeringer, som kan udgøre en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden. Formålet med forordningen er at skabe et værn mod udenlandske investeringer, der målrettes strategiske aktiver såsom kritisk infrastruktur, hvor investorerne er under indflydelse af en fremmed magt, der ikke kun har en kommerciel interesse i investeringen. Forordningen træder i kraft den 11. oktober 2020.

Guidelines forud for EU-forordningens ikrafttrædelse

Grundet COVID-19 har Europa-Kommissionen den 25. marts 2020 offentliggjort et sæt guidelines til medlemsstaterne. Disse guidelines angår udenlandske direkte investeringer, kapitalens fri bevægelighed fra lande uden for EU og beskyttelsen af EU’s strategiske aktiver forud for ikrafttrædelsen af forordning 2019/452.

Ifølge disse guidelines skal EU’s åbenhed over for kapital fra lande uden for EU balanceres over for nødvendige screeningværktøjer. COVID-19 øger risikoen for udenlandske køberes interesse i sundhedssektoren (eksempelvis medicinsk udstyr og værnemidler) og forbundne sektorer såsom research (eksempelvis vaccineudvikling). Herudover har den økonomiske sårbarhed i form af volatilitet i markedet og lav værdiansættelse af europæiske aktier resulteret i en risiko for fjendtlig overtagelse af kritisk infrastruktur eller teknologi.

Eftersom forordning 2019/452 endnu ikke er trådt i kraft, og de enkelte medlemsstater har ansvaret for at udføre den nødvendige screening, har Europa-Kommissionen anmodet medlemsstaterne om følgende:

  • De medlemsstater, der allerede har implementeret en screeningordning, skal fuldt ud anvende ordningen på de kritiske sektorer, forordningen finder anvendelse på.
  • De medlemsstater, der endnu ikke har indført en screeningordning eller kun har en screeningordning for enkelte transaktionstyper, skal indføre en fuld screeningordning og i mellemtiden bruge nødvendige værktøjer til at hindre fjendtlig overtagelse af kritiske sektorer.

Udmeldinger fra EU-kommisærer

EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager

Under COVID-19 er der løbende kommet udmeldinger fra EU’s kommisærer. Den 12. april 2020 opfordrede Margrethe Vestager, EU’s danske konkurrencekommissær, i Financial Times europæiske lande til at købe aktier i virksomheder for at modvirke risikoen for fjendtlige, udenlandske opkøb. Ifølge Vestager har COVID-19 epidemien vist, at sårbare europæiske virksomheder kan blive mål for en fjendtlig overtagelse. Situationen understreger, hvorfor der skal arbejdes intensivt med problematikken.

Vestager fulgte op med et interview i Danmark Radio’s P1 Debat den 15. april 2020. Her adresserede hun den ekstraordinære situation under COVID-19, som gør det nødvendigt at indføre disse tiltag, selvom det kan hindre udenlandsk kapital i at tilflyde EU-landene.

EU’s handelskommissær Phil Hogan

En senere udmelding er kommet fra EU’s handelskommissær Phil Hogan. I en tale den 16. april 2020 understregede han vigtigheden af medlemsstaternes iværksættelse af screeningordninger med afsæt i forordningen.

På vegne af Kommissionen opfordrer Phil Hogan til koordinering mellem medlemsstaterne i form af blandt andet informationsudveksling, idet opkøb af en virksomhed i en medlemsstat kan have en negativ effekt for det samlede EU. Kommissionen er således beredt på at hjælpe, og Phil Hogan foreslår:

  • Monitorering af verserende og planlagte udenlandske opkøb. Europa-Kommissionen vil facilitere koordinering af denne monitorering medlemsstaterne imellem men forventer også, at de enkelte medlemsstater deler den information, de har tilgængelig.
  • Frivillig udvekling af forestående screeningsager medlemsstaterne imellem. Europa-Kommissionen vil igen facilitere denne informationsudveksling.

Investeringskontrol vil blive intensiveret

Pr. 15. april 2020 har 14 medlemsstater implementeret screeningmekanismer. I Danmark findes Lov om krigsmateriel (LBK nr. 1004 af 22/10/2012) og Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet (LBK nr. 1189 af 21/09/2018), der i et vist omfang indeholder et screeningelement. En generel, dansk screeningordning er ikke udarbejdet. Der er imidlertid i Danmark nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal udarbejde en rapport med anbefalinger til udformningen af en dansk screeningordning. Rapporten skal skabe grundlag for, at der kan fremsættes et lovforslag i folketingsåret 2020/2021.

Udmeldingerne fra EU – herunder den seneste fra handelskommissær Phil Hogan – tyder på, at investeringskontrol vil blive intensiveret. Om denne intensivering konkret udmønter sig i en fremrykning af det danske lovforslag er endnu uvist. Intensiveringen kan også vise sig i form af indførelse af andre værktøjer (eksempelvis informationsudveksling med andre medlemsstater). Bliver lovforslaget eller andre værktøjer vedtaget, vil det få stor betydning for transaktioner i Danmark, da denne nye godkendelsesprocedure kan påvirke M&A-processer væsentligt. Sandsynligvis vil closing være betinget af en separat myndighedsgodkendelse, hvis indhold på nuværende tidspunkt er uklar.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt