Søg Close search

HjemMidlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger

Midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger

8. april 2020

Regeringen har indført en midlertidig kompensationsordning til dækning af faste omkostninger for virksomheder, der er særligt påvirket af COVID-19. Ansøgningen til kompensation åbner den 8. april 2020. Vi vil nedenfor gennemgå hovedpunkterne i kompensationsordningen samt kravene til at opnå kompensation.

Hvor er vi nu?

Erhvervsministeriet udsendte en bekendtgørelse den 2. april 2020, som fastlægger rammerne for kompensationsordningen. Derudover har Erhvervsministeriet udarbejdet vejledninger, bl.a. til opgørelsen af omsætningsnedgang og opgørelsen af faste omkostninger. Så snart der åbnes for den digitale ansøgningsadgang, kan virksomheder begynde at søge.

Hvem kan søge?

 • Ordningen omfatter alle virksomheder, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) inden den 9. marts 2020 uanset organisationsform, størrelse og branche. Dermed vil filialer af udenlandske selskaber, som har et CVR-nr. og som er registreret senest den 9. marts 2020 også være omfattet. Kompensationsordningen gælder også personligt ejede virksomheder.
 • Kompensationsordningen for faste omkostninger kan søges hvis virksomheden forventer en omsætningsnedgang på mere end 40 pct. i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 (kompensationsperioden) som følge af COVID-19 (se nærmere om opgørelsen af omsætningsnedgang nedenfor) eller hvis virksomheden er blevet påbudt at holde lukket. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan indregnes. Omsætning der kan henføres til udenlandske aktiviteter, fx en udenlandsk filial, kan ikke indgå i omsætningsopgørelsen.
 • En virksomhed vil efter bekendtgørelsen udelukkende blive defineret pr. CVR-nr. Koncerner bestående af flere selskaber vil på den baggrund (i ordningens forstand) bestå af flere virksomheder, og det er ikke muligt at søge kompensation for koncernen under et. Omsætningsnedgangen og kompensationen måles og tildeles således også pr. virksomhed/CVR-nr. Denne tilgang er valgt med henblik på at lette administrationen af ordningen, men betyder at den selskabsretlige struktur på en koncern kan få stor betydning for kompensationens omfang.
 • Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste omkostninger udgør mindre end 25.000 kr. i perioden.

Kompensationsordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning, herunder statslige myndigheder, statsfinansierede selvejende institutioner, kommuner, regioner, samt institutioner, hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen – og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere – af institutionens ordinære driftsomkostninger.

Opgørelsen af kompensationen

   Omsætningsnedgang på 40-100 % eller forbud mod at holde åbent og ingen omsætning

 • Størrelsen af kompensationen afhænger af, hvor stor en omsætningsnedgang virksomheden oplever på grund af COVID-19 sammenlignet med en referenceperiode. Som nævnt skal en virksomhed opleve en nedgang på mindst 40 % over den samlede kompensationsperiode for at opnå kompensation. Det betyder at man ikke kan søge kompensation for én måned, hvor nedgangen er over 40 %, hvis den samlede nedgang er under 40 %.
 • Virksomheder, som har fået midlertidig forbud mod at drive forretning, kan søge om kompensation for 100 pct. af deres faste omkostninger over hele forbudsperioden, forudsat at virksomheden ikke har omsætning i denne periode. Hvis en virksomhed kun er påbudt at holde lukket i dele af kompensationsperioden, kan virksomheden søge om 100 % kompensation i denne særskilte periode. I den anden del af kompensationsperioden kan virksomheden søge om kompensation på samme vilkår som andre virksomheder.
 • For de resterende virksomheder afhænger kompensationssummen af størrelsen på omsætningsnedgangen efter nedenstående trappe:
  • 80 pct. af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct. af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct. af de faste omkostninger, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct. 
 • Den forventede omsætningsnedgang skal opgøres i procent i forhold til en bestemt referenceperiode. Referenceperioden er som udgangspunkt fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019. Virksomheder, der ikke har haft omsætning i denne periode, skal i stedet beregne omsætningsnedgangen ud fra perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020. Hvis virksomheden ikke har realiseret omsætning i første eller anden referenceperiode, skal omsætningen i referenceperioden opgøres fra stiftelsestidspunktet til og med 9. marts 2020.
 • Kompensationen kan maksimalt udgøre 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden. Kompensationens størrelse kan dog ikke overstige den nominelle nedgang i omsætning, som virksomheden har oplevet sammenlignet mellem referenceperioden og kompensationsperioden. Det er vores forståelse, at der fra politisk hold er drøftelser om at forhøje grænsen på DKK 60 mio.
 • Opgørelsen af omsætningsnedgangen imødekommer nogle af de problemstillinger, som tidligere kunne give anledning til bekymring –  blandt andet for nystartede virksomheder. Virksomheder, der mener, at referenceperioden ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag, kan opgøre omsætningsnedgangen på baggrund af en anden referenceperiode. Her skal virksomheden dog begrunde, hvorfor omsætningen i referenceperioden ikke er et retvisende sammenligningsgrundlag. Virksomheden skal dog samtidig oplyse omsætningen i referenceperioden ved anvendelse af den anviste referenceperiode på 3 måneder. Denne adgang kan muligvis anvendes for virksomheder, der har oplevet høj vækst før COVID-19, og hvor
 • omsætningsnedgangen i forhold til 2019 undervurderer det egentlige omsætningstab forbundet med COVID-19, hvor konsekvensen vil være en lavere kompensationsgrad for de faste omkostninger.
 • En afgørende præmis for at søge kompensation er desuden sandsynliggørelsen af, at omsætningstabet kan tilskrives COVID-19. For mange virksomheder vil dette være nærliggende og lige til. Tag eksempelvis flyselskaber og rejsebureauer. For andre virksomheder kan sammenhængen til COVID-19 kræve mere forklaring, herunder eventuelt involvere en forklaring af, hvorledes branchen/industrien fungerer og/eller en forklaring af, hvorfor virksomhedens normale aftagere har reduceret efterspørgslen som følge af COVID-19.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at en virksomhed ikke kan opdele sin omsætning på fx butikker beliggende i storcentre, som er tvangslukkede, og på øvrige fysiske butikker, som ikke er tvangslukkede med mindre butikkerne ligger i separate selskaber (CVR-nr.). Man kan kun opnå 100 % kompensation, hvis virksomhedens lokaler er fuldt lukkede ved forbud, og hvis virksomheden ingen omsætning har i den periode forbuddet er gældende. Der pågår så vidt vi har forstået politiske drøftelser på dette område.

Kompensationsberettigede omkostninger

 • De kompensationsberettigede faste omkostninger, som man kan få dækket, er i bekendtgørelsen defineret som ”Dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om den ikke har omsætning i en periode”.
 • Omkostningerne inkluderer eksempelvis husleje, renteomkostninger og kontraktbundne omkostninger (fx leasing). Definitionen inkluderer også afskrivninger på virksomhedens materielle og immaterielle anlægsaktiver. Dermed indgår også omkostninger, som ikke har en direkte likviditetseffekt i perioden. Virksomheden må dog ikke medtage afskrivninger på opskrivningen af aktiver. Det er således kun afskrivninger på anskaffelsessummen, som kan indgå i opgørelsen af de faste omkostninger. Man kan heller ikke medtage forrentning af virksomhedens egenkapital. Lønomkostninger er ikke omfattet, da de er omfattet af ordningen om Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere.
 • Opgørelsen af omkostningerne skal opgøres efter samme principper som i virksomhedens senest godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke har afholdt årsregnskab, skal opgørelsen af de faste omkostninger ske i overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning.
 • Omkostningerne skal være anvendt og afholdt i Danmark. Dermed kan omkostninger afholdt af udenlandske filialer ikke medregnes. Ydelser købt i udlandet, men anvendt i Danmark –  fx IT-løsninger – der understøtter den danske drift, kan blive kompenseret. Det er underordnet om køb af services sker hos et udenlandsk koncernforbundet selskab, så længe at der foreligger en skriftlig aftale og det kan dokumenteres hvilke specifikke, reelle, ydelser der købes.
 • Virksomhedens kompensationsberettigede omkostninger dokumenteres ved en revisorpåtegnet opgørelse over faste omkostninger for perioden 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 samt de forventede faste udgifter for perioden den 9. marts til og med 8. juni 2020. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger med mere end 10 % sammenlignet med de tre forudgående måneder (1. december 2019 til og med 29. februar 2020). Hvis virksomheden er stiftet efter d. 1. december 2019, angives de realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med d. 8. marts 2020.
 • Efter periodens afslutning skal virksomheden indmelde de faktiske faste omkostninger for perioden. Hvis disse har været højere eller lavere end de faste omkostninger, som blev angivet ved ansøgningen, foretages efterregulering af kompensationen. Dvs. at hvis virksomheden eksempelvis får nedsat sine huslejebetalinger, vil der skulle ske tilbagebetaling af kompensationen. Omvendt vil alene en betalingsudsættelse ikke påvirke kompensationen.

Dokumenter der skal vedlægges ansøgningen

 • Ansøgningen skal oplyse om følgende;
  1. Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden,
  2. Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden,
  3. Virksomheden faste realiserede omkostninger i perioden 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 samt forventede faste omkostninger for kompensationsperioden – sammen med revisorpåtegning,
  4. En begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes COVID-19,
  5. Dokumentation for afholdte revisoromkostninger,
  6. Tro- og loveerklæring på at de afgivne oplysninger er korrekte, og
  7. Hvis relevant; erklæring fra virksomheden, hvis virksomheden har forbud mod at holde åbent
 • Ansøgningen skal påtegnes af revisor, hvilket sker ved en erklæring af høj grad af sikkerhed fra en uafhængig godkendt revisor.
 • Hvis ansøgningen udløser kompensation, vil virksomheden få dækket 80 pct. af omkostningerne til revisorpåtegnelsen.

Hvor hurtigt og hvordan kan man søge?

 • Det er Erhvervsstyrelsen, som står for udbetalingen af kompensationen. Ansøgningen sker ved udfyldelse af et digital skema via virksomhedsguiden.dk. Skemaet skal vedlægges den dokumentation, der er nævnt ovenfor. Det forventes, at der åbnes for ansøgningsadgangen den 8. april 2020. Ansøgningsadgangen udløber den 30. juni 2020.
 • Der kan som udgangspunkt kun ansøges én gang for den samlede periode, medmindre man er blevet pålagt at lukke i en del af perioden. Så kan der ansøges for perioden med tvangslukket og den øvrige del af perioden.
 • Erhvervsstyrelsen foretager stikprøvevis revisionskontrol samt efterkontrol af virksomhedens faktiske faste omkostninger og omsætningsnedgang.

Hvad skal du være særlig opmærksom på?

 • Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020. Du kan ikke i denne periode få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19. Derfor er løn som udgangspunkt ikke omfattet af faste omkostninger.
 • Virksomheden skal seneste den 8. december 2020 eftersende en opgørelse over den faktiske omsætningsnedgang og de faktiske afholdte faste omkostninger. Hvis omsætningsnedgangen og/eller de faste omkostninger bliver større/mindre end forventet efterreguleres kompensationen i overensstemmelse hermed.
 • Der ikke ydes kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden, som virksomheden med rimelighed kunne have afværget.
 • For at udbetalingen kan ske hurtigst muligt, er der lagt op til en enkel ansøgningsprocedure, hvor de indberettede oplysninger lægges til grund. Risikoen for misbrug imødegås ved krav om revisorpåtegning, tro og love-erklæring, efterfølgende regulering, stikprøvekontrol samt et forhøjet strafniveau.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt